หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
การอ่าน ป.4-ป.6
การอ่าน ม.1-ม.3
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
Science Show ป.4-ป.6
Science Show ม.1-ม.3
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
มารยาทไทย ป.1-ป.3
มารยาทไทย ป.4-ป.6
มารยาทไทย ม.1-ม.3
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
แอโรบิก ม.1-ม.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
ระนาดเอก ป.1-ป.6
ระนาดเอก ม.1-ม.3
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
จะเข้ ม.1-ม.3
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แสดงตลก ม.1-ม.6
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพร ใจสงบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)ประธาน
2. นางสมาพร รักอาชาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวิเศษ ชูศรีโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นายรักษ์พล ฝอยทับทิมโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นายสรภพ แต้สุวรรณโรงเรียนดิศกุลกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนสิน กลมเกลียวโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ตั้งกิติคุณโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงกรรมการ
3. นางสาวภิรดา ทิพยดีโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกรรมการ
4. นายยงยุทธ บัวขมโรงเรียนบ้านวังลานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพร ใจสงบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)ประธาน
2. นางสมาพร รักอาชาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นายวิเศษ ชูศรีโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
4. นายรักษ์พล ฝอยทับทิมโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
5. นายสรภพ แต้สุวรรณโรงเรียนดิศกุลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโป๊ะประธาน
2. นายคมสันต์ แต้มเรืองอิฐโรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
3. นางธีมาพร สังข์เงินโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนบ้านหนองมงคลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ปานผาสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโป๊ะประธาน
2. นายคมสันต์ แต้มเรืองอิฐโรงเรียนบ้านพุประดู่กรรมการ
3. นางธีมาพร สังข์เงินโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดีโรงเรียนบ้านหนองมงคลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ปานผาสุขโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ปานเปียโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
2. นางสาวสุจณา บานเย็นโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
3. นายคเณศ เข็มปัญญาโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์กรรมการ
4. นางอนงค์รัตน์ มากมีทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดวิเศษโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวกรรมการ
2. นางสาวสุวจี พรอโณทัยโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายธีระ ขจรกีรติกุลโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
4. นายสมบัติ เหลืองแดงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ ศรีละมุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้อยประธาน
2. นางนพรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าสนุ่นกรรมการ
3. นางนิรมล มลิผลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางกัลยา ดาบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
5. นางมยุรี ดวงจิตต์โรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
6. นางบุษบา นุ่มดีโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ศรีละมุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้อยประธาน
2. นางนพรัตน์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าสนุ่นกรรมการ
3. นางนิรมล มลิผลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางกัลยา ดาบแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
5. นางมยุรี ดวงจิตต์โรงเรียนบ้านแก่งหลวงกรรมการ
6. นางบุษบา นุ่มดีโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
2. นางสาวดุจดาว คชรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นายสันติ เฉลิมพันธ์โรงเรียนบ้านโป่งหวายกรรมการ
4. นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาลโรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเจิมสิทธิ์ เข้มแข็งโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
2. นายสรภพ แต้สุวรรณโรงเรียนดิศกุลกรรมการ
3. นางสาวอุษา พลดีโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวนัทธมน โสมโสดาโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสำเนาว์ นาคพิรุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทองประธาน
2. นายประวิทย์ เถกิงกิจโรงเรียนบ้านองหลุกรรมการ
3. นางวัลลียา คำพลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรวีร์ เกิดสุขโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสำเนาว์ นาคพิรุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทองประธาน
2. นางวัลลียา คำพลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางอารีย์ พวงทองโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายชัยศรี ก้านอินทร์โรงเรียนดิศกุลกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ม้าละออเพชรโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
2. นางวิรงรอง อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
3. นางสาวธีริศรา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก ฯกรรมการ
4. นางสาววิมลพรรณ นัฏเสนโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ม้าละออเพชรโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
2. นางวิรงรอง อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่าเสด็จกรรมการ
3. นายสุเมธี นาคะพันธ์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกรรมการ
4. นายวรวุฒิ เผือกผลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา สุขเกษผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีประธาน
