สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงพิญาดา  มีเย็น
 
1. นางธนวรรณ  ธนวินท์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกุลรวี  รักษ์พาณิชย์
 
1. นางจินตนา  สายอินทร์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยาทิพย์
 
1. นางศุลีพร  นิลเขียว
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 1. เด็กหญิงฐิติมา  เซี่ยงเจ๊น
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีวงศ์รัตน์
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 1. เด็กหญิงศศิตา  เหลืองประมวล
 
1. นางพรทิพย์  ล้วนอุดมศิริ
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญมาก
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนตลาดสำรอง 1. เด็กหญิงปุณยนุช  บุญช่วย
 
1. นางธนัชชา  วงศ์กาญจนาวัฒน์
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 1. เด็กหญิงปรีดารา  ทองค้า
 
1. นางอุไรวรรณ  รักยิ้ม
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ฉิมกล่อม
 
1. นายดุสิต  ภูแด่น
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงอลิษา  จันทร์บุญ
 
1. นางมยุรี  ศรีสันต์
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กหญิงพรสุรีย์  ไทยศรี
 
1. นายปราโมช  วงษ์พานิช
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เกตุย้อย
 
1. นางปิยพร  ขำมาลัย
 
13 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสโรชา  บัววัฒนา
 
1. นางอรวิภา  พิมพ์พระพรหม
 
14 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงปิยนัฐ  อาชนะเวช
 
1. นางธนวรรณ  ธนวินท์
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  มะลิวัลย์
 
1. นางบุญยืน  ขวัญอ่อน
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 1. เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งหิรัญ
 
1. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
17 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนดิศกุล 1. เด็กหญิงจิรภา  เรืองเทศ
 
1. นางนารี  ปิ่นปี
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดยางเกาะ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ก้านเหลือง
 
1. นางเฉลียว  หมีเฟื่อง
 
19 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ยังรอด
 
1. นางวรนันท์  ชื่นบาล
 
20 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ลาเนตร
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
21 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟักเหลือง
 
1. นางจุมพฎา  กลิ่นสุคนธ์
 
22 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 57.66 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงวิกวานี  คุ้มเนตร
 
1. นางสาววัลลภา  โพธิ์จริยา
 
23 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55.66 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  กก
 
1. นางลลิดา  สุขีวัฒน์
 
24 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฏฐพนธ์  คงสวัสดีศรีสุข
 
1. นางส่องแสง  สุธนไพบูลย์
 
25 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงมนธิชา  หอมหวาน
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพ์พิสิฐถาวร
 
26 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายแวว  -
 
1. นายธีระ  ขจรกีรติกุล
 
27 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาเจริญธรรม
 
1. นางสาวพิมพรรณ  เชียงทอง
 
28 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายกฤตฤกษ์  แสงศุภมิตร
 
1. นางนันทิยา  ธงศรี
 
29 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดยางเกาะ 1. เด็กชายกิจจา  กิจประเสริฐ
 
1. นางสาวจำปี  ลำเภา
 
30 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กชายธง  -
 
1. นางวิลาวรรณ  กองเรียม
 
31 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เรียงมา
 
1. นางสาวจารุณี  ญวณรัมย์
 
32 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กหญิงอรทัย  ฝ่ายดี
 
1. นางณัฐิยา  คุ้นเคย
 
33 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1. เด็กชายฐิตินันท์  อาจหาญ
 
1. นางอมรา  บุญยวง
 
34 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1. เด็กชายทรงภพ  ล้วนแก้ว
 
1. นางสาวสายสุดา   แจ่มเรือน
 
35 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายธนวิชญ์  พรมท้วม
 
1. นางพยุง  บุญธรรม
 
36 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงสุวิมล  ชูจิตต์
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
37 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1. เด็กหญิงวนิดา  ธนวัตต์
 
1. นายอนุพันธ์  เหล่าพิเดช
 
38 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 1. เด็กชายมานัส  มนตรี
 
1. นางสาวณปภัช  สถิตยานุรัษ์
 
39 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ปรีจิต
 
1. นางสิริพันธ์  โพธิ์ทอง
 
40 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บัวเขียว
 
1. นางกอบกุล  รสหวาน
 
41 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1. เด็กหญิงวรรณษา  อุ่นกงลาด
 
