งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 000174
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายอดิเทพ    พวงพันธ์
2. เด็กชายสมพล    เจือวัฒนศิริกุล
1. นางเพ็ญอร    สุขเกษ
2. นางสาวสุนัน    เทียมเมฆา
2 โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนพงษ์    กัลปะ
2. เด็กชายนรินทร    กองทอง
1. นางสมควร    แก้วใจรักษ์
2. นายจรูญ    สมศักดิ์
3 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชระ    สีพนมวรรณ์
2. เด็กชายมินทร์ธาดา    -
1. นายวสันต์    บานเย็น
4 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิทยา    -
2. เด็กชายชาญวิทย์    ตะเวียงน่วน
1. นายอดุลย์    ยุมังกูร
5 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    ประจำไพร
2. เด็กชายวัชรพงษ์    ประจำไพร
6 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    กล่อมจิต
2. เด็กชายพิศาล    มะไพร
1. นางนาตยา    ชีวะนอรรถ
2. นางมุกดา    ชะวาลี
7 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    คงกระพัน
1. นางลาวัณณ์    พิมเสน
8 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรกานต์    วะวิทักษ์
2. เด็กหญิงธนภัทร    เสียงหวาน
1. นางชนิดา    ชลออยู่
2. นางชารี    มณีอินทร์
9 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    พาหา
2. เด็กชายบูรพา    สาลีเรือง
1. นายคเณศ    เข็มปัญญา
2. นางสาวสุทธิดา    ทำดี
10 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติชัย    วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงทิพรรธน์    ส่องสว่าง
1. นายวิเศษ    ชูศรี
11 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายตี๋เล็ก    -
2. เด็กชายพิชัย    -
1. นายไมตรี    ประชากุล
12 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเอกภพ    แตงจันทร์
1. นายวิชัย    แดงประเสริฐ
13 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภิชัย    วงค์ชื่น
2. เด็กชายสิทธินนท์    จันทร์สอน
1. นางสุวรรณา    วงค์เลิศ
2. นางสาวจิราภรณ์    บุญเจิม
14 โรงเรียนบ้านจันอุย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายฉัตรมงคล    ครุธวงษ์
2. เด็กชายรัชกร    สังข์ทอง
1. นางพรทิพย์    ใจกว้าง
15 โรงเรียนวัดลำสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    อำนวยศักดิ์โสภณ
2. เด็กชายกิตตินันท์    โต่ไร่
1. นางรจนี    หว่านพืช
16 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายคมกริช    เลื่อนพฤกษ์
2. เด็กชายสุเวทย์    สีสวย
1. นางกมลทิพย์    ลิ้มพันทอง
2. นางนงเยาว์    เนียมหลาง
17 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายรณกร    อำนวย
2. เด็กชายณัธพล    ธาตุทอง
1. นางประยูร    เสร็จกิจ
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายตรีภพ    อรชร
2. เด็กชายทรงศักดิ์    สุคนธสิงห์
1. นางณัฐจิราพร    มณัชณาพงศ์
2. นายนพรัตน์    เกษมโสธน์
19 โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    จอมขวัญ
2. เด็กชายณัฐพงษ์    มานะกิจ
1. นายประสิทธิ์    เนติบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................