หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางสุภาณี ทองยอดโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางวิชณีย์ แก้วภราดัยโรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
3. นางวรรณา ยีซันโรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการ
4. นางสุนันท์ โค้วจำรัสโรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
5. นางเกียรติสุดา นาคพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไรวรรณ สังข์หยูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือประธาน
2. นางผุสดี ทองทิพย์โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ ๑๖๐กรรมการ
3. นางญาณิศา รังสิวัฒน์โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นางสาวกัลยา เพ็งช่วยโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
5. นายสงวน เตี้ยซี้โรงเรียนบ้านทุ่งคาเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางภัควลัญชญ์ ฉิมอินทร์โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศประธาน
2. นางทิตยา เจียวก๊กโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกรรมการ
3. นางดุษฎี แก้วแย้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดบางเหรียงกรรมการ
5. นางชลธิชา อัคบุตรโรงเรียนบ้านดินแดงเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเอื้อมพร ช่วยจันทร์โรงเรียนบ้านนานอกประธาน
2. นางสุดใจ จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ติวเถาว์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางลักษณา เพ็ชรพวงโรงเรียนบ้านคลองแรดกรรมการ
5. นางประสม อาชวากรโรงเรียนบ้านคลองหมากเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางบุญเพ็ญ บ่อหนาโรงเรียนอุตรกิจประธาน
2. นางอุไรวรรณ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
3. นายมาโนชญ์ ตันสกุลโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
4. นางปรียา สุวรรณมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ ปานขวัญโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลีเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ บัวเผียนโรงเรียนบ้านน้ำร้อนประธาน
2. นางศรีแพร ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
3. นางนิรมล ทองปรุงโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นางเกษร ทองเจริญโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรัตนาวดี สรรพคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ประธาน
2. นางสาวพัณณิตา สุวรรณภักดีโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสมพร ตูแวหมะโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เพชรเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
5. นางอัมพันธ์ เกิดแก้วโรงเรียนบ้านลำทับเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเอมอร ปิติโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางสวิตตา วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
3. นางพวงผกา ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำกรรมการ
4. นางภัชรา เรืองสงค์โรงเรียนบ้านน้ำจานกรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช เสนทองโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสวภรณ์ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธาน
2. นางสมคู พัดศรีเรืองโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
3. นางอรพิน เลียงผาโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นางเจ๊ะดาเสียะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการ
5. นางสุพรรณี เพชรเซ่งโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ชูมณีโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธาน
2. นางชนันธร แก้วคุ้มภัยโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
3. นางเรียม แซ่เตียวโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ เพชรสุทธิ์โรงเรียนคลองพนเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางอุไรรักษ์ เถาว์กลอยโรงเรียนบ้านคลองยวนประธาน
2. นางดวงรักษ์ อัคคีสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นางนพมาค บุตรกลัดโรงเรียนบ้านบกห้องกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รื่นเริงโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
5. นางสาววารุณี ทับไทรโรงเรียนบ้านลำทับเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางณัฐฐิยากร วานิชโรงเรียนบ้านบางเจริญประธาน
2. นางสาวมนัดดา จิตนุกูลโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
3. นางจำเรียง ตั้นพันธ์โรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ มากจงดีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการ
5. นางศรีวรรณา ชุมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองแห้งเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุไมพร ไกรยะปักษ์โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วประธาน
2. นางนันทวรรณ ดำมุสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
3. นางสาวจิรพรรณ จารุพิทยาภิบาลโรงเรียนบ้านนางรองกรรมการ
4. นางสาวสุปรียา หกหนูโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเก่ากรรมการ
5. นางพิไลพร ลิ่มวิภาดากุลโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธาน
2. นางสาวขวัญใจ ณ ระนองโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
3. นายสายชล ช่วยบำรุงโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
4. นางสุณี อยู่เจริญโรงเรียนบ้านทะเลหอยฯ สาขาบ้านควนเขียวกรรมการ
5. นางจริยา เพชรร่วงโรงเรียนบ้านลำทับเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกานดา เดชนครินทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงประธาน
2. นางวรรณา บุญกสินธ์โรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
3. นางพรรณีรัตน์ บำรุงโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ชูดำโรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
5. นางนัฏฐณิชา เปียกบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมณทิพย์ เกตแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธาน
2. นางธัญญลักษณ์ เอกไพบูลย์โรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
3. นางสุพัตรา ยะลาโรงเรียนบ้านปากหรากรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ยอดแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางสาวจิตสุดา ธราพรโรงเรียนบ้านคลองแห้งเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัชรา ศร่างเศร้าโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือประธาน
2. นางเรืองยศ ทองทิพย์โรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
3. นางโสภา ชูวิวัฒน์รัตนกุลโรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
4. นางสุภาณี รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางสาวชุติมา คล้ายบุตรโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
