หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิวัตร มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
2 นางศิริพร ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุประดู่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
3 นายวัฒนา สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
4 นายสำเนาว์ นาคพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
5 นายวุฒิพร ใจสงบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
6 นางบุษกร ห้าสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
7 นางกมลวรรณ ศรีละมุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
8 นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
9 นางมลิวัลย์ ลักษณาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
10 นายฉลอง ขำมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
11 นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
12 นายยงยศ ทัศนพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
13 นายสมพงษ์ สังข์ทอง ช่างไม้ 4 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
14 นายพิษณุ สุวรรณฉิม ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    
15 นายไพโรจน์ มีผล ช่างไม้ 4 โรงเรียนวัดพุน้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]