1. นางมาริสา  ไชยะโชค
 
42 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดลำสำรอง 1. เด็กชายอธิปไตย  ใจดี
 
1. นางกิตติยาณี  ตั้งใจ
 
43 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กชายนภัสกร  เกษมโศธน์
 
1. นางศิริยุพา  กัลยาทอง
 
44 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิโสม  ดอนบุญไทย
 
1. นางวดี  พงษ์สมบูรณ์
 
45 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใสจันทึก
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สุวรรณคาม
 
46 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 8 โรงเรียนตลาดสำรอง 1. เด็กชายปณิธาน  น. มงคล
 
1. นางธีมาพร  แจ้งกิจ
 
47 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กหญิงสุวิมล  อ่อนมั่น
 
1. นางกาญจนา  ดอกแก้ว
 
48 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพรเทพ  ฟักจีน
 
1. นางรัชกิจ  ไพศาลเอื้ออาทรกุล
 
49 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 1. เด็กหญิงพันวษา  ปั่นปี
 
1. นายประเทือง  สระแก้ว
 
50 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 1. เด็กชายปรเมศ  สรนุวัตร
 
1. นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
 
51 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  วิลาศ
 
1. นางสาวตะวัน  คำเที่ยง
 
52 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหนองผู้เฒ่า 1. เด็กหญิงดาวรรณ  ชาลี
 
1. นายศรายุทธ  ล้อมพงษ์
 
53 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 1. เด็กหญิงพรนภา  ผลพงษ์
 
1. นางสาวจันศรี  นาสวนสุจิตร
 
54 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กชายวชิรพงศ์  เรียงรวบ
 
1. นางสุจณา  บานเย็น
 
55 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา" 1. เด็กหญิงนิศามณี  คล้ายแค
 
1. นางอธิชา  ใจบุญ
 
56 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 1. เด็กหญิงนริศรา  ชิงแก้ว
 
1. นางปราณี  ตันเจริญ
 
57 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำเขียน
 
1. นายบุญธรรม  กล้าหาญ
 
58 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงสุริยะ
 
1. นายบรรหาร  เชื้อทอง
 
59 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1. เด็กหญิงสินีนาฎ   เติมปฐมกุล
 
1. นางปัจพร  ชัยจีน
 
60 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วลาวเวียง
 
1. นางฉวี  สาระศาลิน
 
61 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   อัยสูรย์
 
1. นางจันจิรา   เจตบุตร
 
62 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดวังศาลา 1. นางสาวธัญพร   วอนเพียร
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
 
63 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายอนาวิล  คุ้มภัย
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
64 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. นายธรรมรัตน์   วงศ์ธนานุวัฒน์
 
1. นายวิษุวัต   ศรีเหรา
 
65 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดยางเกาะ 1. เด็กชายวุฒินันท์   ปิ่นทอง
 
1. นางทองเพียร  จีนคร้าม
 
66 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรคเณศ  เจียมพชรสิริกุล
 
1. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
67 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงศรัญญา  ลครพล
 
1. นางสาวจารุณี  ญวณรัมย์
 
68 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กหญิงปวีณา  ท่าฉลาด
 
1. นายนิสิทธ  คงประสงค์
 
69 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กชายวินัย  สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กชายเจริญพร  ลครพล
 
1. นางสาวจารุณี  ญวณรัมย์
 
70 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1. เด็กหญิงขนิษฐา   จินดาอินทร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธูปหอม
 
71 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  คำนุ
 
1. นางมลทิพย์  ใจตรง
 
72 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงอิษฎา  แคล้วพยางค์
 
1. นายอำนวย  คดพะเนาว์
 
73 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายณัฐกรณ์  -
 
1. นางสาววรางคณา  คงคา
 
74 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายจิรภัทร์  ช่างสุวรรณ
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
 
75 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงพรวลัย  สุจริต
 
1. นางกอบกุล  รสหวาน
 
76 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 1. เด็กชายสรจักร  เจียมบรรจง
 