3. นายตะวัน เตาะโรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการ
4. นางสาวเมติตา สงขำโรงเรียนบ้านบ่อม่วงกรรมการ
5. นางสาวมนัสวี อ่อนคงโรงเรียนบ้านคลองนินเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเรืองยศ ทองทิพย์โรงเรียนวัดโคกยางประธาน
2. นายศุภโชค แซ่บ่างโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
3. นางสาวสินจัย เขียววรรณ์โรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ขาวแก้วโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
5. นางวัจนารัตน์ หนูนาคโรงเรียนบ้านบางเจริญเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพิณนภา ทับไทรโรงเรียนบ้านพรุเตยประธาน
2. นายวาสุเทพ ไชยสนโรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
3. นายตะวัน เตาะโรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการ
4. นางประนอม สุขล้ำเกินโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
5. นายภูวราช แกมวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนวัดบางโทงกรรมการ
7. นายวิศิษฏ์ พุ่มเกื้อโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
8. นางแสงเดือน แดงงามโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
9. นางลีซาวาตี ไกรบุตรโรงเรียนบ้านคลองหิน (เกาะ)กรรมการ
10. นายวินนท์ ร่าหีมโรงเรียนบ้านร่าหมาดกรรมการ
11. นางสาวเบญจมาศ แก้วกล้าโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยากรรมการ
12. นางภัทรานิษฐ์ เดชทองโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
13. นางทิพมาศ สุทินโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
14. นางสาวดลจิตร ไพณุจิตรโรงเรียนบ้านบางเหียนเลขานุการ
15. นางสาวอาภาพร แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านโคกหารเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวิบูลย์ ถิรวณิชย์โรงเรียนอุตรกิจประธาน
2. นางนันทิยา ขุนจิตรโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
3. นางสุพรรัตน์ อุดมศรีโรงเรียนวัดพรุเตียวกรรมการ
4. นางสาวณีรนุช ทองเจิมโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการ
5. นางสมพร พรรณยีโรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
6. นางสาวนุชรี มาศโอสถโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอกรรมการ
7. นางสาวสายชล บุญชิตรโรงเรียนอนุบาลรามเดชากรรมการ
8. นางสาวสุรีย์วรรณ ทองเกื้อโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
9. นางสาวสิรินาถ มาศโอสถโรงเรียนโชคชัยกระบี่กรรมการ
10. นายวินิจ หลานหาดโรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการ
11. นางวันทนีย์ นวลแย้มโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
12. นางจีรภา อันนานนท์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
13. นางสาวสุดา สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
14. นางลัดดาวัลย์ มณีโชติโรงเรียนบ้านหว่างคลองเลขานุการ
15. นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรัตนา สุนทรโรงเรียนบ้านคลองกำประธาน
2. นายไพทร เกิดสุขโรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
3. นายคณิต วงศ์คชโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกรรมการ
4. นายมนัส อันเต้งโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
5. นางประนอม สังข์คำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
6. นางศรีสุดา ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
7. นางอังคณา ผิวนวลโรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
8. นางจิตติมา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการ
9. นางสุผา คงชื่นโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
10. นางสาวนิรามัย ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
11. นางสาววิศณี ไหมสีทองโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
12. นางภาวัฒน์วดี รักษารัตน์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
13. นางสาวสุปราณี แต่บรรพกุลโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
14. นางนัฏฐณิชา เปียกบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒เลขานุการ
15. นางสาวสุกัญญา พงศ์รักธรรมโรงเรียนบ้านตลิ่งชันเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอ่อนพักร์ หนูเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2ประธาน
2. นางรัชนี แจ่มใสโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นางอรพินท์ จำปาโรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
4. นางภรภัทร พรรณราโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีกรรมการ
5. นางจลินทรา วัชระเรืองวิริยะโรงเรียนบ้านทับปริกเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิมล พลนุ้ยโรงเรียนบ้านเขาฝากประธาน
2. นางลออ เนื่องชมภูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
5. นางสุชาฎา สาศรีสุขโรงเรียนบ้านเกาะกลางเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวันทิพย์ ตราชูโรงเรียนอุตรกิจประธาน
2. นางจินตนา ชูแก้วโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา แพรกสงฆ์โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ เกิดหนูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
5. นางนลิน อ้นชูโรงเรียนบ้านบางเหียนเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพิทยา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ประธาน
2. นางดารารัตน์ กระบี่น้อยโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นางจิ ละงูโรงเรียนบ้านถ้ำเพชรกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ขุนทองโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
5. นางสาวพิชยา พานิชกุลโรงเรียนคลองยาเจริญราษฎร์สามัคคีเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สวาปการโรงเรียนบ้านคลองกำประธาน
2. นางนุสรา หอมหวนโรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
3. นายนิคม สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
4. นางสาวอภิรดี เพชรสายโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นายนพดล จันทร์สุทธิ์โรงเรียนบ้านบางเหลียวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเข็มทอง ทองทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธาน
2. นางสาวจิราพร สูโสะโรงเรียนบ้านศาลาด่านกรรมการ
3. นางกนกพร เพ็งเพ่งโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
5. นางสาวดรุณี หวันมะหยอโรงเรียนบ้านเกาะจำเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สวาปการโรงเรียนบ้านคลองกำประธาน
2. นางพรทิพย์ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา พัทลุงโรงเรียนอนุบาลหนิงทะเลกรรมการ
