สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธัญพร   วอนเพียร
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเนติภูมิ  จิตรวรศักดิ์
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุนิตา  ตันทรัพย์
 
1. นางวิมล  ใจแสน