สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 20 14 10 44 46 6 5 3 57
2 อนุบาลกระบี่ 10 15 3 28 32 2 4 1 38
3 ราชประชานุเคราะห์๒ 10 9 6 25 30 13 7 6 50
4 บ้านบางเจริญ 9 5 4 18 19 9 5 4 33
5 บ้านทรายขาว 9 2 1 12 11 4 4 2 19
6 บ้านลำทับ 8 4 0 12 19 5 6 2 30
7 อนุบาลคลองท่อม 7 4 3 14 20 8 4 4 32
8 อุตรกิจ 6 5 0 11 21 3 3 0 27
9 บ้านหนองจูด 6 4 3 13 12 2 4 1 18
10 บ้านคลองแห้ง 6 3 1 10 9 10 5 2 24
11 บ้านทุ่งปรือ 5 6 6 17 21 4 2 3 27
12 บ้านถ้ำโกบ 5 6 4 15 19 5 6 3 30
13 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 5 5 4 14 16 5 3 2 24
14 บ้านคลองกำ 5 3 3 11 10 8 5 1 23
15 บ้านคลองไคร 5 2 1 8 9 10 5 2 24
16 บ้านบางเหรียง 4 6 4 14 16 4 5 6 25
17 บ้านโคกหาร 4 3 0 7 8 0 3 0 11
18 บ้านบากัน 4 2 3 9 8 17 5 1 30
19 อ่าวลึก 4 2 2 8 14 6 4 1 24
20 บ้านบางเหียน 4 1 4 9 13 9 5 1 27
21 บ้านย่านอุดม 4 1 2 7 6 2 2 0 10
22 วัดบางเหลียว 4 0 0 4 5 2 3 0 10
23 ราชประชานุเคราะห์ 1 3 5 1 9 10 4 2 0 16
24 วัดโพธิ์เรียง 3 4 0 7 7 4 1 1 12
25 เทศบาล3 ท่าแดง 3 2 3 8 14 5 1 2 20
26 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 3 2 3 8 6 7 7 5 20
27 บ้านเขาดิน 3 1 3 7 7 5 2 1 14
28 บ้านพรุดินนา 3 1 2 6 7 5 6 3 18
29 บ้านคลองยวน 3 0 3 6 5 5 4 1 14
30 บ้านร่าปู 3 0 2 5 5 7 4 2 16
31 วิทยาประชาคม 3 0 0 3 4 3 4 3 11
32 บ้านเขาฝาก 2 3 1 6 7 4 4 3 15
33 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 2 2 4 8 10 3 9 4 22
34 บ้านควนต่อ 2 2 3 7 6 4 6 1 16
35 บ้านท่าประดู่ 2 2 2 6 7 0 4 1 11
36 โชคชัยกระบี่ 2 2 2 6 7 0 3 0 10
37 อิศรานุสรณ์ 2 2 2 6 6 0 1 1 7
38 บ้านห้วยเสียด 2 1 4 7 14 4 1 0 19
39 บ่อมะม่วง 2 1 0 3 7 3 2 2 12
40 บ้านห้วยสาร 2 1 0 3 4 3 0 0 7
41 บ้านนาทุ่งกลาง 2 0 0 2 6 4 2 1 12
42 บ้านนาปง 2 0 0 2 2 2 0 1 4
43 บ้านกอตง 1 5 2 8 11 4 4 2 19
44 อนุบาลลำทับ 1 3 1 5 12 6 0 2 18
45 คลองพน 1 2 2 5 10 3 4 3 17
46 วัดโคกยาง 1 2 2 5 6 1 1 0 8
47 บ้านคลองยาง 1 2 1 4 9 7 2 2 18
48 บ้านไร่พัฒนา 1 2 1 4 6 1 1 0 8
49 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1 2 1 4 4 4 4 1 12
50 วัดเขาต่อ 1 2 0 3 6 4 3 0 13
51 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1 1 3 5 7 3 3 2 13
52 บ้านโคกคา 1 1 2 4 4 4 3 0 11
53 บ้านทับปริก 1 1 1 3 3 2 2 0 7
54 บ้านนาวง 1 1 0 2 4 1 0 1 5
55 บ้านลิกี 1 1 0 2 3 2 1 1 6
56 เจริญวิชช์ 1 1 0 2 2 2 4 2 8
57 บ้านเขาเทียมป่า 1 0 3 4 4 3 4 4 11
58 บ้านหลังสอด 1 0 2 3 4 7 4 1 15
59 บ้านบางคราม 1 0 1 2 4 5 0 3 9
60 บ้านเขาแก้ว 1 0 1 2 3 2 3 0 8
61 บ้านคลองใหญ่ 1 0 1 2 3 0 1 2 4
62 บ้านทุ่งเสม็ด 1 0 1 2 2 2 6 2 10
63 บ้านห้วยพลู 1 0 1 2 2 0 1 0 3
64 บ้านหนองน้ำแดง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
65 บ้านในยวน 1 0 0 1 4 1 4 2 9
66 บ้านคลองหิน 1 0 0 1 3 4 4 2 11
67 บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 1 0 0 1 3 4 1 2 8
68 ชุมชนวัดนาเหนือ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
69 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1 0 0 1 2 0 2 2 4
70 โภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
71 บ้านทุ่งสูง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านเกาะกลาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านเขาสามหน่วย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
74 บ้านอ่าวน้ำเมา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 ชุมชนบ้านเขากลม 0 3 1 4 5 1 9 3 15
76 บ้านไหนหนัง 0 3 0 3 3 4 6 3 13
77 บ้านควนแดง 0 2 2 4 3 7 1 1 11
78 บ้านหนองหลุมพอ 0 2 1 3 6 1 1 5 8
79 บ้านแหลมสัก 0 2 1 3 2 3 4 0 9
80 บ้านช่องไม้ดำ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
81 บ้านดินแดง 0 2 0 2 0 2 0 0 2
82 อนุบาลรามเดชา 0 1 4 5 6 8 3 0 17
83 อนุบาลคณาพร 0 1 4 5 6 7 3 3 16
84 บ้านบางโสก 0 1 1 2 7 5 1 2 13
85 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 1 1 2 3 1 0 1 4
86 บ้านนานอก 0 1 1 2 2 0 0 1 2
87 อนุบาลกานตราช 0 1 0 1 4 5 0 0 9
88 บ้านพรุเตย 0 1 0 1 3 2 5 0 10
89 บ้านมะม่วงเอน 0 1 0 1 3 2 2 2 7
90 บ้านทับพล 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านควนกลาง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
92 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
93 บ้านหินราว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
94 บ้านสะพานพน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านเสม็ดจวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านโคกกลาง 0 0 3 3 4 3 1 2 8
97 บ้านเกาะจำ 0 0 2 2 2 4 3 1 9
98 บ้านแหลมกรวด 0 0 1 1 4 4 4 4 12
99 บ้านบกห้อง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
100 วัดไพรสณฑ์ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
101 บ้านน้ำร้อน 0 0 1 1 2 5 1 1 8
102 เทศบาล1 ตลาดเก่า 0 0 1 1 2 2 2 2 6
103 บ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 1 1 2 2 1 0 5
104 บ้านทุ่งครก 0 0 1 1 2 1 2 2 5
105 บ้านอ่าวนาง 0 0 1 1 2 0 3 1 5
106 บ้านควนม่วง 0 0 1 1 1 4 3 1 8
107 บ้านห้วยลึก 0 0 1 1 1 3 2 0 6
108 บ้านคลองหมาก 0 0 1 1 1 3 0 1 4
109 ราชประชานุเคราะห์ 37 0 0 1 1 1 2 1 0 4
110 บ้านคลองโตนด 0 0 1 1 1 2 0 1 3
111 บ้านควนใต้ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