4. นางจิรวรรณ เอ่งฉ้วนโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางหร่อดิย๊ะ การกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์เลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายสมรัก เพียรกิจโรงเรียนบ้านร่าปูประธาน
2. นางอมรศรี บุญสุขโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางพนิดา ศรีงามโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ชูจันทร์โรงเรียนบ้านควนแดงเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ จิตรรักษ์โรงเรียนบ้านคลองโตนดประธาน
2. นางสุภาพร วันช่วยโรงเรียนบ้านคลองหมากกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ศรีภักดีโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางวรรณพร หงศ์ยศโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
5. นางคำนึง ศรีชายโรงเรียนบ้านเขาดินเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา ประภาสโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางอังคณา ชูช่วยโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นางนิตยา ดาษฎาจันทร์โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ มาศโอสถโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
5. นางประทุม อุไรโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2เลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นางฐานิดา รักนิ่มโรงเรียนอุตรกิจประธาน
2. นางรำดวน เพชรศิริโรงเรียนบ้านเขาล่อมกรรมการ
3. นางมีนา จุลลางกูรโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางกฤษฎาพร วงศ์กระสินธุ์โรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
5. นางจิติมา ลิ่มหลักโรงเรียนบ้านนานอกเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางพิมลศิริ กาละโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
3. นางภคินี สังข์ช่วยโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายจำนงค์ โป้ซิ้วโรงเรียนบ้านทุ่งสาครกรรมการ
5. นายชาตรี หมั่นเพียรโรงเรียนบ้านคลองนินเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอุดม จำปาโรงเรียนบ้านแหลมสักประธาน
2. นายศิริศักดิ์ เกื้อทองโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางแจ่มศรี แก้วตั้งโรงเรียนบ้านคลองชะมวงกรรมการ
4. นายธีระวุธ สิริวัฒนะโรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
5. นายอติชาติ จิตรรักษ์โรงเรียนโชคชัยกระบี่เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรีโรงเรียนบ้านช่องไม้ดำประธาน
2. นายอนันต์ ช่างเรือโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นายรอหีม หมาดเต๊ะโรงเรียนบ้านโละใหญ่กรรมการ
4. นายกิจจา อยู่เย็นโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นายมงคล ติวเถาว์โรงเรียนบ้านปากหยาเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญล้อม จริตงามโรงเรียนบ้านโคกยูงประธาน
2. นางสาววิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์โรงเรียนบ้านพรุเตียวกรรมการ
3. นายสนาน พึ่งหล้าโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2กรรมการ
4. นายสมชาย หมาดง๊ะโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางอาจาริยา กาญจนวิวิญโรงเรียนบ้านตลิ่งชันเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเชนทร์ เกิดแก้วโรงเรียนบ้านศาลาด่านประธาน
2. นายสมชาย สาราชโรงเรียนควนม่วงกรรมการ
3. นางฑิฆัมพร อุดมวิทย์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีกเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางไลลา บุญเทียมโรงเรียนบ้านคลองยางประธาน
2. นางสมนึก พิศาลโรงเรียนบ้านเหนือกรรมการ
3. นางสาวภัคฐ์พิชา ช้างกลางโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุงเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำภา ร่างมณีโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอประธาน
2. นางสาระ นวลสมศรีโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายเชน เกิดแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันเต็ม ศรีเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2ประธาน
2. นางเบญญาภา รามสินธุ์โรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นางทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติโรงเรียนบ้านบางเจริญเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสิริพันธ์ เจียงจิรศักดิ์โรงเรียนบ้านควนต่อประธาน
2. นายประสิทธิ์ ศรีน้อยโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
3. นางสาวสมนึก ส่งแสงโรงเรียนบ้านเขาตั้งเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ถิรวงศ์วัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงประธาน
2. นางสาวพวงเพ็ญ ไสยรัตน์โรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ สัสดีเดชโรงเรียนวิทยาประชาคมเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางสงวน ภานุมาศโรงเรียนวัดพรุเตียวกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ก้านบัวโรงเรียนบ้านทับพลเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสัญชัย โต๊ะหลางโรงเรียนบ้านแหลมสักประธาน
2. นายสมาน วะจิดีโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ก้านบัวเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทับพลเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางผุสดี เพชรสุกโรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. นางจิรดา เผื่อนสถาพรโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์กรรมการ
3. นางนิตยา วิทยผดุงโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
4. นางวนิดา คหวงษ์โรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการ
5. นายชินพันธ์ มุกดามนตรีโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวนิดา คหวงษ์โรงเรียนบ้านช่องเสียดประธาน
2. นางนิตยา วิทยผดุงโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
3. นางผุสดี เพชรสุกโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางจีรดา เผื่อนสถาพรโรงเรียนกรรมการ
5. นายชินพันธ์ มุกตามนตรีโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อุดมศรีโรงเรียนวัดโคกยางประธาน
2. นายภักดี ชูช่วงโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
3. นางจิตรา สุขอนันต์พงศ์โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก)เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางพีรพรรณ เชยชมโรงเรียนบ้านบางเหรียงประธาน
2. นายเจตสฤษดิ์ มณีหลำสะโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
3. นางสาวปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านหนองจิกเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอารีย์ จันทร์ประคองโรงเรียนบ้านบางเหรียงประธาน
2. นายอนุรักษ์ หวังผลโรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ คงจ้อยโรงเรียนบ้านถ้ำโกบเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเกื้อ ไชยชนะโรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก)ประธาน
2. นางสาวมนฤดี ขยันกิจโรงเรียนโชคชัยกระบี่กรรมการ
