งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 000191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    ดอกหญ้า
2. เด็กชายบริวัตร    กลุ้มกลัด
1. นายกิจติพงษ์    หอมเย็น
2. นายวิศิษฏ์    พุทธประเสริฐ
2 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายสาธิต    บุตรเกตุ
1. นายพิเชษฐ์    อยู่ยงค์
2. นางขนิษฐา    เกตุแดง
3 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายกัมพล    เครือเมฆ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    ฟักโต
1. นางละเอียด    สุวรรณมณี
2. นายรัฐพล    ไวทยะชัยวัฒน์
4 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    ทองล้อม
2. เด็กชายภากร    ไวยิ่งยุทธ
1. นางเยาวรัตน์    แสนพินิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................