งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 000702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายอิทธิกร    ฉัตรนิมิต
2. เด็กชายจิรเมธ    กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงปลิตา    ไม่มีนามสกุล
1. นางวันเพ็ญ    ศรีเหรา
2 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกร    มุลจิตร์
2. เด็กชายวรโชติ    ทับยาง
3. เด็กหญิงอภิทนันท์    ตรุษกรานต์
1. นางสาวบุญเตือน    ไก่นิล
3 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายปรภณ    กลั่นแฮม
2. เด็กชายการัณยภาส    ภาวะพรหม
3. เด็กหญิงพนิดา    จุ้ยช่วย
1. นายยุทธถูมิ    พันชุดตรา
4 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธารารัตน์    เอมโอช
2. เด็กหญิงณัฐนารา    แย้มจับ
3. เด็กหญิงเกวลี    สาลีกงไชย
1. นางพยอม    เชียงทอง
5 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายภัทรพล    บุญเกลี้ยง
2. เด็กชายสรเดช    บุญเกลี้ยง
3. เด็กหญิงกรกนก    วรรณลี
1. นางเขมรัศมี    จันทร์เพ็ญ
2. นางสาวบุปผา    หนุนภักดี
6 โรงเรียนวัดพุน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำแคว    ชื่นบาล
2. เด็กหญิงอุรัชญาพร    โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงเมธาวี    เชียงธรรม
1. นางรุ่งเรือง    เครืออนันต์
7 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรพงษ์    บ่อเกิด
2. เด็กชายศักดิธัช    เทียนชัย
3. เด็กหญิงศิรินภา    -
1. นางศิริพร    จันทร์ผ่อง
2. นางแก้วกาญจน์    ขำโอภาส
8 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอิงอร    กิจสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอธิชา    ธนะฤกษ์
3. เด็กหญิงชุติมา    จำเนียรกาล
1. นางแพงศรี    คำนึง
2. นางนิตยา    หลวงศิลป
9 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิรศร    จันทร์อำ
2. เด็กชายธิตินัน    ตันปล้อง
3. เด็กหญิงกมลชนก    จันทร์รอด
1. นางสุภาว์    หอมสุด
2. นายนิคม    หอมสุด
10 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    นันทพล
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา    ดอกหญ้า
3. เด็กหญิงดวงหทัย    กากี
1. นางสาวสุพัตรา    ฤทธิ์ศิริ
11 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายกีรพัทธ์    พวงเงิน
2. เด็กชายณรงค์ชัย    วิริยะอำไพ
3. เด็กชายปะนิวัฒน์    เกษมโสต
1. นางสาววารี    วิมลพันธ์
2. นางสาวจรรยารักษ์    โภคา
12 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนนทวัฒน์    ลือดัง
2. เด็กหญิงธัญญา    คุณมา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สินธุ์ประเสริฐ
1. นางศิริเพ็ญ    สีสำลี
2. นางสาวชฎาภรณ์    ป้อมสกุล
13 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายปริญญา    บุญรัตน์
2. เด็กชายพัชรพล    เจริญสุข
3. เด็กชายขุนเดช    คนไหวพริบ
1. นางโฉมเฉลา    ศรีสนาม
2. นางจันทร์เพ็ญ    แคล้วภัยพาล
14 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณนิสา    ขำชื่น
2. เด็กหญิงปาลิตา    นาคพัฒน์
3. เด็กชายภัทรภณ    นุชวงค์
1. นางศิริลักษณ์    กันตา
15 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรโชติ    ฉิมพุก
2. เด็กหญิงนริศรา    ฟักโต
3. เด็กหญิงชญาดา    นาชัยภูมิ
1. นางทองมี    ฝักบัว
16 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาสินี    ชูเลิศ
2. เด็กหญิงกันยากร    สุนานนท์
3. เด็กหญิงทิฆัมพร    ทวีระวงษ์
1. นางสาวประวีณา    มุขอ่อน
2. นายยอด    สืบกลัด
17 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธำรงชัย    ราคา
2. เด็กชายฐิติธร    พุทธชู
3. เด็กชายอังกูร    สังข์ทอง
1. นางสาวภิรดี    กันภัย
2. นางรัชกานต์    แสงคำ
18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเดชฤทธิ์    ด้วงสวัสดิ์
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์    แซ่ล้อ
3. เด็กชายจันทกานต์    อินทรกะเสม
1. นางสาวสปัญญา    สุขเจริญ
2. นางชุลี    กันเกลา
19 โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนิลดา    นุ่มเนียม
2. เด็กหญิงกัลยา    สุขคล้าย
3. เด็กหญิงวนิดา    ศรีสุขวงศ์
1. นางนงเยาว์    บุญสุข
2. นางสาววาสนา    วรรณะ
20 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายตุลา    -
2. เด็กชายวรวิทย์    สมานมิตร
3. เด็กชายพงศกร    ขำแตง
1. นางสาวจีเรียง    บุญสม
2. นางสาวพันนิดา    เสือคล้าย
21 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายตรีวิทย์    ยิ่งยวด
2. เด็กชายอนาวิน    สมัยนิยม
3. เด็กชายสุรเนตร    ธูปเทียน
1. นางวิมล    ชมสวน
2. นางเจนจิรา    พึ่งพระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................