งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 000047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิรชา    คำชื่น
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    บุตรดา
1. นายสมเดช    ช้างงา
2. นางจารุวรรณ    สุขสวัสดิ์
2 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ละอออินทร์
2. เด็กหญิงอัญชัญ    เสือผู้
1. นางยุพา    เจริญศรี
2. นางปภังกร    ทองเงิน
3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงญาณินท์    อนุศาสนกูล
2. เด็กหญิงธิดาพร    ทองดอนพุ่ม
1. นางจินตนา    แสนคำ
2. นางมยุรี    ศรีสันต์
4 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุทินา    กลิ่นโฉม
2. เด็กหญิงอรรถพร    ห่างถิ่น
1. นางรุ่งรัตน์    ดีขม
5 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวพรพรรณ    มีแก้ว
2. เด็กหญิงธารธิดา    จิตรวรศักดิ์
1. นางณัฏฐ์ชนันท์    สุญาณวนิชกุล
6 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    ปฐวีพนาสณฑ์
2. เด็กหญิงสุภกัณฑ์    สวัสดิ์กนก
1. นางสาวมารศรี    สงวนทรัพย์
7 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายปรมาภรณ์    ร่มโพธิ์รี
2. เด็กหญิงกาญจนา    นามประเสริฐ
1. นางธิติมา    ศรีกุล
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวมัชฌิมา    แสงเนียม
2. นางสาวนริศรา    ใจซื่อ
1. นางสาววันเฉลิม    คนตรง
9 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นายบุญญฤทธิ์    น่วมอนงค์
2. นางสาวเปลแก้ว    แซ่เฮง
1. นางสาววิมล    อยู่สถิตย์
10 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ตะเพียนทอง
2. เด็กหญิงสิริกร    บุญเพิ่ม
1. นางอารมย์    บุญเรืองรอด
11 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    อบกลั่น
2. เด็กหญิงดวงหทัย    ทองสุก
1. นางพรรณพิมล    แก้วเขียว
12 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวอินทิรา    พูลทรัพย์
1. นางสุภิญ    คุณสุวรรณ์
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทรรศนวรรณ    ศิริมั่ว
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    บูชาบุญ
1. นางกานดา    แก้วเขียว
2. นางสาวพัชราภรณ์    ศิริมั่ว
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรพรรณ    จันทร์มา
2. เด็กชายสมาพล    งามพริ้ม
1. นางปิยพร    ขำมาลัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................