งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 000703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชญานิน    สมทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฏชา    สุมณฑา
3. เด็กหญิงสาวิกา    อบกลั่น
1. นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ    วทัญญู
2. นางสุดารัตน์    โรจนบวร
2 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวริยา    รุ่งคูหา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุตดา
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์    นิติพันธ์
1. นางเบญจา    สนธยานาวิน
2. นางสาวศรีรัตน์    สุขประเสริฐ
3 โรงเรียนบ้านเนินไพร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชัญญานุช    วงษ์ไสว
2. เด็กหญิงดาว    ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงพีรชญา    อุ่มแซม
1. นางมยุรี    วัฒนาวิริยานนท์
4 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิรภพ    อยู่โภชนา
2. เด็กหญิงเบญญาภา    วงษ์ธรรม
3. เด็กหญิงอัญรินทร์    โพระเดา
1. นางเพ็ญศรี    ปานผาสุข
5 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    ชูกุล
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ชำพาลี
3. เด็กหญิงพัชราภา    มั่นคง
1. นางสาวบุญเตือน    ไก่นิล
6 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    เชี่ยวพฤกษ์
2. เด็กหญิงพินธิชา    ทองแดง
3. เด็กหญิงวรานนท์    ศรีบุญมา
1. นางสุชิรา    พิลา
7 โรงเรียนวัดพุน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงยุ้ย    -
2. เด็กหญิงสุธีธิดา    แก้วสดใส
3. เด็กหญิงบุณฑริกา    พงค์งาม
1. นางรุ่งเรือง    เครืออนันต์
8 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สุภัคดิ์
2. เด็กหญิงเสาวภา    เฉียมวิเชียร
3. เด็กหญิงสุทธินี    น้ำทรัพย์
1. นางเพลินพิศ    นกเทียน
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภิชาติ    รามัญ
2. เด็กหญิงประลิตา    โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงพรทิพย์    นิ่มเจริญ
1. นางสาวสุพัตรา    ฤทธิ์ศิริ
10 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรวรรณ    จันทร์หอม
2. เด็กชายรชต    เรืองรัตน์
3. เด็กชายรัฐภูมิ    แซ่เตียว
1. นางนิตยา    วัฒนสิน
2. นางอรพิน    วัฒนสิน
11 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรภัทร    สาลี
2. เด็กหญิงปิยธิดา    กัตชนะ
3. เด็กชายนฤดล    พลทองหลาง
1. นางสาววารี    วิมลพันธ์
2. นางสาวจรรยารักษ์    โภคา
12 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    เซี่ยงหลิว
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    ตั้งสุขสาร
3. เด็กชายภูธาร    ฉิมพาลี
1. นางสาวชฎาภรณ์    ป้อมสกุล
2. นางศิริเพ็ญ    สีสำลี
13 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุแอบ    -
2. เด็กหญิงอติกานต์    พระแท่น
3. เด็กหญิงเบญญาพร    ทันยาผล
1. นางจันทร์เพ็ญ    แคล้วภัยพาล
2. นางโฉมเฉลา    ศรีสนาม
14 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสงกรานต์    -
2. เด็กชายอ่อง    -
3. เด็กหญิงปณิดา    ยืนสุข
1. นางสาวพัฒนี    อ่อนศร๊
15 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนรินทร    ยิ้มเชิง
2. เด็กหญิงนันธิดา    โชติช่วงกาญจน์
3. เด็กชายวชิรวิทย์    ศรสินชัย
1. นางทองมี    ฝักบัว
16 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เข็มทอง
2. เด็กหญิงวรวลัญช์    ชุ่มเพ็งพันธ์
3. เด็กหญิงจณิสตา    พินิจมนตรี
1. นางวิไลวัลย์    เหล็กมา
2. นางสุกัลยา    บุญเรืองรอด
17 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชญานิน    จรัสทรัพย์สันติ
2. เด็กหญิงศศิธร    สืบดา
3. เด็กหญิงปานตะวัน    -
1. นางชมภู    นิยมทรัพย์
2. นางศิริทร    เทศสาลี
18 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายปวรต    ศรีเสริฐ
2. เด็กชายเฉลิมชัย    งามเขียว
3. เด็กชายชลดา    วงษ์กฎ
1. นางวิลาสินี    เชาว์รักษ์
19 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัจจิมา    อินทรเกษม
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    เซ็นโต๊ะ
3. เด็กหญิงเบญญาภา    ดอกแก้ว
1. นางสารภี    มณีจินดา
20 โรงเรียนตลาดสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    เหยี่ยวยา
2. เด็กหญิงศุภักษร    ทองแท้
3. เด็กหญิงมณฑิตา    เหมกระศรี
1. นางสาวสายฝน    เอียดช่วย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................