2. นายสำริด พรมทองโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
3. นางนุสรา บุญมาโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
4. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
5. นายสมพร แรมวงษ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา สุขเกษผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีประธาน
2. นายสำริด พรมทองโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
3. นางนุสรา บุญมาโรงเรียนบ้านหนองปากดงกรรมการ
4. นายบุญส่ง เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
5. นายสมพร แรมวงษ์โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ชนะเลิศโรงเรียนบ้านหนองสองตอนกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย ปรางทับทิมโรงเรียนบ้านจันอุยกรรมการ
3. นางสาวสุจนา บานเย็นโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
4. นายคเณศ เข็มปัญญาโรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายนิวัตร มงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภีประธาน
2. นางนันธิยา มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ วิบูลกิจโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
4. นางสาวกรกมล ธนะฤกษ์โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนิวัตร มงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารภีประธาน
2. นางนันธิยา มงคลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ วิบูลกิจโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
4. นางสาวกรกมล ธนะฤกษ์โรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย สุวพานิชโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางเพชรรุ่ง บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านรางสาลี่กรรมการ
3. นายเอกราช ไก่แก้วโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
4. นายสันติ เฉลิมพันธ์โรงเรียนบ้านโป่งหวายกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางบุษกร ห้าสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"ประธาน
2. นางประทิน ราศรีโรงเรียนบ้านหนองปลวกกรรมการ
3. นางสาววรรณี บุญสัญโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
4. นางนัยนา เจียมอยู่โรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
5. นางเฉลียว หมีเฟื่องโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุษกร ห้าสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"ประธาน
2. นางประทิน ราศรีโรงเรียนบ้านหนองปลวกกรรมการ
3. นางสาววรรณี บุญสัญโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
4. นางนัยนา เจียมอยู่โรงเรียนวัดจรเข้เผือกกรรมการ
5. นางเฉลียว หมีเฟื่องโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายจิรารุวัฒน์ ประสาทธนกุลโรงเรียนวัดถ้ำองจุกรรมการ
2. นายบรรฑูรย์ ถ้วยทองโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายชนแดน หุ่นเก่าโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกรรมการ
4. นายรณศักดิ์ เนียมกันโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาลโรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
2. นายจิรารุวัฒน์ ประสาทธนกุลโรงเรียนวัดถ้ำองจุกรรมการ
3. นายรณศักดิ์ เนียมกันโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกรรมการ
4. นางสาวณิฐญภรณ์ แก้วเกตโรงเรียนวัดยางเกาะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมลิวัลย์ ลักษณาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"ประธาน
2. นางฤชากร ธนโชคสว่างโรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
3. นางณัฏฐพัชร ชูกิจนันท์ตระกูลโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
4. นางนุสรา ปิตุเรศโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางอุษา พลดีโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ ลักษณาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"ประธาน
2. นางฤชากร ธนโชคสว่างโรงเรียนวัดวังศาลากรรมการ
3. นางณัฏฐพัชร ชูกิจนันท์ตระกูลโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
4. นางนุสรา ปิตุเรศโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางอุษา พลดีโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพร ใจสงบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)ประธาน
2. นางศรีทิพย์วรา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
3. นางดาราวรรณ เอกพรโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นางเพชรินทร์ เหล็กมาโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
5. นางบุษบง สุภราชโรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพร ใจสงบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)ประธาน
2. นางศรีทิพย์วรา ทับทิมศรีโรงเรียนวัดชุกพี้กรรมการ
3. นางดาราวรรณ เอกพรโรงเรียนวีรศิลป์กรรมการ
4. นางเพชรินทร์ เหล็กมาโรงเรียนบ้านปากนาสวนกรรมการ
5. นางบุษบง สุภราชโรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภูษิตา โพธิบุตรโรงเรียนวัดถ้ำองจุกรรมการ
2. นายประกอบ พัดชื่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายอำนาจ นุ่มฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
4. นายคเณศวร์ เกิดผลโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่ากรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ แสงคำโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสารโรงเรียนบ้านสามหลังกรรมการ
3. นายธีรเดช ดวงแขโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกรรมการ
4. นายวีรวรรธน์ จีนเกิดทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าพุกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
Spelling Bee ป.1-ป.3
Spelling Bee ป.4-ป.6
Spelling Bee ม.1-ม.3
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ป.1-ป.6
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
Cross word ป.1-ป.6
Cross word ม.1-ม.3
A Math ป.1-ป.6
A Math ม.1-ม.3
คำคม ป.1-ป.6
คำคม ม.1-ม.3
ซูโดกุ ป.1-ป.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]