หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   10 พ.ย. 2555   12 พ.ย. 2555   13 พ.ย. 2555   14 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1/1-2 , คณิต 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/1,6/2-3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1/3 12 พ.ย. 2555 09.00-10.30
4 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1/3 12 พ.ย. 2555 13.30-15.30
5 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 5/2-3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
6 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง E/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
7 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 4/2-3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1/1-2 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 2/2-3 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3/1-2 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 12 พ.ย. 2555 09.00-14.00
2 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
6 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์กีฬา 12 พ.ย. 2555 08.00-16.00
7 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์กีฬา 12 พ.ย. 2555 08.00-16.00
8 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์กีฬา 12 พ.ย. 2555 08.00-16.00
9 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์กีฬา 12 พ.ย. 2555 08.00-16.00
10 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์กีฬา 12 พ.ย. 2555 08.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/2-3 , สังคมศึกษา 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 3/2-3 , สังคมศึกษา 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
3 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 2/1-3 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
5 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคาร 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
8 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 4/1 , 5/1 , 6/1 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 4/1 , 5/1 , 6/1 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
10 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
12 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องสมุด 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดหญ้า ห้อง อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดหญ้า 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดหญ้า ห้อง อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดหญ้า 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3/1-2 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-412 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411-412 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
3 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
5 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415-416 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415-416 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
7 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315-316 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315-316 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
9 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
10 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
11 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
12 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
13 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
14 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
15 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
16 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
17 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
18 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
19 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
20 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
21 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
22 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 วัดทุ่งลาดหญ้า ศาลาการเปรียญ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
23 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
24 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
25 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
26 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
27 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
28 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
29 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
30 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
31 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
32 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 10.00-12.00
33 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 13.00-14.00
34 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 14.00-15.30
35 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี อาคารเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2555 15.30-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง com 1 12 พ.ย. 2555 09.00-11.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน E 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน A 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
4 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน A 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน C 12 พ.ย. 2555 09.00-16.30
6 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง com 4 12 พ.ย. 2555 09.00-14.00
7 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง com 2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน D 12 พ.ย. 2555 13.30-15.30
9 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง com 5 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน B 12 พ.ย. 2555 13.30-16.30
11 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน E 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน D 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง com 3 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ลาน B 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 6/1 12 พ.ย. 2555 13.30-15.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 6/2 12 พ.ย. 2555 13.30-15.00
6 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 5/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 5/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6/1 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6/1 12 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ห้อง สนามบาส 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ห้อง สนามเปตอง 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ห้อง tent 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" อาคารการงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง การงาน 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 78 ปี ชั้น 1 ห้อง อ.2/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อนุบาล ชั้น 1 ห้อง อ.1/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อนุบาล ชั้น 2 ห้อง อ.2/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมฆบันฑิต อนุบาล ชั้น 2 ห้อง อ.3/1-2 12 พ.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]