งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 000037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรรธอร    ทองเปลว
1. นางสาวสมศรี    ศรีชาติ
2 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดารินทร์    โพธิ์ทา
1. นางสาวศินีนาถ    ประภาสธรรม
3 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทชาวดี    พัฒนมาศ
1. นางละม่อม    วงษ์ทรัพย์เจริญ
4 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    พุทธา
1. นางอารมย์    เหลืองแดง
5 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัทธนันท์    โพธิ์ศิริ
1. นางณัฐิยา    ค้นเคย
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปนิดา    ศรีนาทม
1. นางนวลอนงค์    น้ำใจตรง
7 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยา    ศิริรัตน์
1. นางปภังกร    ทองเงิน
8 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    เรียบร้อย
1. นางวนิตรา    ภุมมา
9 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศุภนิดา    รุ่งคูหา
1. นางบุญยืน    ขวัญอ่อน
10 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรวี    จอมขวัล
1. นางภิณัธรดา    วงศ์ไฝ
11 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์    สุขสถาพรชัย
1. นางสาวมารศรี    สงวนทรัพย์
12 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอลินดา    นุชนาฎ
1. นางเอี่ยมจิต    พาทีเพราะ
13 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินดา    รอดด้วง
1. นางอายุพร    จันทะวงศ์
14 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    จรูญรัตน์
1. นางจีรวัตร์    เบาโพธิ์
15 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงน้องนุช    หงษ์เจริญพานิช
1. นายรัฐติชัย    ภูษณะพงษ์
16 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชนะชน    วงษ์กฎ
1. นายทวี    สืบศักดิ์
17 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    เก้งฮะ
1. นางปณีตา    ตะพังพินิจการ
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทัตพร    ปทุมสูติ
1. นางสาววรรณน์ลีย์    พวงแก้ว
19 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิศาชล    วิทยาภาสิทธิ์
1. นางสาวรมย์รวินทร์    เอกจิตร
20 โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    นึกชัยภูมิ
1. นายสำริด    พรมทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................