112 บ้านคลองปิ้ง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
113 บ้านคลองแรด 0 0 1 1 1 0 3 0 4
114 บ้านคลองพระยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
115 บ้านคลองปัญญา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านคลองม่วง 0 0 1 1 0 2 2 0 4
117 บ้านหินลูกช้าง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
118 อนุบาลหนองทะเล 0 0 0 0 6 10 4 3 20
119 บ้านทับไทร 0 0 0 0 5 3 6 3 14
120 บ้านคลองนิน 0 0 0 0 3 2 1 2 6
121 บ้านบางเตียว 0 0 0 0 3 1 2 2 6
122 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 0 0 0 3 0 3 1 6
123 บ้านพระแอะ 0 0 0 0 2 5 9 5 16
124 บ้านบกเก้าห้อง 0 0 0 0 2 4 4 0 10
125 บ้านโคกยูง 0 0 0 0 2 2 2 2 6
126 สันติวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
127 บ้านร่าหมาด 0 0 0 0 2 1 5 1 8
128 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 0 0 2 1 1 2 4
129 บ้านหลังโสด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
131 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0 2 0 2 0 4
132 บ้านตลิ่งชัน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
133 วัดนทีมุขาราม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
134 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 0 0 0 1 3 1 3 5
135 คลองท่อมมิตรภาพที่ 160 0 0 0 0 1 3 1 1 5
136 บ้านบางหอย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
137 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
138 วัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
139 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 1 1 1 3
140 บ้านโละใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
141 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
142 บ้านทุ่งนุ้ย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
143 บ้านศาลาพระม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 ไทยรัฐวิทยา ๕๓(บ้านคลองขนาน) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 0 3 1 4
146 บ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 0 0 1 0 3 1 4
147 บ้านโคกยอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 ทุ่งต้นปีก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 บ้านคลองย่าหนัด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
150 บ้านปากหรา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
151 บ้านถ้ำเสือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านห้วยสาร(สาขาหน้าช่องฉันทนา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านเกาะปอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 เทศบาล4 ปานุราช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วัดบ้้านนา 0 0 0 0 0 4 0 1 4
157 ชุมชนวัดหาดถั่ว 0 0 0 0 0 3 2 0 5
158 ทุ่งพะยอม 0 0 0 0 0 3 2 0 5
159 บ้านแหลมโพธิ์ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
160 บ้านควน 0 0 0 0 0 2 3 2 5
161 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 0 0 0 0 2 3 2 5
162 บ้านถ้ำเพชร 0 0 0 0 0 2 2 0 4
163 รุ่งอรุณศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
164 บ้านหว่างคลอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
165 วัดเกาะลันตา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
166 บ้านเกาะศรีบอยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านเขาตั้ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านนาเทา 0 0 0 0 0 1 3 0 4
169 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
170 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
171 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
172 วัดภูมิบรรพต 0 0 0 0 0 1 1 1 2
173 ชุมชนบ้านท่ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านควนเกาะจันทร์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านดินนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 บ้านติงไหร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0 0 1 0 3 1
180 บ้านเกาะปู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 วัดพรุเตียว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านกระบี่น้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านควนโอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านเขางาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0 0 0 4 1 4
186 พระราชบ้านเกาะพีพี 0 0 0 0 0 0 3 1 3
187 บ้านนางรอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
188 บ้านปากหยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านคลองเตาะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านห้วยปริศนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านห้วยมัด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านอ่าวน้ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 วัดห้วยคราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
200 อุทยานศึกษากระบี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 บ้านคลองประสงค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านเขาล่อม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านในทับ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 สหกรณ์ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 189 167 581 797 475 405 215 1,677