1. นายประเทือง  สระแก้ว
 
77 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดม่วงชุม 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  วาสุ
 
1. นางสมบุญ  โฉมแก้ว
 
78 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนตลาดสำรอง 1. เด็กชายดารากร  บุญเล็ก
 
1. นางสาวพรทิพย์  ไทยถานัดร์
 
79 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  โม่งเครือ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ทำดี
 
80 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เข็มภาษิต
 
1. นางสาวจารุณี  ญวณรัมย์
 
81 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรภัทร  หล่อวิจิตร
 
1. นางสาวจรรยา  ตันธีระพลชัย
 
82 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คนใหญ่
 
1. นางสาวสมหญิง  คุ้มรักษา
 
83 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 1. เด็กชายไชยา  กำมา
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์
 
84 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กชายพลฤทธิ์  บัวทอง
 
1. นางประไพ  ขาวสบาย
 
85 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสัญ
 
1. นางอารุณ  จิตอารีย์
 
86 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายยุทธนา  -
 
1. นางภัทรมล  นุ่มดี
 
87 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายดนุพล  วังหนองหว้า
 
1. นางจินตนา  จันทะเกษ
 
88 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายพจน์พงศ์  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวชีวรัตน์  สุวรรณคาม
 
89 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พิมพ์วงษ์
 
1. นางสุรัตน์  พุทธไพบูลย์
 
90 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยรัมย์
 
1. นางมณฑา  ต้นโพธิ์
 
91 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นายสามารถ  จันหา
 
92 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุตตัง
 
1. นางมลทิพย์  ใจตรง
 
93 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กชายปฐมพร   ว่องวรพรกุล
 
1. นางสมเกียรติ  จงสวัสดิ์
 
94 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 1. เด็กหญิงชฎาพร  โตเอี่ยม
 
1. นางวิภาวรรณ  นิ่มนวล
 
95 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดท่าล้อ 1. เด็กชายพงศกร  รัตนศิธร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทรขันตี
 
96 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 1. เด็กชายธีรภัทร  รัศมีจันทร์
 
1. นายวิชาญ  อินทกูล
 
97 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กชายดำรงค์พร  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสมควร  แก้วใจรักษ์
 
98 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายภูมิปัญญา  ปานณรักษ์
 
1. นายบรรฑูรย์  ถ้วยทอง
 
99 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดอนคราม 1. เด็กหญิงนันทิยา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางกรรณิการ์  โกมลบุตร
 
100 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปลอดยอดยิ่ง
 
1. นายอดิศร  สุริยะคำวงษ์
 
101 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กชายรชต  กิตติมงคล
 
1. นางทิพย์รัตน์  จิตรเจริญ
 
102 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนตลาดสำรอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลลา
 
1. นางธีมาพร  แจ้งกิจ
 
103 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 1. เด็กชายกลวัชร  กระทุ่มทอง
 
1. นางสาวธีริศรา  วิเศษวงษา
 
104 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  อุไรรักษ์
 
1. นางสาวกรนิภา  คงอ้น
 
105 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1. เด็กหญิงนภาพร  สระพลอย
 
1. นางปัจพร  ชัยจีน
 
106 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายอำนวย  พรประดับ
 
1. นายบรรหาร  เชื้อทอง
 
107 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงวิภา  คงอิ่ม
 
1. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
 
108 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปราดเปรียว
 
1. นางจันจิรา  เจตบุตร
 
109 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำนวล
 
1. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
110 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายสายฟ้า  อารักขิต
 
1. นางสาวโชติกา  พุฒเครือ
 
111 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงนาตยา  ปึสุวรรณ์
 
1. นายวรรณชัย  นิลผึ้ง
 
112 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนา
 
1. นางสาวนภัสนันท์  นิลบุตร
 
113 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ช่อชน
 
1. นางสาวจารุณี  ญวณรัมย์
 
114 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กชายเนติภูมิ  จิตรวรศักดิ์
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
115 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถาดดอน
 
1. นางสาวอภิญญา  แก้วประเสริฐ
 
116 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กชายธนากร  ก้านเหลือง
 
1. นางสาวศุภิสรา  จันติ๊บ
 
117 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์นาค
2. เด็กหญิงดาว  -
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทบลา
 
