งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 000041
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณิชารัตน์    อนันต์นาวีนุสรณ์
1. นางสาวณัฐมภรณ์    มั่นใจ
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ดอนมีไพร
1. นางมยุรี    ศรีสันต์
3 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพฤหัส    พิมพ์สุวรรณ
1. นางรุ่งรัตน์    ดีขม
4 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวสิตานัน    บัวนาค
1. นางสาววิมล    อยู่สถิตย์
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    พาทีไพเราะ
1. นางปิยพร    ขำมาลัย
6 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวเบญญา    บูชา
1. นางสาวสุมณฑา    อินตรา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................