งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 000036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    มีดอนรวก
1. นางสาววารี    ศรทอง
2 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทวดี    แดงหาญ
1. นางอารมย์    เหลืองแดง
3 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    เกณขุนทด
1. นางณัฐิยา    คุ้นเคย
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนภารัตน์    ครุธวงษ์
1. นางอันธิกา    หงษ์เวียงจันทร์
5 โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวสุ    ปานสอาด
1. นางกัญญภร    พันธุ์ภักดี
6 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ภูมิผิว
1. นางพจนา    ลิ้มสินโสภณ
7 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    กก
1. นางลลิดา    สุขีวัฒน์
8 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัชฌาวดี    เกตุอยู่
1. นางนารี    ปิ่นปี
9 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    สุภาพ
1. นางเฉลียว    หมีเฟื่อง
10 โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพสธร    กันภัย
1. นางสาววาราดา    โต้งฟ้า
11 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิษฎา    บูชา
1. นางวิมลสิริ    ทรัพย์พันธุ์พงศ์
12 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    เพ็ชจำรัส
1. นางเอี่ยมจิต    พาทีเพราะ
13 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    กฤษวี
1. นางสุทิศา    ไกรเจริญ
14 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญฤดี    ศรีสังวรณ์
1. นางกรรณิกา    พูลบางยุง
15 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    แสงดอกไม้
1. นางบุญครอง    ไกรวาส
16 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิกวานี    คุ้มเนตร
1. นางสาววัลลภา    โพธิ์จริยา
17 โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบัวบูชา    เกตุพงษ์
1. นางมาลี    กาญจนคเชนทร์
18 โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    สภาพัก
1. นางณัฐชา    มุกดาแสงสว่าง
19 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนนทกร    แผนคุ้ม
1. นางสาววาสนา    ทองเปลว
20 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    คงเวช
1. นางสุรีย์พร    น้ำทับทิมทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................