งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Science Show ม.1-ม.3 000096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมรักษ์    -
2. เด็กชายวัชรา    สุดประเสริฐ
3. เด็กชายศิริวุฒิ    พัดสิงห์
1. นายภมรพล    หงษ์เวียงจันทร์
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวัจนี    เทียนหล่อ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงอารียา    บุญมาลี
1. นางสาวยุวดี    ปั้นงา
2. นางสาวศิวลี    ส่งบุญ
3 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมัลลิกา    หอมสกุล
2. เด็กหญิงพรวิมล    ชำนาญชล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ใสสุข
1. นางสุภัทรา    โชติกเสถียร
2. นางสาวิตรี    สุตภวา
4 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชัยยา    บุญแดง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    พิกุลทอง
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์    ชัยเจริญ
1. นางสาวจุฑามาศ    เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ    ยิ้มเชิง
5 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปนิดา    หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงสุปราณี    ซังบุษบา
3. เด็กชายเพชรรุ่ง    อร่ามเรือง
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    พรามมณี
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    พิมลชาติ
2. เด็กหญิงสรารักษ์    โพธิ์พรม
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    นิลยาน
1. นางสาวฐิติพร    บุญญฤทธิ์
7 โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพชรกร    ใจสะอาด
2. เด็กชายมงคล    ชื่นยินดี
3. เด็กชายกฤษฎา    เรืองเดช
1. นางศรีทิพย์วรา    ทับทิมสี
8 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงไพลิน    ประสิทธิ์พร
2. เด็กหญิงธิตา    หอมโป่ง
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ    ไม่มีนามสกุล
1. นางละเอียด    สุวรรณมณี
2. นายรัฐพล    ไวทยะชัยวัฒน์
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมนต์สินี    รักอาชา
2. เด็กหญิงนินัฎชา    ปรางทอง
3. เด็กหญิงปาริชาติ    รักไทย
1. นางสาวเกษราพร    แจ่มแจ้ง
2. นางสาวธนพร    กาญจโนทัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................