งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 000086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอิงค์การณ์    สิริอานันท์
2. เด็กหญิงวนัชพร    วุฒิอุดม
3. เด็กชายพชร    ศรีอรุณ
1. นางพัฒนา    คำประเสริฐ
2. นางจันทร์ฉาย    ภิญญาคง
2 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายอนุรักษ์    ศยวงศารักษ์
2. เด็กชายวันชัย    ติ้นทอง
3. เด็กหญิงประภาศิริ    แซ่ลี้
1. นางสาวสุนัน    เทียมเมฆา
2. นางสาวประพาพร    ยศวิชัย
3 โรงเรียนบ้านเนินไพร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    สุวรรณคดี
2. เด็กชายจิรเมธ    ประดิษฐผล
3. เด็กชายบัวลอย    ไม่มีนามสกุล
1. นายสุธีชา    ธีระมิตร
4 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    สุนทรวิภาค
2. เด็กหญิงศิรินทร์พร    ฤทธิยาน
3. เด็กชายอภิชาติ    แซ่เตียว
1. นางนิภาพร    โฉมยา
5 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    เงาะอาศัย
2. เด็กหญิงชไมพร    ช่วยกรง
3. เด็กชายอนันตชัย    เกษร
1. นางสาวณัฐนิช    ศรีลาคำ
6 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงฤดี    -
2. เด็กหญิงรังสิมา    สำเนาวงศ์
3. เด็กชายวิธวินท์    มาศิริ
1. นางละมัย    ปานกลาง
2. นางอรวรรณ์    เยสูงเนิน
7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเอมมิกา    นามประเสริฐ
2. เด็กชายตะวัน    -
3. เด็กชายถิรวัฒน์    วงค์หาร
1. นางสาวดารุณี    พละเลิศ
8 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภิรัฒน์    -
2. เด็กชายต้น    -
3. เด็กชายเม้ง    -
1. นางสาวกรนิภา    คงอ้น
9 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา    รักแซ่
2. เด็กหญิงอรษา    แมลงทับ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    เขียวเพกา
1. นางสาวสุปราณี    ทองดอนน้อย
2. นายสุริยา    ครุฑางคะ
10 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรายุส    แช่มเชียง
2. เด็กชายสมภพ    ศรีจะบก
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แก้วตา
1. นางสุมาลี    ศรีจันทร์
2. นายเรวัตร    บุญขำ
11 โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรัญญาณี    สำเภาทอง
2. เด็กหญิงคีตญานี    บัวศรี
3. เด็กหญิงนิมมารดี    ปฐวีพนาสณฑ์
1. นางสาวสุชีรา    รุ่งมณีกิจเจริญ
12 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดาว    -
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    อินทร์นาค
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ทบลา
1. นางนิลอุบล    ดาวเรือง
13 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภาวิณี    จานทอง
2. เด็กหญิงพลอย    แซ่เล้า
3. เด็กชายพลพล    แก่นรักษ์
1. นางสุพิตรา    เอี่ยมละออ
14 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภากร    แตงโต
2. เด็กชายพิสิฐ    ลำดวล
3. เด็กหญิงนันทิชา    ปานทำ
1. นางสาวพิมพรรณ    เชียงทอง
15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดอกแก้ว    -
2. เด็กชายกันต์    -
3. เด็กชายอัมรินทร์    อัมรนันท์
1. นางสาวธนพร    กาญจโนทัย
2. นางสาวเกษราพร    แจ่มแจ้ง
16 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิตา    กิจจำรูญ
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    น่วมพนม
3. เด็กหญิงพัฐชา    นิธิวรรธนา
1. นางวิไลวรรณ    สมบูรณ์ทวี
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติภพม์    อินทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ปิ่นฟ้า
3. เด็กหญิงพัชรนันท์    เมธีสิริศักดิ์
1. นายยงยุทธ    ไกรบำรุง
2. นางสุพัฒตรา    สวัสดิ์พานิชย์
18 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรยุทธ    บุตรพิมพ์
2. เด็กหญิงอรญา    ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนิศาชล    บุญเกลี้ยง
1. นางยุวดี    พงษ์ศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................