งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 000091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำเพชร    ชาติกลาง
2. เด็กหญิงพจนันท์    บัวศรี
3. เด็กหญิงจันทิมา    เครือฟอง
1. นายภมรพล    หงษ์เวียงจันทร์
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิโสพิน    โพธิ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    แย้มเพ็ชร์
3. เด็กหญิงมินตรา    บุญทอง
1. นางวิไลพร    ขำจิตต์
2. นางสาวศิวลี    ส่งบุญ
3 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาริญา    แสงฉาย
2. เด็กหญิงรักษณาลี    เอี่ยมเพ็ช
3. เด็กหญิงโสภิดา    รัศสุวรรณ์
1. นางสาวผกา    ประเทืองบุญ
2. นางสาวกัลยารัตน์    รัตนทิพย์
4 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายคมสันต์    สุกใส
2. เด็กชายกิตติพงษ์    พิพัฒน์ทวีกุล
3. เด็กชายจักกฤษณ์    บัวคลี่
1. นางสาวจุฑามาศ    เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ    ยิ้มเชิง
5 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจินดารัตน์    แก้วหาญ
2. เด็กหญิงญาดา    ไกรทอง
3. เด็กชายโชคชัย    พูกัน
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    พรามมณี
6 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฟ้าใส    ใจซื่อ
2. เด็กหญิงพรนภา    สระบัว
3. เด็กหญิงนุชรี    ยอดแก้ว
1. นางสมหวัง    เครื่องประดิษฐ์
7 โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชริดา    ภูวนาถ
2. เด็กชายรักษ์พงษ์    อรากุล
3. เด็กชายทรัพย์ทวี    ครสวรรค์
1. นางศรีทิพย์วรา    ทับทิมสี
8 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    แม้นมาลัย
2. เด็กหญิงขวัญเนตร    สิงห์อยู่
3. เด็กหญิงธิตารี    โชดัง
1. นางละเอียด    สุวรรณมณี
2. นางพนอ    วรรณศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................