1. นางนิลอุบล  ดาวเรือง
 
118 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายธีรยุทธ  บุตรพิมพ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  บุญเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอรญา  ศรีจันทร์
 
1. นางยุวดี  พงษ์ศักดิ์
 
119 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายกันต์  -
2. เด็กหญิงดอกแก้ว  -
3. เด็กชายอัมรินทร์   อัมรนันท์
 
1. นางสาวธนพร  กาญจโนทัย
2. นางสาวเกษราพร  แจ่มแจ้ง
 
120 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เขียวเพกา
2. เด็กหญิงอรษา  แมลงทับ
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา  รักแซ่
 
1. นางสาวสุปราณี  ทองดอนน้อย
2. นายสุริยา  ครุฑางคะ
 
121 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กหญิงนันทิชา  ปานทำ
2. เด็กชายพิสิฐ  ลำดวล
3. เด็กชายศุภากร  แตงโต
 
1. นางสาวพิมพรรณ  เชียงทอง
 
122 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชายต้น  -
2. เด็กชายอภิรัฒน์  -
3. เด็กชายเม้ง  -
 
1. นางสาวกรนิภา  คงอ้น
 
123 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 1. เด็กหญิงชไมพร  ช่วยกรง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เงาะอาศัย
3. เด็กชายอนันตชัย  เกษร
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
 
124 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 59.77 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กล่อมจิต
2. เด็กชายพิศาล  มะไพร
 
1. นางนาตยา  ชีวะนอรรถ
2. นางมุกดา  ชะวาลี
 
125 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 55.28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายณัธพล  ธาตุทอง
2. เด็กชายรณกร  อำนวย
 
1. นางประยูร  เสร็จกิจ
 
126 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 54.99 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มานะกิจ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  จอมขวัญ
 
1. นายประสิทธิ์  เนติบุญ
 
127 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 51.09 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กชายธนพงษ์  กัลปะ
2. เด็กชายนรินทร  กองทอง
 
1. นายจรูญ  สมศักดิ์
2. นางสมควร  แก้วใจรักษ์
 
128 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 49.78 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พาหา
2. เด็กชายบูรพา  สาลีเรือง
 
1. นายคเณศ  เข็มปัญญา
2. นางสาวสุทธิดา  ทำดี
 
129 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 40.67 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กชายคมกริช  เลื่อนพฤกษ์
2. เด็กชายสุเวทย์  สีสวย
 
1. นางกมลทิพย์   ลิ้มพันทอง
2. นางนงเยาว์  เนียมหลาง
 
130 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 39.22 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดยางเกาะ 1. เด็กชายกิตติชัย  วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงทิพรรธน์  ส่องสว่าง
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
 
131 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 37.92 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กชายสมพล  เจือวัฒนศิริกุล
2. เด็กชายอดิเทพ  พวงพันธ์
 
1. นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา
2. นางเพ็ญอร  สุขเกษ
 
132 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 36.18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1. เด็กชายสิทธินนท์  จันทร์สอน
2. เด็กชายอภิชัย  วงค์ชื่น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญเจิม
2. นางสุวรรณา  วงค์เลิศ
 
133 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 30.25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 1. เด็กชายชาญวิทย์  ตะเวียงน่วน
2. เด็กชายวิทยา   -
 
1. นายอดุลย์   ยุมังกูร
 
134 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 26.34 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านจันอุย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ครุธวงษ์
2. เด็กชายรัชกร  สังข์ทอง
 
1. นางพรทิพย์  ใจกว้าง
 
135 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 23.15 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดลำสำรอง 1. เด็กชายกิตตินันท์  โต่ไร่
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อำนวยศักดิ์โสภณ
 
1. นางรจนี  หว่านพืช
 
136 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.02 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ชำนาญปืน
2. เด็กชายเอกพันธ์  ศรีนนท์
 
1. นายประสิทธิ์  เนติบุญ
 
137 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.22 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีลำไพ
2. เด็กชายเจษฎา  พรหมเทพ
 
