งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 000008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศลิยา    พุทธโคตร
1. นางแสงระวี    วัฒนชโนบล
2 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปั้นหยา
1. นางสาวศินีนาถ    ประภาสธรรม
3 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ฟักเหลือง
1. นางจุมพฎา    กลิ่นสุคนธ์
4 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิ่นมณี    ลาเนตร
1. นายวสันต์    บานเย็น
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงโสฐิยา    สายพิณ
1. นางนวลอนงค์    น้ำใจตรง
6 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    น้อยสนิท
1. นางกัญญา    บุตรเริ่ม
7 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญามาศ    หมอดี
1. นางขนิษฐา    รัชนีลัดดาจิต
8 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรพรรณ    ยิ้มศรีแพร
1. นางณภาภัช    ภุมภารินทร์
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรินดา    ซิมทรัพย์
1. นางอายุพร    จันทะวงศ์
10 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุภโชค    จะนันท์
1. นางพิมพร    ชินอักษร
11 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรษา    สระแก้ว
1. นางสาวจันศรี    นาสวนสุจิตร
12 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมา    ลื่นโป่ง
1. นางสาวปาณิสรา    มณีจำรัฐ
13 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สุดสงวน
1. นางธิดา    ทองเทียนชัย
14 โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชญานิศ    ปิ่นทอง
1. นางสาวจันทรา    ตั้งกิจดีมั่น
15 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลดา    อุทัยทอง
1. นางทัศนีย์    มีจั่นเพ็ชร์
16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปอ    -
1. นางฐิติญา    สาลีผล
17 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมายาวีย์    เสืองาม
1. นางอรวิภา    พิมพ์พระพรหม
18 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พูลน้อย
1. นางวรนันท์    ชื่นบาล
19 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวารุณี    พงษ์สวัสดิ์
1. นางพรทิพย์    ล้วนอุดมศิริ
20 โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุกานดา    อักขราภรณ์
1. นางสาววันเพ็ญ    อินทร์ศวร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................