สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แป๊ะวัฒนา
 
1. นางอัมพร  สระสีแสง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญมาก
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ลาเนตร
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวชิรพงศ์  เรียงรวบ
 
1. นางสุจณา  บานเย็น
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายมินทร์ธาดา  -
2. เด็กชายวัชระ  สีพนมวรรณ์
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.67 เงิน 16 1. เด็กชายทรงพล  คนฉลาด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สาวแสง
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมท่าน
 
1. นางสุจณา  บานเย็น
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายแสงสุข  บัวเนตร
 
1. นายยุทธถูมิ  พันชุดตรา
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงมดขาว  -
 
1. นายยุทธถูมิ  พันชุดตรา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70.25 เงิน 15 1. เด็กชายทนงศักดิ์  พุฒิกล่ำ
2. เด็กชายอนันต์  -
 
1. นางสาวกรกมล  ธนะฤกษ์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายการัณยภาส  ภาวะพรหม
2. เด็กชายปรภณ  กลั่นแฮม
3. เด็กหญิงพนิดา  จุ้ยช่วย
 
1. นายยุทธถูมิ  พันชุดตรา