หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000154 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ 6 16 9
2 000043 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 10 24 11
3 000137 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 21 60 24
4 000111 โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 5 11 8
5 000045 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 8 14 8
6 000155 โรงเรียนดิศกุล 18 35 19
7 000142 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 4 12 6
8 000085 โรงเรียนตลาดสำรอง 18 27 17
9 000042 โรงเรียนถาวรวิทยา 21 50 34
10 000073 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 2 4 2
11 000053 โรงเรียนบ้านกลอนโด 5 10 8
12 000058 โรงเรียนบ้านจันอุย 12 38 17
13 000127 โรงเรียนบ้านช่องกระทิง 0 0 0
14 000031 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 28 41 26
15 000117 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 9 3
16 000016 โรงเรียนบ้านดงเสลา 13 33 15
17 000072 โรงเรียนบ้านดอนคราม 1 1 1
18 000054 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 3 9 6
19 000143 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 8 32 12
20 000025 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 4 6 4
21 000139 โรงเรียนบ้านถ้ำ 8 21 8
22 000128 โรงเรียนบ้านทับศิลา 0 0 0
23 000018 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 14 33 24
24 000026 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 15 27 15
25 000062 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 12 38 15
26 000070 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 13 29 22
27 000095 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3 9 6
28 000147 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 7 12 7
29 000009 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 49 101 59
30 000106 โรงเรียนบ้านท่าพุ 5 9 5
31 000126 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 4 7 5
32 000101 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 3 8 3
33 000099 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 1 1 1
34 000134 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 1 1 1
35 000057 โรงเรียนบ้านท่าหวี 4 9 4
36 000097 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 3 5 3
37 000105 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 6 14 6
38 000123 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 3 14 4
39 000116 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 12 14 12
40 000021 โรงเรียนบ้านนาสวน 33 63 32
41 000052 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 4 6 5
42 000039 โรงเรียนบ้านน้ำมุด 4 11 6
43 000017 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 9 21 10
44 000023 โรงเรียนบ้านปากนาสวน 27 67 33
45 000135 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 10 17 10
46 000071 โรงเรียนบ้านพุประดู่ 8 27 15
47 000033 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 24 39 26
48 000112 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ 2 4 2
49 000078 โรงเรียนบ้านรางจิก 11 31 13
50 000088 โรงเรียนบ้านรางสะเดา 5 16 5
51 000138 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 13 30 12
52 000122 โรงเรียนบ้านวังด้ง 12 25 14
53 000119 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 13 32 13
54 000091 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 0 0 0
55 000010 โรงเรียนบ้านวังลาน 30 83 51
56 000003 โรงเรียนบ้านวังสารภี 1 3 2
57 000065 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 14 40 13
58 000020 โรงเรียนบ้านสามหลัง 11 31 16
59 000118 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 3 10 3
60 000094 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 4 6 4
61 000114 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 3 19 3
62 000067 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1 3 1
63 000084 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 9 7
64 000103 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 2 17 6
65 000102 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 5 11 7
66 000068 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 4 9 5
67 000030 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 40 36 27
68 000032 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31 96 54
69 000036 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 30 12 8
70 000124 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 5 8 6
71 000027 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 25 55 25
72 000129 โรงเรียนบ้านหนองหอย 0 0 0
73 000108 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 5 4
74 000005 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 15 22 21
75 000063 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 10 23 13
76 000096 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 5 3
77 000006 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 15 14
78 000136 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 7 22 7
79 000130 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 3 2
80 000131 โรงเรียนบ้านหัวหิน 4 15 5
81 000109 โรงเรียนบ้านหินแด้น 15 36 24
82 000077 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 15 40 24
83 000081 โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช 0 0 0
84 000008 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 46 93 52
85 000141 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 1 3 1
86 000086 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 4 2
87 000050 โรงเรียนบ้านองสิต 8 20 11
88 000049 โรงเรียนบ้านองหลุ 3 8 3
89 000125 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 1 1
90 000092 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 8 9 8
91 000090 โรงเรียนบ้านเขาปูน 7 20 12
92 000038 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 18 30 20
93 000107 โรงเรียนบ้านเนินไพร 2 6 2
94 000034 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 15 34 15
95 000056 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 5 11 5
96 000157 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 7 14 11
97 000048 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 9 17 9
98 000100 โรงเรียนบ้านโป่งโก 3 11 3
99 000069 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 9 23 9
100 000028 โรงเรียนบ้านไทรทอง 37 90 50
101 000149 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 4 26 4
102 000044 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 23 97 22
103 000120 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 15 27 15
104 000037 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 36 71 44
105 000059 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฏร์วิทยา" 13 22 15
106 000013 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 11 19 12
107 000007 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 10 16 10
108 000035 โรงเรียนวัดชุกพี้ 16 32 18
109 000093 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 6 10 7
110 000047 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 9 19 11
111 000098 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 3 9 4
112 000087 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 4 4 4
113 000024 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 34 17 10
114 000133 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 4 16 8
115 000079 โรงเรียนวัดท่าล้อ 13 45 19
116 000145 โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ 2 3 2
117 000132 โรงเรียนวัดบ้านยาง 1 1 1
118 000146 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 12 40 12
119 000144 โรงเรียนวัดพุน้อย 6 24 7
120 000064 โรงเรียนวัดม่วงชุม 17 50 29
121 000019 โรงเรียนวัดยางเกาะ 20 35 22
122 000060 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 22 44 23
123 000066 โรงเรียนวัดลำสำรอง 4 7 4
124 000113 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 15 32 16
125 000002 โรงเรียนวัดวังศาลา 42 29 20
126 000082 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 7 14 7
127 000022 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 35 71 55
128 000080 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 35 94 35
129 000140 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 11 43 12
130 000156 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 6 12 0
131 000012 โรงเรียนวัดหนองตะโก 33 81 42
132 000055 โรงเรียนวัดหนองบัว 13 32 13
133 000014 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 23 46 39
134 000004 โรงเรียนวัดหนองเสือ 45 65 28
135 000076 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 20 61 30
136 000121 โรงเรียนวัดเขาน้อย 11 15 11
137 000115 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 12 26 15
138 000089 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 6 12 9
139 000040 โรงเรียนวีรศิลป์ 9 32 12
140 000074 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 8 14 12
141 000148 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 7 14 7
142 000110 โรงเรียนหนองผู้เฒ่า 7 19 15
143 000001 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 47 201 98
144 000104 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 13 21 13
145 000083 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 12 23 13
146 000015 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 45 89 61
147 000011 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 36 63 45
148 000041 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 8 11 9
149 000061 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 3 0 0 0
150 000046 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี 11 25 17
151 000029 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 1 2 1
152 000150 โรงเรียนเทศบาล 1 27 69 25
153 000151 โรงเรียนเทศบาล 2 3 6 3
154 000152 โรงเรียนเทศบาล 3 10 36 13
155 000153 โรงเรียนเทศบาล 5 15 27 21
รวม 1862 4120 2195
6315

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]