3. นางอารี ภู่กลางโรงเรียนบ้านทรายขาวเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ บัวศรีโรงเรียนบ้านโคกคาประธาน
2. นางสาวนิตยา วรรณแสงทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการ
3. นางสริยา ทุมรินทร์โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางหรรษา มะลิพันธ์โรงเรียนบ้านในยวนประธาน
2. นายประเสริฐ จงรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ -โรงเรียนบ้านคลองม่วงเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวิไล จันทาโยธินโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธาน
2. นางบุญมา พันธุ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหลังโสดกรรมการ
3. นางอุไร จงจิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1เลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จงรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดประธาน
2. นางหรรษา มะลิพันธ์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางอัจฉรา บินระหีมโรงเรียนบ้านคลองยวนเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางนวลจันทร์ วงศ์หรอดโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นายวันชัย คัณฑะวงศ์โรงเรียนบ้านแชงเปิงกรรมการ
3. นางพรพิกุล เกลื่อนการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวันเพ็ญ ซื่อตรงโรงเรียนบ้านกอตงประธาน
2. นายพ้องพงศ์ เฉิดโฉมโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสาววาสนา หนูมากโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายอดิศร บุญเลิศโรงเรียนวัดนทีมุขารามเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมิตร คำเลี้ยงโรงเรียนบ้านในควนประธาน
2. นางฐิตาภา เหมราโรงเรียนบ้านหินราวรองประธาน
3. นางอิศรา ตาดทองโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
4. นายบรรณสรร์ หล่อสุพรรณพรโรงเรียนโภคาพาณิชนุกูล มูลนิธิกรรมการ
5. นายพรหม สีเหลืองโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
6. นางสาวโสพิศ หนูแก้วโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมชาย สุวรรณสามโรงเรียนบ้านนาปงประธาน
2. นายยงยุทธ สิงหพันธ์โรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
3. นางสาวยินดี พรหมบุตรโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายขนิษฐ์ เจ้ยทองศรีโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
5. นายสุทัศน์ อมรลักษณ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
6. นางอวยพร พนประชาเชษฐ์โรงเรียนบ้านคลองแรดกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ เจียมสุขจิตต์โรงเรียนบ้านโคกยูงประธาน
2. นายสัจจะ เอียดศรีชายโรงเรียนบ้านนางรองรองประธาน
3. นายวิจิตร สุวรรณจินดาโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายโสภณ ปิยธรรมคุณโรงเรียนบ้านช้างตายกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ จงจิตรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
6. นางนงเยาว์ เพชรล้วนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีตรึลาภสกุลโรงเรียนบ้านคลองแห้งประธาน
2. นายสมเชาว์ ขวัญคงโรงเรียนบ้านดินแดงรองประธาน
3. นางจุรี จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านเขาครามกรรมการ
4. นางดารา โพธิพิชิตโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
5. นายธวัชชัย รัตนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
6. นางจีราภรณ์ การดีโรงเรียนบ้านพรุดินนาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบัญชา แสงไชยศรีโรงเรียนบ้านเกาะปอประธาน
2. นายณรงค์ กลิ้งเล็กโรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ)รองประธาน
3. นายสุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์โรงเรียนอุทยานศึกษากรรมการ
5. นายสุชาติ ตาดทองโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
6. นายกฤษณะ เปลี่ยนผลัดโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัดกรรมการ
7. นางสาวปรีดา ชูศรีโรงเรียนวัดบ้านนาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ พลประชาเชษฐ์โรงเรียนบ้านเกาะจำประธาน
2. นายไพฑูรย์ สนธิเมืองโรงเรียนวิทยาประชาคมรองประธาน
3. นายวุฒิ คงชื่นโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
4. นายธีรพันธ์ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
5. นายสุฤทธิ์ กาญจวงศ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
6. นายอภิชาติ สัญจรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ สุขไกรโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ประธาน
2. นางขวัญตา วาหะโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
3. นางพงษ์ศิริ โกมลโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางปรีดา สังขสัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ สุขไกรโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ประธาน
2. นางขวัญตา วาหะโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
3. นางพงษ์ศิริ โกมลโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางปรีดา สังขสัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุขไกรโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ประธาน
2. นางขวัญตา วาหะโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
3. นางพงษ์ศิริ โกมลโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางปรีดา สังขสัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายกลม ทรงยศโรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. นายธนารักษ์ ศรีวิสุทธิพันธ์โรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
3. นางจารีพร พรมชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นายสมิต อภิชนวณิชโรงเรียนเทศบาล 4 (ปานุราช)กรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายกลม ทรงยศโรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. นายธนารักษ์ ศรีวิสุทธิพันธ์โรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
3. นางจารีพร พรมชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นายสมิต อภิชนวณิชโรงเรียนเทศบาล 4 (ปานุราช)กรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกลม ทรงยศโรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. นายธนารักษ์ ศรีวิสุทธิพันธ์โรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
3. นางจารีพร พรมชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นายสมิต อภิชนวณิชโรงเรียนเทศบาล 4 (ปานุราช)กรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกษิเดช กุลศรีโรงเรียนบ้านคลองแรดประธาน
2. นายทวี ทะวงศ์โรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นางนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์โรงเรียนบ้านเขาต่อกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี นิจถาวรโรงเรียนเทศบาล๑(ตลาดเก่า)กรรมการ
