สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วงศ์เนติธรรม
 
1. นางสาวชลดา  มลิวัลย์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบูรพา  ชำนาญชัยศรี
 
1. นายรังสรรค์  ทองเฉลิม
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.8 เงิน 4 1. เด็กชายจุมพล  เหลืองเอี่ยม
2. เด็กชายชินวัตร  ยาดี
 
1. นางสาวอรศิริ  สีเสือ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 36.18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสิทธินนท์  จันทร์สอน
2. เด็กชายอภิชัย  วงค์ชื่น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญเจิม
2. นางสุวรรณา  วงค์เลิศ
 
5 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒินาท  ช่างกลัด
 
1. นายกิตติศักดิ์  ด้วงสุวรรณ์มณี
 
6 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัชชา  อบเชย
 
1. นายกิตติศักดิ์  ด้วงสุวรรณ์มณี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤบดี  นฤทัต
2. เด็กชายภูพิรัช  ช้างเชื้อวงษ์
 
1. นายกฤษฏ์  บุญระดม
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  หอมหวน
 
1. นางเรณู  ลาวะรี