งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 000093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปราศรัย    จันทรวงศ์
2. เด็กหญิงรัญชิดา    จิณแพทย์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    จินดาวรรณ์
1. นายมณฑล    น้อยพันธุ์
2. นางพัฒนา    คำประเสริฐ
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณภษา    เผือกสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเสาวนีย์    มงคลกาญจนคุณ
3. เด็กหญิงกาญจนา    ยี่สุ่นศรี
1. นายภมรพล    หงษ์เวียงจันทร์
3 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกร    บุญประสพ
2. เด็กหญิงจันทกร    คมขำ
3. เด็กหญิงพลลัส    คมขำ
1. นายชนินทร์    สุรินแก้ว
4 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    ศิริสมบูรณ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤดี    ยศอินทร์
3. เด็กหญิงนงนภัส    ผิวเกลี้ยง
1. นางนาตยา    ชีวะนอรรถ
2. นายสุดชัย    สุตตันติปิฎก
5 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายกรกฎ    เข็มทอง
2. เด็กชายกิตติพงษ์    บุญวงษ์
3. เด็กชายสุธินันท์    อุ่ยภูธรศิริ
1. นายสรพงษ์    วงษ์ดี
6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายณารักษ์    คำพรเงิน
2. เด็กชายสุพี    ตะเคียน
3. เด็กหญิงปัณณิกา    ปานสูตร
1. นางสาวกาญจนา    เหลืองเอี่ยม
7 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนิติธร    คูณมา
2. เด็กชายเจษฎา    ดอกนางแย้ม
3. เด็กชายวิสุทธิ์    เพ็ชนิล
1. นางสาวนิภาพร    กองบาง
8 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสรวรรณ    กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    กากะนิก
3. เด็กหญิงกันติชา    นุ่มชินวงศ์
1. นายกตัญญู    อินทยุง
9 โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกาญจนา    ชูก้าน
3. เด็กชายอรรถพล    วิมลวงศ์สกุล
1. นางอุษณีย์    ศรีนวล
2. นางสาวพนิดา    สำเร็จ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................