งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ป.1-ป.3 000030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    พรหมจรรย์
1. นางดวงรัตน์    สบายยิ่ง
2 โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมณฑิชา    จิตอ่ำ
1. นางจันทร    เตี้ยเนตร
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรักขณา    นิ่มเนตร
1. นางสาวมัณฑนา    ฤทธิ์เรืองรุ่ง
4 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิทักษ์ภูมิ    ลมูลศิลป์
1. นางบุษชฎา    มงคลทิพย์
5 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    แป๊ะวัฒนา
1. นางอัมพร    สระสีแสง
6 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปานวาด    ศรีโสดา
1. นางศิริรักษ์    ใคร่ครวญ
7 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวชิรา    ศรีสุวรรณมาลา
1. นางสุวภา    โต๊ะบุรินทร์
8 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ครสุวรรณ์
1. นางสาวจารุณี    เอกจิตร
9 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    ทับทิมศรี
1. นางสมใจ    บุญรักษ์
10 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ทองเนียม
1. นางแววตา    สุริยาวงษ์
11 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์    บุญรอด
1. นายธีระ    ขจรกีติกุล
12 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชิดชนก    เทียนกุล
1. นางสาวปาณิสรา    มณีจำรัฐ
13 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายชินวัตร    ศรีภูณี
1. นางจันทร    บุญวระ
14 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    พึ่งเพียร
1. นางสาววัลลภา    โพธิ์จริยา
15 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิญาดา    มีเย็น
1. นางธนวรรณ    ธนวินท์
16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    ล้อดี
1. นางฐิติญา    สาลีผล
17 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    มีเทพ
1. นางสาวอังค์วรา    สมสกุล
18 โรงเรียนตลาดสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ไมตรีแพน
1. นางสมจิต    เที่ยงธรรม
19 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา    เพชรจันทร์
1. นางสุรีย์พร    น้ำทับทิมทอง
20 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศินา    ช้างเย็น
1. นางสาวรัชดาภรณ์    พิมพ์พิสิฐถาวร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................