งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 000009
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวลูกศร    จอมคำ
1. นางมยุรี    ศรีสันต์
2 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกานติมา    อินทร์แป้นพะเนา
1. นางรุ่งรัตน์    ดีขม
3 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์    พันทับ
1. นางทองเพียร    จีนคร้าม
4 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    โสมกุล
1. นางณัฏฐ์ชนันท์    สุญาณวนิชกุล
5 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิด    ผลช่วย
1. นางสาวมารศรี    สงวนทรัพย์
6 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายทศพร    บุญจันทร์
1. นางพรรณพิมล    แก้วเขียว
7 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวสุรีย์พร    สังข์ภาพ
1. นางสุภิญ    คุณสุวรรณ์
8 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    ซื่อตรง
1. นางจิราภรณ์    ศรีจันทร์
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนลัทพร    สุวรรณเจดีย์
1. นางปิยพร    ขำมาลัย
10 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    เลี่ยมนาค
1. นางประภาภรณ์    สุขเกษม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................