งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 000046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนุธิดา    มั่งมูล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    พลเสน
1. นางราณี    สระบัว
2. นางรัญจวน    สฤษเนตร์
2 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศกลรัตน์    สังข์สุข
2. เด็กชายสมรักษ์    หอมสาตร์
1. นายสมเดช    ช้างงา
2. นางสาวสมศรี    ศรีชาติ
3 โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล    เกตุศิลป์
2. เด็กหญิงวันทนีย์    สงวนยศ
1. นางวรรณา    ศรีแก้ว
4 โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฏฐพร    หนูนันท์
2. เด็กหญิงพรชิตา    ทองเกิด
1. นางนิตยา    แสงผ่องอำไพ
5 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    เศวตจินดา
2. เด็กชายวิสนุ    บุญพา
1. นางเบญจมาศ    นุ่มวัฒนะ
6 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    หอมชื่น
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา    เทียมเมฆา
1. นางอัจฉรา    นาคสกุล
7 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมผกา    ลุนจันทา
2. เด็กหญิงศศิประภา    ชาญเวช
1. นางชนินท์นาท    แสงเฟือง
2. นางผ่องพรรณ    พ่วงธรรมรงค์
8 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารี    สินจันทร์
2. เด็กหญิงพิณรัตนะ    สระแก้ว
1. นางนารี    ปิ่นปี
9 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเอมอร    วิเศษนคร
2. เด็กหญิงรัตติกาล    ยิ้มแย้ม
1. นางภิณัธรดา    วงศ์ไฝ
10 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญจิรา    แซ่ฉิน
2. เด็กหญิงภูษณิษา    แผงคำ
1. นางขนิษฐา    รัชนีลัดดาจิต
11 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดารารัตน์    ทาทอง
2. เด็กหญิงบุปผาชล    สุวรรณวิสุทธิ์
1. นางสาวมารศรี    สงวนทรัพย์
12 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุธิดา    อ้นเกตุ
2. เด็กหญิงมันตรินี    เปรมทอง
1. นางณภาภัช    ภูมภารินทร์
13 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายศักดิ์พล    แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงพิไลพร    พรมเสนอ
1. นางสุจารี    ตุ้มนิลกาล
14 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนภสร    จันทร์โสม
2. เด็กหญิงปิลันธน์ญาดา    ประเสริฐผล
1. นางแววตา    สุริยาวงษ์
15 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์    เจเถื่อน
2. เด็กชายวีรเทพ    สุนทรโอวาท
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์    ยิ้มแย้ม
16 โรงเรียนวัดลำสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนรากร    วิชาผา
2. เด็กหญิงบงกช    เอี่ยมสำอาง
1. นางสาวศิิริวรรณ    ประลามุข
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงประสิตา    -
2. เด็กหญิงสอง    -
1. นางปิยพร    ขำมาลัย
18 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    บุญเลิศ
2. เด็กหญิงอิสสริยา    ช้างหล่อ
1. นางสาวสุพัตรา    เตี่ยวขุ้ย
19 โรงเรียนตลาดสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเศรษฐพล    บุญช่วย
2. เด็กชายจิรวัฒน์    นิยมศักดิ์
1. นางธนัชชา    วงศ์กาญจนาวัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................