1. นายบุญธรรม  กล้าหาญ
2. นายสุเทพ  กาญจนพุทธกร
 
138 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52.69 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 1. เด็กชายนรินทร์   ชื่นจิตร
2. เด็กชายอรรถกร  จิตอินทร์
 
1. นายสุรชัย  รัชนีลัดดาจิต
 
139 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายปัณณธร  เพ็ชรแสงจันทร์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สุขะ
 
1. นายสมบัติ  เหลืองแดง
 
140 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 22.15 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายพีรชาติ  ทองเชียว
2. เด็กชายรัตนพล  เกิดอยู่
 
1. นางพัฒนา  คำประเสริฐ
2. นายมณฑล  น้อยพันธุ์
 
141 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.06 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กชายจำเริญ   ใจจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล   ลุทัน
 
 
142 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.7 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายวรัญญู  -
2. เด็กชายโชเมอู  -
 
1. นางอรวรรณ์  เยสูงเนิน
 
143 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.78 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาล 3 1. เด็กชายกิตติพศ  สวนแก้ว
2. เด็กชายภัคพงศ์  ขจรดี
 
1. นายพงศ์ธร  เกษมสิริกาญจน์
 
144 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.72 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วัยโชติ
2. เด็กชายนวพล  ใจเย็น
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
145 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.89 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 1. เด็กชายธนพันธ์   บ้านกลางกิตติ
2. เด็กชายมิตซู  -
 
1. นายจิรารุวัฒน์  ประสาทธนกุล
2. นางศิริอนงค์  นัดไทยสงค์
 
146 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.87 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายการันต์  ล้อดี
2. เด็กชายวิชาญ  ฤทธิ์คำรพ
 
1. นายกิตติพงษ์  เกิดสมนึก
 
147 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1. เด็กชายวีรภัทร  แสงรอด
2. เด็กชายอิทธิพล  โหว่สงคราม
 
1. นายบุญธรรม  กล้าหาญ
2. นายสุเทพ  กาญจนพุทธกร
 
148 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายธนากร  เขียนใช่
2. เด็กชายสิริภัทร  กันกง
 
 
149 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36.38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายศิรศักดิ์  ชื่นบาน
2. เด็กชายศุภโชค  เรียนทับ
 
1. นางพัฒนา  คำประเสริฐ
2. นายมณฑล  น้อยพันธุ์
 
150 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.9 เข้าร่วม 13 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายฉัตรพงษ์  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายธีมา  สบายยิ่ง
 
1. นายกำพล  เย็นค่ำ
 
151 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 21.55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 1. เด็กชายนพรัตน์  แก้วแสนชัย
2. เด็กชายเจษฎา  เข็มเงิน
 
1. นางสาววรนุช  สมุทรศรี
 
152 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 17.79 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สระศรีโสม
2. เด็กชายเกรียงไกร  นามศรี
 
1. นายสมบัติ  เหลืองแดง
 
153 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองล้อม
2. เด็กชายภากร  ไวยิ่งยุทธ
 
1. นางเยาวรัตน์  แสนพินิจ
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศิริสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาญจนเพชร
 
1. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
2. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 1. เด็กหญิงวสุนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์คำ
 
1. นางประเทือง  พรามสุภา
2. นายสามารถ  พรามสุภา
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประกายแสงส่อง
2. เด็กชายอัครพล  คล้ายวิเชียร
 
1. นางสุพิตรา  เอี่ยมละออ
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงภัสสร  รัตนา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยฮะ
 
1. นางธิดา  ทองเทียนชัย
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1. เด็กชายวุฒฐิพงษ์  คงพรม
2. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยเจริญ
 
1. นางสาววิริยา  กัลยาไสย
2. นางอวยพร   ศักดิ์พรหม
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  อุตสาหะ
2. เด็กหญิงปิยดา  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายเมฆ  หอมทวนลม
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดท่าล้อ 1. เด็กชายสหัศวรรษ  อู่สุวรรณ
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  โกศล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทรขันตี
2. นายสมคิด  บริสุทธิ์
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 38 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายกนกพล  ท้าวเครือ
2. เด็กชายจักรพันธ์  เลี่ยมเพชร
 
