สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 20 14 10 44 46 6 5 3 57
2 อนุบาลกระบี่ 10 15 3 28 32 2 4 1 38
3 ราชประชานุเคราะห์๒ 10 9 6 25 30 13 7 6 50
4 บ้านบางเจริญ 8 5 4 17 18 9 4 4 31
5 อนุบาลคลองท่อม 7 4 3 14 20 8 4 4 32
6 บ้านลำทับ 7 4 0 11 18 5 6 2 29
7 อุตรกิจ 6 5 0 11 21 3 3 0 27
8 บ้านคลองแห้ง 6 3 1 10 9 10 5 2 24
9 บ้านถ้ำโกบ 5 6 4 15 19 4 6 3 29
10 บ้านหนองจูด 5 4 3 12 11 2 4 1 17
11 บ้านบางเหรียง 4 5 4 13 15 4 5 5 24
12 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 4 5 3 12 14 5 3 2 22
13 บ้านโคกหาร 4 3 0 7 8 0 3 0 11
14 บ้านบากัน 4 2 3 9 8 17 5 1 30
15 อ่าวลึก 4 2 2 8 14 6 4 1 24
16 บ้านคลองไคร 4 2 1 7 8 9 5 2 22
17 บ้านย่านอุดม 4 1 2 7 6 2 2 0 10
18 วัดบางเหลียว 4 0 0 4 5 2 3 0 10
19 ราชประชานุเคราะห์ 1 3 4 1 8 9 2 1 0 12
20 เทศบาล3 ท่าแดง 3 2 3 8 14 5 1 2 20
21 บ้านคลองกำ 3 2 2 7 7 7 5 1 19
22 บ้านเขาดิน 3 1 3 7 7 5 2 1 14
23 บ้านพรุดินนา 3 1 2 6 7 5 6 3 18
24 บ้านคลองยวน 3 0 2 5 5 4 4 1 13
25 บ้านร่าปู 3 0 2 5 4 6 4 2 14
26 วิทยาประชาคม 3 0 0 3 4 3 4 3 11
27 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 2 2 4 8 10 3 8 4 21
28 บ้านควนต่อ 2 2 3 7 6 4 6 1 16
29 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 2 2 3 7 5 7 7 5 19
30 โชคชัยกระบี่ 2 2 2 6 7 0 3 0 10
31 อิศรานุสรณ์ 2 2 2 6 6 0 1 1 7
32 วัดโพธิ์เรียง 2 2 0 4 5 3 1 0 9
33 บ้านบางเหียน 2 1 4 7 10 9 5 1 24
34 บ้านห้วยเสียด 2 1 3 6 13 4 1 0 18
35 บ่อมะม่วง 2 1 0 3 7 3 2 2 12
36 บ้านทรายขาว 2 0 1 3 3 4 3 2 10
37 บ้านนาปง 2 0 0 2 2 2 0 1 4
38 บ้านกอตง 1 4 1 6 9 4 4 1 17
39 อนุบาลลำทับ 1 3 1 5 12 6 0 2 18
40 คลองพน 1 2 2 5 10 3 4 3 17
41 วัดโคกยาง 1 2 2 5 6 1 1 0 8
42 วัดเขาต่อ 1 2 0 3 6 4 3 0 13
43 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1 2 0 3 3 4 4 1 11
44 บ้านไร่พัฒนา 1 1 1 3 5 1 0 0 6
45 บ้านนาวง 1 1 0 2 4 1 0 1 5
46 เจริญวิชช์ 1 1 0 2 2 2 4 2 8
47 บ้านเขาเทียมป่า 1 0 3 4 4 3 4 4 11
48 บ้านหลังสอด 1 0 2 3 4 7 4 1 15
49 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1 0 2 3 4 2 3 2 9
50 บ้านโคกคา 1 0 2 3 3 3 2 0 8
51 บ้านบางคราม 1 0 1 2 4 5 0 3 9
52 บ้านคลองใหญ่ 1 0 1 2 3 0 1 2 4
53 บ้านทุ่งเสม็ด 1 0 1 2 2 2 6 2 10
54 บ้านหนองน้ำแดง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 บ้านนาทุ่งกลาง 1 0 0 1 5 4 2 1 11
56 บ้านคลองหิน 1 0 0 1 3 4 4 2 11
57 บ้านห้วยสาร 1 0 0 1 3 2 0 0 5
58 บ้านในยวน 1 0 0 1 3 0 4 2 7
59 ชุมชนวัดนาเหนือ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
60 โภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
61 บ้านเขาแก้ว 1 0 0 1 1 1 3 0 5
62 บ้านทุ่งสูง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านเกาะกลาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านทุ่งปรือ 0 5 6 11 15 4 2 3 21
65 ชุมชนบ้านเขากลม 0 3 1 4 5 1 9 3 15
66 บ้านไหนหนัง 0 3 0 3 3 4 6 3 13
67 บ้านควนแดง 0 2 2 4 3 7 1 1 11
68 บ้านหนองหลุมพอ 0 2 1 3 6 1 1 5 8
69 บ้านแหลมสัก 0 2 1 3 2 3 4 0 9
70 บ้านช่องไม้ดำ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
71 บ้านดินแดง 0 2 0 2 0 2 0 0 2
72 อนุบาลรามเดชา 0 1 4 5 6 8 3 0 17
73 อนุบาลคณาพร 0 1 4 5 6 7 3 3 16
74 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 1 1 2 3 1 0 1 4
75 บ้านทับปริก 0 1 1 2 2 2 2 0 6
76 บ้านนานอก 0 1 1 2 2 0 0 1 2
77 บ้านคลองยาง 0 1 0 1 7 5 2 2 14
78 อนุบาลกานตราช 0 1 0 1 4 5 0 0 9
79 บ้านพรุเตย 0 1 0 1 3 2 5 0 10
80 บ้านมะม่วงเอน 0 1 0 1 3 2 2 2 7
81 บ้านท่าประดู่ 0 1 0 1 3 0 3 1 6
82 บ้านทับพล 0 1 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านควนกลาง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
84 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
85 บ้านหินราว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
86 บ้านสะพานพน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านโคกกลาง 0 0 3 3 4 3 1 2 8
88 บ้านเกาะจำ 0 0 2 2 2 4 3 1 9
89 บ้านแหลมกรวด 0 0 1 1 4 4 4 4 12
90 บ้านบกห้อง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
91 วัดไพรสณฑ์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
92 บ้านน้ำร้อน 0 0 1 1 2 5 1 1 8
93 เทศบาล1 ตลาดเก่า 0 0 1 1 2 2 2 2 6
94 บ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 1 1 2 2 1 0 5
95 บ้านทุ่งครก 0 0 1 1 2 1 2 2 5
96 บ้านอ่าวนาง 0 0 1 1 2 0 3 1 5
97 บ้านควนม่วง 0 0 1 1 1 4 3 1 8
98 บ้านห้วยลึก 0 0 1 1 1 3 2 0 6
99 บ้านคลองหมาก 0 0 1 1 1 3 0 1 4
100 ราชประชานุเคราะห์ 37 0 0 1 1 1 2 1 0 4
101 บ้านคลองโตนด 0 0 1 1 1 2 0 1 3
102 บ้านควนใต้ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
103 บ้านคลองปิ้ง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
104 บ้านคลองพระยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
105 บ้านห้วยพลู 0 0 1 1 1 0 1 0 2
106 บ้านคลองปัญญา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านคลองม่วง 0 0 1 1 0 2 2 0 4
108 บ้านหินลูกช้าง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
109 อนุบาลหนองทะเล 0 0 0 0 6 10 4 3 20
110 บ้านทับไทร 0 0 0 0 5 3 6 3 14
111 บ้านบางโสก 0 0 0 0 4 5 1 2 10
