งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.1-ม.3 000032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอลิษา    จันทร์บุญ
1. นางมยุรี    ศรีสันต์
2 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์    กาญจนชาติ
1. นางรุ่งรัตน์    ดีขม
3 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญจนา    ขุมทอง
1. นางหนึ่งฤทัย    สวยค้าข้าว
4 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสายธาร    แสนทรัพย์สิน
1. นางสาวมารศรี    สงวนทรัพย์
5 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพลอย    บุญแดง
1. นางกรนันท์    จันทร์บุรี
6 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรสุรีย์    ไทยศรี
1. นายปราโมช    วงษ์พานิช
7 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. นางสาวรัตนาภรณ์    เห็นทองดี
1. นางสาววิมล    อยู่สถิตย์
8 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    กำพร้า
1. นางอารมย์    บุญเรืองรอด
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนันดา    ห่วงสุวรรณ
1. นางสาวปรียา    พลายพงษา
10 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอริสา    ทองแจ้ง
1. นางจิราภรณ์    ศรีจันทร์
11 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ชื่นขำ
1. นางสาวนิตยา    ส่วนลา
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    เกตุย้อย
1. นางปิยพร    ขำมาลัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................