1. นางประไพ  สมุทวนิช
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดชุกพี้ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำแพง
2. เด็กหญิงสรัญญา  วิถีประดิษฐ์
 
1. นายธรรมนูญ   น้ำดอกไม้
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงฐิภาพรรณ  เงินจันทร์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ชื่นขำ
 
1. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
2. นางสุรีรัตน์  เรืองสิริวโรดม
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 1. เด็กหญิงนิชกานต์   คล้ายขำ
2. เด็กหญิงยี่หวา  สูงสูงเนิน
 
1. นายสมหวัง  คูหาสันติกาญจน์
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายสุพจน์  -
2. เด็กชายอนุสรณ์  เอี่ยมสว่าง
 
1. นางวัลลียา  คำพล
 
166 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 1. นางสาวกัลยารัตน์  สมอาจ
2. เด็กหญิงแสงสุรีย์  อุ่นสาม
 
1. นายณัฐพงศ์  แก้วสะอาด
2. นายธีระพันธ์  สีถนัด
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดยางเกาะ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาสมวาส
2. เด็กชายเท่  ใจงาม
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กชายคณิน  กรุนกรุด
2. เด็กชายศรัญญู  ศรประเสริฐ
 
1. นายจรูญ  ธนะฤกษ์
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  โคกจันทร์
2. นางสาวสุนิษา  กาญจนเพ็ชร
 
1. นางมุกดา  ชะวาลี
2. นายสุดชัย  สุตตันติปิฎก
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงมุกมณี  บุญทศ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ชาดา
 
1. นายวิธวัส  บุญรอด
2. นายอาณัติ  เนืองนุ้ย
 
171 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1. เด็กหญิงอทิตยา  รอดแก้ว
2. นายอนุวัตร์  ภู่พึ่ง
 
1. นายอาคม  ใจหาญ
 
172 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านวังลาน 1. นายทรงวุฒิ  โพธิบุตร
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แววศรี
 
1. นายจักรกฤช  ธิบดี
2. นางจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
173 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เหล็กอิ่ม
2. เด็กชายบุญ  -
 
1. นายไมตรี  ประชากุล
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรจนา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงอิณธิลา  ชมจันทร์
 
1. นายนคร  ตระกูลคล้ายสุข
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. นางสาวสุชาดา   ปักแสง
2. นางสาวสุภาพร   บัวแก้ว
 
1. นางสาวโนรี   เชยล้อมขำ
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงนิธิวดี  เดชจิตต์
2. เด็กหญิงสุนิษา  เส็งประโคน
 
1. นางฉวี  สาระศาลิน
2. นายบัณฑิต  ธรรมวิชิต
 
177 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 1. เด็กชายดำรงชัย  ช่างประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ดวงดาว
3. เด็กหญิงไพลิน  นาควิเชตร์
 
1. นางสาวกัญญา  โพธารส
 
178 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีมหาโพธิ์
2. เด็กชายสันติภาพ   ด้วงทอง
3. เด็กชายไตรภพ  -
 
1. นางรัชนี  ขำเจริญ
2. นางวันดี   สุขประเสริฐ
 
179 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 1. เด็กชายกฤษณะ  สาหร่าย
2. เด็กหญิงภัทรดา  แม้นจิต
3. เด็กชายภูริทัต  กุโรรัตน์
 
1. นางนวพรรณ  มาชวญานนท์
 
180 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 1. เด็กหญิงชญาดา  ศิริม่วง
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุทธิรัตน์
3. เด็กหญิงอทิตยา  ลวงสง่า
 
1. นางสาวกัญญา  โพธารส
 
181 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กชายวโรดม  เย็นกลม
 
1. นางมยุรีย์  ดวงจิตร์
 
182 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธีรวัช  จันทร์ชีวา
2. เด็กชายอภิชาติ  หาญสมเศษ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองดี
 
1. นายฤทธิชัย  สุวพานิช
 
183 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแด้น 1. เด็กหญิงรุ่งวรา  น้อยแก้ว
2. เด็กชายสัญชัย  ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายสุพัฒน์  ศรีสกุล
 
