งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 000094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิชญ์    สีเหรา
2. เด็กชายชินวัตร    สุกใส
3. เด็กชายธนกฤต    ประพฤติถ้อย
1. นายภมรพล    หงษ์เวียงจันทร์
2 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสัมฤทธิ์    น้ำใจสุข
2. เด็กชายอัฏฐพร    มีสมบูรณ์
3. เด็กชายสุเมธ    สวัสดิ์คณา
1. นางสาวผกา    ประเทืองบุญ
2. นางสาวกัลยารัตน์    รัตนทิพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................