5. นางปรีดา สังข์สัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจักกฤษณ์ นุราชโรงเรียนคลองพนประธาน
2. นายภิญโญ เอียดประพาฬโรงเรียนเทศบาล๒(คลองจิหลาด)กรรมการ
3. นายธีรพันธ์ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
4. นางจารีพร พรมชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
5. นายจตุพร ศิริพรโรงเรียนอิสรานุสรณ์เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุริยา ปานเพ็งโรงเรียนอ่าวลึกประธาน
2. นายศุกร์ แสงทองโรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางปราณี ก๊กใหญ่โรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
5. นายธีรพันธ์ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองกำเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุริยา ปานเพ็งโรงเรียนอ่าวลึกประธาน
2. นายศุกร์ แสงทองโรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางปราณี ก๊กใหญ่โรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
5. นายธีรพันธ์ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองกำเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ปานเพ็งโรงเรียนอ่าวลึกประธาน
2. นายศุกร์ แสงทองโรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางปราณี ก๊กใหญ่โรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
5. นายธีรพันธ์ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองกำเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุขไกรโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ประธาน
2. นางพงษ์ศิริ โกมลโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางขวัญตา วาหะโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
4. นายธีรพันธ์ อาสนสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายอนันท์ ศรีชายโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมประธาน
2. นายจตุพร ศิริพรโรงเรียนอิสรานุสรณ์กรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางพรกนก นันทโชติโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองโรงเรียนคลองพนเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายอนันท์ ศรีชายโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมประธาน
2. นายจตุพร ศิริพรโรงเรียนอิสรานุสรณ์กรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางพรกนก นันทโชติโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองโรงเรียนคลองพนเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอนันท์ ศรีชายโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมประธาน
2. นายจตุพร ศิริพรโรงเรียนอิสรานุสรณ์กรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นางพรกนก นันทโชติโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองโรงเรียนคลองพนเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญชูประภาโรงเรียนอำมาตย์ประธาน
2. นายเศวต นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการ
3. นางณัฐศุกานต์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางสาวนฤนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำโรงเรียนอุตรกิจเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายทนง ลิ่มหลักผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
4. นายสมเกียรติ์ เยาว์ด้วงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
5. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายทนง ลิ่มหลักผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายชิโนรส ขุนทองดำโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
4. นายสมเกียรติ์ เยาว์ด้วงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
5. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายทนง ลิ่มหลักผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
4. นายสมเกียรติ์ เยาว์ด้วงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
5. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายทนง ลิ่มหลักผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายชิโนรส ขุนทองดำโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
4. นายสมเกียรติ์ เยาว์ด้วงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
5. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายทนง ลิ่มหลักผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายชิโนรส ขุนทองดำโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
4. นายสมเกียรติ์ เยาว์ด้วงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
5. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายทนง ลิ่มหลักผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายชิโนรส ขุนทองดำโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
4. นายสมเกียรติ์ เยาว์ด้วงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
5. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายทนง ลิ่มหลักผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายชิโนรส ขุนทองดำโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
4. นายสมเกียรติ์ เยาว์ด้วงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
5. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายทนง ลิ่มหลักผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายชิโนรส ขุนทองดำโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
4. นายสมเกียรติ์ เยาว์ด้วงโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2กรรมการ
5. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยโรงเรียนบ้านแชงเปิงประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
4. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธกรรมการ
5. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยโรงเรียนบ้านแชงเปิงประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
4. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธกรรมการ
5. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนูญ เกื้อมาโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ประธาน
2. นายสรายุทธ ถนอมกายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนคลองพนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เกื้อมาโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ประธาน
2. นายสรายุทธ ถนอมกายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนคลองพนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมานิต นิจพรพงษ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธาน
2. นายนทีไทย เทพรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนคลองพนกรรมการ
4. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครกเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสันติ สิงหาโรงเรียนบ้านควนม่วงประธาน
2. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการ
3. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นายภูชพงศ์ ชูประดิษฐ์โรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานิต นิจพรพงษ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธาน
2. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
5. นายสำราญ มณีสุวรรณบ้านทุ่งครกเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติ สิงหาโรงเรียนบ้านควนม่วงประธาน
2. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
3. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการ
4. นายภูชพงศ์ ชูประดิษฐ์โรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสรายุทธ ถนอมกายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2ประธาน
2. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนบ้านบางเหลียวกรรมการ
4. นายสันติ สิงหาบ้านควนม่วงกรรมการ
5. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนบ้านห้วยสารเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนคลองพนกรรมการ
4. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
5. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนคลองพนกรรมการ
4. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
5. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมานิต นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีธนวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นายสรายุทธ ถนอมกายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นายธีรเดช หงษ์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธกรรมการ
5. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีธนวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการ
4. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
5. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีธนวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการ
4. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
5. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ ถนอมกายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2ประธาน
2. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนบ้านบางเหลียวกรรมการ
4. นายสันติ สิงหาโรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
5. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนบ้านห้วยสารเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานิต นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีธนวุฒิ สิงห์หนูโรงเรียนคลองพนกรรมการ
3. นายสรายุทธ ถนอมกายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
4. นายธีรเดช หงษ์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธกรรมการ
5. นายนทีไทย เทพอักษรโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1ประธาน
2. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการ
3. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
5. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1ประธาน
2. นายสำราญ มณีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการ
3. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
5. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้งเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสายวสันต์ สบเหมาะโรงเรียนบ้านโคกหารประธาน
2. นางสุชานาฎ สิงขวัตรโรงเรียนบ้านช่องพลีกรรมการ
3. นางพรกนก นนทโชติโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
4. นางอรัญญา กอบัวโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางพิมพิมล คงสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
6. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสายวสันต์ สบเหมาะโรงเรียนบ้านโคกหารประธาน
2. นางสุชานาฎ สิงขวัตรโรงเรียนบ้านช่องพลีกรรมการ
3. นางพรกนก นนทโชติโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
4. นางอรัญญา กอบัวโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางพิมพิมล คงสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
6. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทรโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นายชยพล ดารารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการ
3. นางอรัญญา กอบัวโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสุมาลี ห่อบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางพิมพิมล คงสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
6. นางสาวแพรวพรรณ อุดมศรีโรงเรียนบ้านทับพลเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทรโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นายชยพล ดารารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการ
3. นางอรัญญา กอบัวโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสุมาลี ห่อบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางพิมพิมล คงสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
6. นางสาวแพรวพรรณ อุดมศรีโรงเรียนบ้านทับพลเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุวดี บุญชูประภาโรงเรียนอุตรกิจประธาน
2. นายปิยพงศ์ ทองพุ่มโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
3. นางกนกวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นางกิจรัตน์ ช่างสลักโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางจิตราภรณ์ แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ จันแก้วโรงเรียนโภคาพาณิชนุกูล มูลนิธิเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุวดี บุญชูประภาโรงเรียนอุตรกิจประธาน
2. นายปิยพงค์ ทองพุ่มโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
3. นางกนกวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นางกิจรัตน์ ช่างสลักโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางจิตราภรณ์ แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ จันแก้วโรงเรียนโภคาพาณิชนุกูล มูลนิธิเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางน้ำทิพย์ นงค์นวลโรงเรียนบ้านบากันประธาน
2. นางอนัญญา กอบัวโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางเบญจพร กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
4. นางทิพย์ยา ขุนวงษาโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
5. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
6. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ นงค์นวลโรงเรียนบ้านบากันประธาน
2. นางอัญชลี สมัยชูเกียรติโรงเรียนบ้านเขาตั้งกรรมการ
3. นางเบญจพร กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
4. นางทิพย์ยา ขุนวงษาโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
5. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
6. นางธนพร จุลโลบลโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวัฒนา ศรีสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1ประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นายเจษฎาพร จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