1. นายธรรมนูญ  ปรีดาธวัช
2. นายภานุ  วันประเสริฐ
 
184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 1. เด็กชายเกียรติชัย  โคกมาไพร
2. เด็กชายเกียรติยศ  โคกมาไพร
3. เด็กชายเจษฎา  ทาถี
 
1. นายลัดดง  ธนะวัตต์
2. นางสาววิลาวรรณ์  ปั้นหุ่น
 
185 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดิศกุล 1. เด็กชายอิสรา  เพราะพินิจ
 
1. นางสาวเปรมกมล  คุ้มเจริญ
 
186 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดสำรอง 1. เด็กหญิงชุติมา  นงค์พรหมา
 
1. นางสาวภา  กุลทอง
 
187 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1. เด็กหญิงกรรเกด  สุขคำภา
 
1. นางอภิญญา  เฮงเส็ง
 
188 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 1. เด็กชายปิยะ  วรรณา
 
1. นางปิยนันท์  จุนทการ
 
189 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กหญิงธนัสถา  นาคเฉลิม
 
1. นางสาวนงนาถ  สุวรรณวิจิตร
 
190 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยะ
 
1. นายสงกรานต์  พลอยเจริญ
 
191 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กชายลัญจกร  ทองแท้
 
1. นายประสพโชค  กลิ่นประยูร
 
192 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงฟ้า  -
 
1. นางสาวชลธิดา  ขำนิล
 
193 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กหญิงลัดดา  บุตตา
 
1. นางปิณฑิรา  เกียรติสาร
 
194 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 1. เด็กหญิงดา  -
 
1. นางสาววรางคณา  ภุมรินทร์
 
195 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 1. เด็กหญิงนิตยา  -
 
1. นางสาวสายพิณ  ยกกลิ่น
 
196 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1. เด็กชายรชิตะ  พันล้ำ
 
1. นายอรรถวุฒิ  ดีนอก
 
197 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายกฤษดา  รวบรวม
 
1. นางสาวอัญชลี  ชุ่มชื่น
 
198 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดสำรอง 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  พุคง
 
1. นางเลียม  จิตมั่น
 
199 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 1. เด็กหญิงกนกพร  ชาวดอน
 
1. นางเสาวรีย์  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
 
200 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายกันต์ธฤต  เอกศิริวรานนท์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ยะเครือ
 
201 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านรางจิก 1. เด็กหญิงศศิประภา  สุขสม
 
1. นางสุพัตรา  เหล่าหมั้น
 
202 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 1. เด็กหญิงจณิสตา  ใจแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  วีระศิลป์
 
203 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายธวัชชัย  ชื่นโพธิ์
 
1. นายสุภาพ  สงวนพันธุ์
 
204 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 1. เด็กหญิงกอแก้ว  ศรีหกุล
 
1. นางสาวปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์
 
205 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  รวบรวม
 
1. นางนพกนก  พลราชม
 
206 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กหญิงขนิษฐาพร  คนสันต์
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
207 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1. เด็กชายศรเพชร  สิทธานนท์
 
 
208 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 1. เด็กหญิงวีรยา  บิดาวงษ์
 
1. นายสงกรานต์  พลอยเจริญ
 
209 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 7.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1. เด็กหญิงมธุรดา  สุนจิรัตน์
 
1. นางอรุณี  เสริมใหม่
 
210 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนันต์วัฒนากุล
 
1. นายอดิศร  สุริยะคำวงษ์
 
211 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงสุวรรณ์นภา  พักเสียงดี
 
1. นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษ์พงศ์
 
212 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านถ้ำ 1. เด็กชายมานะ  -
 
1. นายจิระพันธ์  แม้นทิม
 
213 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา" 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ราคา
 
1. นางสาวศศิวิมล  ระภาเพศ
 
214 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญน้อม
 
1. นายสุภาพ  สงวนพันธุ์
 
215 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวนิโลบล  บ้านใหม่
 
216 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังลาน 1. เด็กชายอธิเดช  เทพภูธร
 
1. นางสุรีย์พร  ทับทิม
 
217 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กหญิงอภิชญา  อาชากร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตน์
 
