งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 000190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเทียนชัย    ชมดาว
2. เด็กชายเฉลิมพงษ์    จันทวงษ์
1. นายกิจติพงษ์    หอมเย็น
2. นายบรรหาร    เชื้อทอง
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    ดอนรอดไพร
2. เด็กชายวิบูลย์    เย็นกลม
1. นายประกอบ    พัดชื่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................