สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญมาก
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ลาเนตร
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวชิรพงศ์  เรียงรวบ
 
1. นางสุจณา  บานเย็น