218 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   พิพัฒน์ทวีกุล
 
1. นางปิณฑิรา  เกียรติสาร
 
219 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  ตันทรัพย์
 
1. นางวิมล  ใจแสน
 
220 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงมณฑิรา  จันทรสุธนพจน์
 
1. นางสาวผุสดี  บัวงาม
 
221 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สายไหม
 
1. พระเดชฤทธิ์  พระพิมพ์ใส
 
222 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พยุงดี
 
1. นางเสาวนีย์  เล่นวารี
 
223 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพย์วโรรส
 
1. นางพัชยา  รักดี
 
224 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ปานม่วง
 
1. นางประภาภรณ์  สุขเกษม
 
225 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายทัตธน  สวนบุรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ชุ่มชื่น
 
226 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 1. เด็กหญิงสมัญญา   สุวอ
 
1. นางสุริสา  กาญจนภิญพงศ์
 
227 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 1. เด็กหญิงดุษฎี  กวางแก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชาวงษ์
 
228 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 1. เด็กหญิงชลดา  บัวบาน
 
1. นายสงกรานต์  พลอยเจริญ
 
229 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพีรยา  เบ้าวรรณ
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
 
230 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวศรี
 
1. นางสาวอุษา  อ่อนศรี
 
231 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 1. เด็กชายภูมิรินทร์  นิลน้ำเพ็ชร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สงครามรอด
 
232 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านองสิต 1. เด็กหญิงทิพย์พวัน  สวัสดิ์กรณีย์
 
1. นางสาวเกสรา  ธนาเมธากรณ์
 
233 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายโมงโท่ย  -
 
1. นางอมรรัตน์  คล้ายห้างหว้า
 
234 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสวน 1. นางสาวรักชนก  สุขปานเจริญ
 
1. นายสุภาพ  สงวนพันธุ์
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 1. เด็กชายกันตพงศ์  อ่วมสุวรรณ
2. เด็กชายจัมโบ้  -
3. เด็กชายนาธาร  แก่งหลวง
4. เด็กชายภูวิพัฒน์  เสาสีสวัสดิ์
5. เด็กชายรัฐศักดิ์  โกสีย์
6. เด็กชายโอ่ง  -
 
1. นายเมฆ  หอมทวนลม
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 1. เด็กชายชัชชัย  เชียงคำ
2. เด็กชายณัฐพล  จินดานุรักษ์
3. เด็กชายณัฐพล  แซ่เอ็ง
4. เด็กชายดลวี  สังข์ทอง
5. เด็กชายธวัช  สีสุกสาม
6. เด็กชายนภัสรพี  วัจนะ
7. เด็กชายสิทธิโชค  ถียัง
8. เด็กชายเอกวิชญ์  ฟักเหลือง
 
1. นายอิทธิพร  สุขทวี
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เหมพันธ์
2. เด็กชายประวิณ  -
3. เด็กชายอนุพงษ์  จารุรัตนวิบูลย์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  พุ่มเจริญ
 
238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 1. เด็กหญิงจิตตา   แม้นทรัพย์
2. เด็กหญิงพรรณิกา   ศรีเจริญ
 
1. นายเอกพงษ์   ใจชาญสุขกิจ
 
239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงทวีศรี  ศรีสังวรณ์
2. เด็กหญิงปริณดา  อมรทวีรุ่งเรือง
 
1. นางสาวณัฐมภรณ์  มั่นใจ
2. นางสุพิกา  ต้นสอน
 
240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกานดามณี  อินทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเขียว
 
1. นางสาวณัฐมภรณ์  มั่นใจ
2. นางสุพิกา  ต้นสอน
 
241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ป้องทะคำ
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1. นายศรคเณศ  เจียมสิริกุล
 
1. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายสมรักษ์  -
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
 
244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 1. เด็กชายพงษ์เดช  แจ้งนิล
 
1. นางสุรีย์พร  น้ำทับทิมทอง
 
245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 38 เข้าร่วม 5 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 1. เด็กชายณัฐกิตต์  อาภัย
 
1. นางสุดารัตน์  นพดารา
 
246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 19 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  ปิโย
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