งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 000099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเกียรติยศ    เอกทรงพล
2. เด็กหญิงศิรินาฎ    สุทธิ
1. นางพรรณี    ล้ำเลิศ
2. นางพัฒนา    คำประเสริฐ
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    นิลบรรพต
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    วิลาศ
1. นายภมรพล    หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี    พรอโนทัย
3 โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนนทวัช    ศรีเจริญ
2. เด็กชายธนกร    งิ้วงาม
1. นางอุดม    พิพัฒน์ทวีกุล
4 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลลดา    หาไชย
2. เด็กหญิงภาวิณี    รักแซ่
1. นางสาวสุปราณี    ทองดอนน้อย
2. นางสาวผุสดี    บัวงาม
5 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายจุมพล    เหลืองเอี่ยม
2. เด็กชายชินวัตร    ยาดี
1. นางสาวอรศิริ    สีเสือ
6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริกร    แต้เจริญ
2. เด็กหญิงสิริภัทรสรณ์    ศรีดีเอี่ยม
1. นางกิติพร    โพธิ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................