งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 000090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิสรา    ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงธารารัตน์    กระจ่างฉาย
3. เด็กชายธีริศร์    เกตุมณี
1. นางสาวนุชจรีย์    เหล่านภาพร
2. นางพัฒนา    คำประเสริฐ
2 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณภัทร    กระดังงา
2. เด็กหญิงธนพร    ยาดี
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ดอนพิกุล
1. นางทัศนีย์    ชื่นหุ่น
3 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายปรีชา    ศาลานนท์
2. เด็กชายชัยนันท์    ยินดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    ไทยสงเคราะห์
1. นางสาวนิลวรรณ    เกษมโศธน์
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐตชา    พรหมนุเคราะห์
2. เด็กหญิงณัฐวดี    จันโทมา
3. เด็กหญิงสมฤทัย    วารีประกอบกิจ
1. นางสาวดารุณี    พละเลิศ
2. นางสาวดวงใจ    โพธิ์ขาว
5 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนพรัตน์    แฝงอิน
2. เด็กชายวิน    -
3. เด็กหญิงวรดา    -
1. นางสาวนัทธมน    เจียมเลิศวัฒนะ
6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายขวัญ    ฟักเหลือง
2. เด็กหญิงลลิปา    ยืนยงค์
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    ภู่ระหงษ์
1. นางสาววัชรียา    ศรีวลีรัตน์
2. นางสาววิมลพรรณ    ษัฏเสน
7 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    จี้ก้อน
2. เด็กหญิงปาลิตา    ทองย้อย
3. เด็กหญิงสุพรรษา    ถานัดดี
1. นางดารารัตน์    ศรีสัตตบุษย์
8 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงวริษฐา    หว่อง
3. เด็กชายอิงภู    อู่โภคิน
1. นางเนาวรัตน์    สุกใส
2. นางสาวนวพร    หรรษาวงศ์
9 โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัฒนพงษ์    หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายสงกรานต์    ทองประภา
3. เด็กชายระวี    -
1. นางสาวสุชีรา    รุ่งมณีกิจเจริญ
10 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิริพงษ์    พงษ์ศิริเกตุ
2. เด็กหญิงพรรณวษา    นุรักษ์
3. เด็กหญิงชลลดา    ขำคม
1. นางณัฏฐิมา    แคนสังข์
11 โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเมธา    กลีบเมฆ
2. เด็กชายกฤษกร    เซี่ยงเจ๊น
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุขสวัสดิ์
1. นางสาวจินดา    คุ้นเคย
2. นางชลหทัย    สกุลรุ่งเรืองสิริ
12 โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกาญจนา    ชูก้าน
3. เด็กชายอรรถพล    วิมลวงศ์สกุล
1. นางอุษณีย์    ศรีนวล
2. นางสาวพนิดา    สำเร็จ
13 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    สืบด้วง
2. เด็กหญิงวรัชยา    เลิศมงคลธรรม
3. เด็กหญิงภักจิรา    กังวาฬ
1. นางวิไลวรรณ    สมบูรณ์ทวี
14 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิจิตรา    สืบกลั่น
2. เด็กหญิงวรรณ์วิสา    เข็มภาษิต
3. เด็กหญิงสุวนันท์    ต่วนเครือ
1. นายประยุทธ    นาคสกุล
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราวดี    เหลี่ยมพา
2. เด็กชายสราวุฒิ    เชื้องาม
3. เด็กชายปิยะวัฒ    ชอบบุญ
1. นางปริณดา    พลายมีสี
2. นางอัญชลี    อุดมสินค้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................