งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 000100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมรักษ์    -
2. เด็กชายศิริวุฒิ    พัดสิงห์
1. นายภมรพล    หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี    พรอโนทัย
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมาน    ง้อมเขียว
2. เด็กหญิงณัฐวิภา    บัวแก้ว
1. นางสาวยุวดี    ปั้นงา
2. นางวิไลพร    ขำจิตต์
3 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    คงไพร
2. เด็กหญิงนันทพร    เดชจิตต์
1. นายนเรศ    พนานุสรณ์ศิลป์
4 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุทธิเดช    จามะรี
2. เด็กชายดนุพล    เหรียญเพชร
1. นายอรรถชัย    รักราษฎร์
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    จันทร์ชีวา
2. เด็กหญิงอลิสา    เขียวพระอินทร์
1. นายประกอบ    พัดชื่น
6 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสมศักดิ์    ดอนไพรเณร
2. เด็กชายภุมรินทร์    คุ้มรักษา
1. นายสุริยา    ครุฑางคะ
2. นางสาวสุปราณี    ทองดอนน้อย
7 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธงชัย    โพนเงิน
2. เด็กหญิงอุมาพร    โพธิปิติ
1. นางเนตรดาว    ทศพร
8 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ    ต้านทาน
2. เด็กหญิงหทัยภัทร    วรรณศิริ
1. นางพจมาลย์    มิ่งสงฆ์
9 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายกำโชค    ทับทิมศรี
2. เด็กชายสกล    วงษ์สิน
1. นางเยาวรัตน์    แสนพินิจ
10 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายนาวิน    เชื้อดี
2. เด็กหญิงจิตรตรา    วิทยารัตน์
1. นายธีระ    ธนะฤกษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................