งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 000085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชินาธิป    สุขเกษ
2. เด็กชายวิศรุต    พิรันคำ
3. เด็กชายภานุพงษ์    เอี่ยมจ้อย
1. นางสาวประพาพร    ยศวิชัย
2. นายเยียน    บุญรอด
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    วะวิทักษ์
2. เด็กหญิงอาริษา    บาเปีย
3. เด็กชายอิศวลักษณ์    กรปรีชา
1. นางสาวศิวลี    ส่งบุญ
2. นางวิไลพร    ขำจิตต์
3 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุธิดา    ตองแก้ว
2. เด็กหญิงกมลชนก    ยังสุข
3. เด็กหญิงอุทุมพร    วันทอง
1. นางนันทวรรณ    นิลวรรณา
4 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสันทัด    กากีึ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    พิศูจน์
3. เด็กหญิงนันทิยา    กากี
1. นายกิจติพงษ์    หอมเย็น
2. นางสาวดุจดาว    คชรัตน์
5 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวธนาภรณ์    สุขอร่าม
2. นางสาวสุภัทศรา    เบ็ญพาด
3. นางสาวมณีรัตน์    ภูสอาด
1. นายนเรศ    พนานุสรณ์ศิลป์
2. นางกาญจนา    บัวทอง
6 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวลักษิดา    เฮาเลิศ
2. เด็กหญิงอารีญา    ชาอินทร์
3. เด็กชายอดิสร    จันทร์หอม
1. นายอรรถชัย    รักราษฎร์
7 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนากร    รัตนวรรณ
2. เด็กชายพรลภัส    พวงเงิน
3. เด็กชายสหัสวรรษ    คณะศิลา
1. นางสาวจุฑามาศ    เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ    ยิ้มเชิง
8 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สุขเกษมพิทักษ์
2. เด็กหญิงสายธาร    พูทอง
3. เด็กหญิงแสงดาว    ขจรสกุลทิพย์
1. นางสมหวัง    เครื่องประดิษฐ์
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นายภานุวัฒน์    พิมเวิน
2. นายนพดล    เจียมใจ
3. นายปราโมทย์    ฉัตรสกุลกาญจน์
1. นางเรณู    เทพเทียมทัศน์
10 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ยอดนิล
2. เด็กชายพรหมภิภัค    แป้นกลม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สินธ์เจริญ
1. นางสาวสุปราณี    ทองดอนน้อย
2. นายสุริยา    ครุฑางคะ
11 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสกุณี    ฉะชูนาท
2. เด็กชายเรืองศักดิ์    ขวัญอ่อน
3. เด็กหญิงวสุนันท์    ใสนวน
1. นางสาวฉวีวรรณ    บุญไทย
2. นางวันเพ็ญ    ลิ่มปรังษี
12 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงจรรยาพร    พรหมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์    เอี่ยมเจริญ
1. นายพิเชษฐ์    อยู่ยงค์
2. นางขนิษฐา    เกตุแดง
13 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปารวี    พัวพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงจิตรลดา    ราชเนตร
3. เด็กหญิงธิติวรดา    ศรีจันทร์เคน
1. นางสาวณัฐยา    สุทธิรักษ์
14 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรพล    เทศนา
2. นางสาวอุไรวรรณ    ศรีลาน
3. เด็กหญิงเจนจิรา    เพียงจันทร์
1. นางสาวธัญวรรณ    ศรีสวัสดิ์
15 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    ทองกัญญา
2. เด็กหญิงเนตรนภา    เวสสะภักดี
3. เด็กหญิงสุวรรณี    นิลเวช
1. นางศรีรักษ์    นันตะเสนีย์
16 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรสา    จงสวัสดิ์
2. เด็กชายยงยุทธ    แซ่อึ้ง
3. เด็กชายณัฐพรชัย    จันทร์อ่วม
1. นางสุรีรัตน์    เรืองสิริวโรดม
2. นางสาวนิตยา    ส่วนลา
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำขาว    -
2. เด็กชายตะวัน    ภู่ยิ้ม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    ทับทิมหอม
1. นางสาวธนพร    กาญจโนทัย
2. นางสาวเกษราพร    แจ่มแจ้ง
18 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเมขลา    บุญเพียร
2. เด็กชายทรงกลด    วิทยารัตน์
3. เด็กชายศุภกร    จุ้ยช่วย
1. นายธีระ    ธนะฤกษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................