งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ป.4-ป.6 000031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภูริชญา    สาโรชสัมพันธ์
1. นางสมบูรณ์    ตั้งอุดมภพ
2 โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิประภา    เพ็งสุธรรม
1. นางสาวนิตยา    โพธิทอง
3 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    เซี่ยงเจ๊น
1. นางสาวรัชนี    ศรีวงศ์รัตน์
4 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิรา    บุญมาก
1. นายวสันต์    บานเย็น
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมะลิ    -
1. นางนวลอนงค์    น้ำใจตรง
6 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    กลิ่นหอม
1. นางสาวกรนิภา    คงอ้น
7 โรงเรียนวัดพุน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยพันธน์    เหลืองดอกไม้
1. นายอนุวัช    มุสิกา
8 โรงเรียนเทศบาล 5 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยลัดดา    เชาว์สุวรรณ
1. นางชนินท์นาท    แสงเฟือง
9 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกกร    บุญศิริ
1. นางภิณัธรดา    วงศ์ไฝ
10 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    เนตรสว่าง
1. นางขนิษฐา    รัชนีลัดดาจิต
11 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรรัตน์    ธงเจริญ
1. นางหนึ่งฤทัย    สวยค้าข้าว
12 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ฉิมกล่อม
1. นายดุสิต    ภูแด่น
13 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติกา    เหง้าพันธุ์
1. นางอายุพร    จันทะวงศ์
14 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงใบบอน    -
1. นางนางวิลาวรรณ    กองเนียม
15 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลรวี    รักษ์พาณิชย์
1. นางจินตนา    สายอินทร์
16 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร    วงศ์เนติธรรม
1. นางสาวชลดา    มลิวัลย์
17 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกร    พยุหเจษฎา
1. นางสายชล    เพชรศรี
18 โรงเรียนบ้านหนองมงคล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปรีดารา    ทองค้า
1. นางอุไรวรรณ    รักยิ้ม
19 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ยาทิพย์
1. นางศุลีพร    นิลเขียว
20 โรงเรียนตลาดสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปุณยนุช    บุญช่วย
1. นางธนัชชา    วงศ์กาญจนาวัฒน์
21 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิตา    เหลืองประมวล
1. นางพรทิพย์    ล้วนอุดมศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................