112 บ้านคลองนิน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
113 บ้านบางเตียว 0 0 0 0 3 1 2 2 6
114 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 0 0 0 3 0 3 1 6
115 บ้านพระแอะ 0 0 0 0 2 5 9 5 16
116 บ้านโคกยูง 0 0 0 0 2 2 2 2 6
117 บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 0 0 0 0 2 2 1 2 5
118 สันติวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
119 บ้านร่าหมาด 0 0 0 0 2 1 5 1 8
120 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 0 0 2 1 1 2 4
121 บ้านหลังโสด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
123 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0 2 0 2 0 4
124 บ้านตลิ่งชัน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
125 วัดนทีมุขาราม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
126 บ้านเขาฝาก 0 0 0 0 1 3 3 3 7
127 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 0 0 1 3 1 3 5
128 บ้านบางหอย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
129 คลองท่อมมิตรภาพที่ 160 0 0 0 0 1 2 1 1 4
130 บ้านลิกี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
131 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
132 บ้านบกเก้าห้อง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
133 วัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
134 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 1 1 1 3
135 บ้านโละใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
136 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 บ้านทุ่งนุ้ย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 ไทยรัฐวิทยา ๕๓(บ้านคลองขนาน) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 0 3 1 4
140 บ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 0 0 1 0 3 1 4
141 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 0 0 0 0 1 0 2 2 3
142 บ้านโคกยอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
143 ทุ่งต้นปีก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 บ้านคลองย่าหนัด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 บ้านปากหรา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 บ้านถ้ำเสือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านห้วยสาร(สาขาหน้าช่องฉันทนา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านเกาะปอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 เทศบาล4 ปานุราช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 วัดบ้้านนา 0 0 0 0 0 4 0 1 4
152 ชุมชนวัดหาดถั่ว 0 0 0 0 0 3 2 0 5
153 ทุ่งพะยอม 0 0 0 0 0 3 2 0 5
154 บ้านแหลมโพธิ์ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
155 บ้านควน 0 0 0 0 0 2 3 2 5
156 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 0 0 0 0 2 3 2 5
157 บ้านถ้ำเพชร 0 0 0 0 0 2 2 0 4
158 รุ่งอรุณศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
159 บ้านหว่างคลอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
160 วัดเกาะลันตา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
161 บ้านเกาะศรีบอยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
162 บ้านเขาตั้ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 บ้านนาเทา 0 0 0 0 0 1 3 0 4
164 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
165 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
166 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
167 วัดภูมิบรรพต 0 0 0 0 0 1 1 1 2
168 ชุมชนบ้านท่ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
169 บ้านควนเกาะจันทร์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านดินนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านติงไหร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
172 บ้านศาลาพระม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0 0 1 0 3 1
176 บ้านเกาะปู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 วัดพรุเตียว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านกระบี่น้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านควนโอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านเขางาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0 0 0 4 1 4
182 พระราชบ้านเกาะพีพี 0 0 0 0 0 0 3 1 3
183 บ้านนางรอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
184 บ้านปากหยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านคลองเตาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านคลองแรด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านห้วยปริศนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านห้วยมัด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านอ่าวน้ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 วัดห้วยคราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
197 บ้านเขาสามหน่วย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 อุทยานศึกษากระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 บ้านคลองประสงค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 บ้านเขาล่อม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านในทับ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 168 153 509 724 453 393 211 1,570