งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 000701
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    ใจศิริ
1. นางสาวณภัทร    ศิริมั่ว
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิภารัตน์    ปิ่นแก้ว
1. นางพิชญานิน    จงจินารี
3 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธเนศ    อินทรโอสถ
1. นางสาวอุมาลัย    ทรัพย์จรัสแสง
4 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรายุ    ศิริรัตน์
1. นางสาวบุปผา    หนุนภักดี
5 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินาถ    แตงคำ
1. นางพาเพลิน    สิงห์กลิ่น
6 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทยิดา    สุขภิญโญ
1. นางสุฑาทิพย์    มณีรัตนเลิศวานิช
7 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญา    มีชัยโย
1. นางเฉลิมวรรณ    ไชยวงศ์
8 โรงเรียนเทศบาล 3 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสหพร    ชุติภัทธีมาพงษ์
1. นางสาวสรัญญา    ประทุมสิทธิ์
9 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิณฑิรา    วิพานิช
1. นางสุภาว์    หอมสุด
10 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัตร    สายแย้ม
1. นางสาวอรรถยา    นครจารุพงศ์
11 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิรภัทร    ชัยเจริญ
1. นางสาวนิตยา    พึ่งประสพ
12 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาวดี    พระดาเวชช
1. นางสาววารี    วิมลพันธ์
13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เจริญศักดิ์
1. นางสาวบุญอิ่ม    สุขนิ่ม
14 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    หนูอ้น
1. นางสาวพัฒนี    อ่อนศร๊
15 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    หอมหวน
1. นางเรณู    ลาวะรี
16 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    อาจคงหาญ
1. นางดวงใจ    เหลืองสอาด
17 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    ชื่นอบเชย
1. นางวิลาสินี    เชาว์รักษ์
18 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐภูมิ    นิลไสล
1. นางสาวจีเรียง    บุญสม
19 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัชากร    ศรีจันทร์
1. นางสาวสรัญญา    พฤฑฒิกุล
20 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    หมื่นวิชิต
1. นางสาวผกามาศ    สำแดงเดช
21 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชฌา    สูงรุ่ง
1. นางศิรดากาน    บุญสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................