งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 000007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    จันทยงค์
1. นางวิเชียร    ว่องวีรกิจ
2 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพสธร    ชาญมานิต
1. นางสาวศินีนาถ    ประภาสธรรม
3 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    รุ่งหิรัญ
1. นางบุษชฎา    มงคลทิพย์
4 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชระ    กันภัย
1. นางอัจฉรา    นาคสกุล
5 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุญฑริกา    นวลละออ
1. นางณัฐิยา    คุ้นเคย
6 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ผลช่วย
1. นายสมพร    กัณหา
7 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์    มะลิวัลย์
1. นางบุญยืน    ขวัญอ่อน
8 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรภา    เรืองเทศ
1. นางนารี    ปิ่นปี
9 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    ก้านเหลือง
1. นางเฉลียว    หมีเฟื่อง
10 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัชชา    อวยชัย
1. นางสาวพรพรรณ    ทองสุขมาก
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    ภัยนิราศ
1. นางวราภรณ์    งามชม
12 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญจิรา    ดอกสน
1. นางรัชนี    ดวงใจ
13 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิตินันท์    นิติธรรม
1. นางเบญจณี    นิลผึ้ง
14 โรงเรียนวีรศิลป์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเจสิการย์    วรอาจ
1. นางลดารัตน์    วารีศรี
15 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลยา    ปานหว่าง
1. นางมนต์ทิพย์    ศิริพลชัย
16 โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเจ    ใจดี
1. นางจุไรรัตน์    แก้วประเสริฐ
17 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยนัฐ    อาชนะเวช
1. นางธนวรรณ    ธนวินท์
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณิชมน    พงษ์ประสิทธิ์
1. นางฐิติญา    สาลีผล
19 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    บัววัฒนา
1. นางอรวิภา    พิมพ์พระพรหม
20 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ยังรอด
1. นางวรนันท์    ชื่นบาล
21 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    ปาลี
1. นางสุรีย์พร    น้ำทับทิมทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................