4. นายภูชพงศ์ ชูประดิษฐ์โรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุโรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายมานิต นิจพรพงษ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธาน
2. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นายเฉลิมพร มากแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
5. นางสุมาลี ฮ้อบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิจัย ศรีงามโรงเรียนบ้านทับปริกประธาน
2. นางอรวรรณ พุฒชีวโชติโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
3. นางสุนันทา พรหมอินทร์โรงเรียนวัดภูมิบรรพตเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านดินแดงประธาน
2. นางสาวกาญจนา นวลศรีโรงเรียนบ้านคลองหมากกรรมการ
3. นางสุมนา สุวรรณคะราชโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทับทองโรงเรียนวัดบางเหลียวประธาน
2. นายบุญจริง หอมหวลโรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
3. นางสาวเมตตา คงทิพย์โรงเรียนบ้านควนใต้เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธนพล ฐิตืเชษฐ์กุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยาประธาน
2. นายสุรินทร์ หมินหมันโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
3. นายกฤษฏาพร วงษ์กระสินธ์โรงเรียนสิทยาประชาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ หกหนูโรงเรียนบ้านไสโป๊ะประธาน
2. นายวีระ หนูทองโรงเรียนสหกรณือ่าวลึก2กรรมการ
3. นางนิตยาวดี คงไพทูรย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายถนัด เต็กเติมโรงเรียนวัดเขาต่อประธาน
2. นายนิกร อั้นทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53กรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ ละเอียดโรงเรียนบ้านร่าปูเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งปรือประธาน
2. นางสาวพรพิมล เจี้ยมบุตรโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
3. นางสาวมยุรี กุลบุตรโรงเรียนบ้านไหนหนังเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้มโรงเรียนคลองพนประธาน
2. นายสุรินทร์ หมีนหมันโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นาย สิทธิพงศ์ รอดคุ้มโรงเรียนบ้านคลองพนประธาน
2. นายสุรินทร์ หมีนหมันโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยาเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ วัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2ประธาน
2. นายมนพ การกล้าโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
3. นายว่าที่ ร.ตพรชัย ช่วยเอียดโรงเรียนวัดพรุเตียวเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอนงลักษณ์ ทองล้วนโรงเรียนบ้านทุ่งสูงประธาน
2. นางจิราวรรณ เจียวจกโรงเรียนบ้านควนนกหว้ากรรมการ
3. นางบุญเรือน ดีใจโรงเรียนบ้านคลองไครเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายศุกร์ แสงทองโรงเรียนบ้านแหลมสักประธาน
2. นายสมทิพย์ เกลื่อนการโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
3. นางสาวสุทิพย์ บุญมาโรงเรียนบ้านควนกลางเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ พวงช่อโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรี พีรพัฒน์ แก้วจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจีรพร หมั่นมาโรงเรียนบ้านคลองยางเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย ไชยโยโรงเรียนบ้านบากันประธาน
2. นายธนพล ฐิติเชษฐ์กุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล ว่องประชานุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญยืน นบนอบโรงเรียนบ้านคลองหมากประธาน
2. นางจินดา ศรีเผด็จโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
3. นางพฤกษารัตน์ เพชร์ฤทธิ์โรงเรียนบ้นย่านอุดมเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพาณี สืบวิเศษโรงเรียนบ้านเขาดินประธาน
2. นางนลินี เพชรเครือโรงเรียนบ้านห้วยยูงกรรมการ
3. นางฐิติชญา ลือชาโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัดเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้มโรงเรียนคลองพน ประธาน
2. นายวีรกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายธนพล ฐิติเชษฐกุลโรงเรียนสังข์ทองวิทยาเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพลศิลป์ ตรังคบุรีรักษ์โรงเรียนบ้านย่านอุดมประธาน
2. นางสาวเรวดี รอดพิบัติโรงเรียนบ้านนานอกกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ขินบดีโรงเรียนบ้านเขาฝากเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา จันทโรจน์โรงเรียนบ้านเกาะจำประธาน
2. นางสาวประจงจิต สายสำลีโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ว่องประชานุกูลโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุงเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ สงห์บำรุงโรงเรียนบ้านคลองยวนประธาน
2. นางศศิธร หนูรินทร์โรงเรียนบ้านคลองหินอ่าวลึกกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คงประจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ บุญธีระเลิศโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นายสำราญ อ้นชูโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านแหลมกรวดเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพรชัย สัสดีเดชโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160ประธาน
2. นายนายทรงยุทธ ทองประสบโรงเรียนบ้านราชประชานุเคราะห์1กรรมการ
3. นางสุชิรา ทุ่งคาในโรงเรียนบ้านบางเจริญเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา นวลสมศรีโรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. นางสาวรังสิมา ศรียานนท์โรงเรียนวัดโพธื์เรียงกรรมการ
3. นางอรจิต ประสงค์ศิลป์โรงเรียนบ้านคลองพนเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายมานพ จิ๋วแหยมโรงเรียนบ้านนานอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุขเสนโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
3. นางสุจิน พิทักษ์ศักดื์ำธำรงโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฏร์อุทิศเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปิยวัฒน์ บุตรเลี่ยมโรงเรียนบ้านแหลมสักประธาน
2. นางสาวอภิรดี กูลดีโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อมรกุลโรงเรียนวัดเขาต่อเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพนาวรรณ ย่องดำโรงเรียนบ้านพรุดินนาประธาน
2. นางโสพิศ จุฑามาตย์โรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
3. นางอรพินท์ จำปาโรงเรียนบ้านแหลมสักเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวันดี นวลสมศรีโรงเรียนบ้านหนองจูดประธาน
2. นางปราณี ละเอียดโรงเรียนบ้านโคกยูงกรรมการ
3. นางอรพินท์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านเขางามเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธีรยุทธ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองหินประธาน
2. นายเจตนิพิฐ ขวัญนาคโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
3. นางสาวบุปผา รักสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านคลองชะมวงเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เอ่งฉ้วนโรงเรียนบานพรุดินนาประธาน
2. นางลัดดาวัลย์ ยมนาโรงเรียนบ้านคลองนินกรรมการ
3. นายสมนึก ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านลำทับเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุพัฒน์ ชดช้อยโรงเรียนบ้านคลองหมากประธาน
2. นางณัชภรณ์ ศรีปัญญาโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
3. นางเตือนใจ พรหมสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ตะนะมานโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
2. นางศศิธร หนูรินทร์โรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
3. นางรัตติกานต์ บุญทวีรัตน์โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกุสุมา จันทร์สิริกมลโรงเรียนวัดเกาะลันตาประธาน
2. นางสุภาภรณ์ เกิดสุขโรงเรียนบ้านทุ่งต้นปิกกรรมการ
3. นางสาวนางสาวอรอนงค์ ไร่ใหญ่โรงเรียนบ้านบางเจริญเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กังเฮโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2ประธาน
2. นางบุญธรรม ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนบ้านมะม่วงเอนกรรมการ
3. นางชูศรี นมรักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๓เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้มโรงเรียนคลองพนประธาน
2. นางสาวอนุสรา คลองมดคันโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นายณัฐวัตร ง๊ะสมันโรงเรียนบ้านถ้ำโกบเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร บายสีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธาน
2. นายอุดม ต้นวิชาโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
3. นางอภิญญา กระมลโรงเรียนบ้านน้ำร้อนเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางชนิตา จิตรรักษ์โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ประธาน
2. นางอุษาวดี มากแก้วโรงเรียนบ้านบางขนุนรองประธาน
3. นางสาวกัลยา ชูช่วยโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวปภาวรินท์ เขมะชัยเวชโรงเรียนบ้านบางเหียนเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาพิชญ์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วประธาน
2. นางสาววาสนา ขวัญรอดโรงเรียนบ้านเขางามรองประธาน
3. นางวรรณพรรธน์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา คงแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอกรรมการ
5. นางยุพิน บุณทรงธรรมโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัดเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายประยูร ศรีทองโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ประธาน
2. นางสาวทัศนีย์ ไทรบุรีโรงเรียนบ้านดินแดงรองประธาน
3. นางอภิญญา แกล้วทนงค์โรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
4. นางสาวมัทนีย์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสาวนัฐฐิกาญจน์ ตั้งคำโรงเรียนบ้านควนต่อเลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอัมพร แทรกสุขโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นางอาภรณ์ พวงช่อโรงเรียนบ้านบางเหียนรองประธาน
3. นางเคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะไทรกรรมการ
4. นางกิตติยา ส่งกลิ่นจันทร์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา พรหมเม่งโรงเรียนวัดสถิตโพธารามเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอุไร จำปีพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ประธาน
2. นางอังคณา รักดีโรงเรียนอุตรกิจรองประธาน
3. นางอุไรรัตน์ รักษาวงศ์โรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นางณัชริญา บุตรครุธโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ หิรัญโรงเรียนบ้านคลองทรายเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนัยญาณี บุญนำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธาน
2. นางสมจิตร ชูดวงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงรองประธาน
3. นางมลิวัลย์ เพียรมนกุลโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
4. นางเยาวภา แซ่ตั๋นโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางโสภิดา รัตนแก้วโรงเรียนทรายขาวเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวิไล ไกรมุ่ยโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมใต้ประธาน
2. นางอิศรา ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนบ้านไร่พัฒนารองประธาน
3. นายธีระยุทธ ค่อนแจ้งโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
4. นายสนิท คลองรั้วโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
5. นางจิรา เกิดปากแพรกโรงเรียนบ้านถ้ำเสือเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวรรณดา แววสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2ประธาน
2. นางอรพินท์ ศรีเรืองโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ารองประธาน
3. นางสาวปลื้มจิต หงอประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ คลองมดคันโรงเรียนบ้านทะเลหอยกรรมการ
5. นางมาริสา ทองสกุลโรงเรียนบ้านบางเหรียงเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางจัญญา อนงค์โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123ประธาน
2. นางจำลอง เพ็ชรดำโรงเรียนบ้านแชงเปิงรองประธาน
3. นางชไมพร ไชยบุญโรงเรียนบ้านไสโป๊ะกรรมการ
4. นายอธิปรัชญ์ ดำเม่งโรงเรียนถ้ำโกบกรรมการ
5. นางชวิศา ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็มโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธาน
2. นางณัฏฐาภรณ์ ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านนาปงรองประธาน
3. นางสาวธนัชญา ภาชนะทองโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นางสาวอทิตา วันศุกร์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ พาลีกัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ ศรีหมุ่นโรงเรียนบ้านไหนหนังประธาน
2. นางสาววิยะวรรณ หาดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านเขาดินรองประธาน
3. นางสาวชมพูนุช บุญสนองโรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
4. นางสาวกมลขวัญ หลานน้อยโรงเรียนบ้านโคกยูงกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ทองมาโรงเรียนบ่อมะม่วงเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางราตรี ชูมณีโรงเรียนพรุดินนาประธาน
2. นางสาวอภิรดี นาคสง่าโรงเรียนโชคชัยกระบี่กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา มงคลเลิศมณีโรงเรียนเจริญวิชช์กรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางราตรี ชูมณีโรงเรียนพรุดินนาประธาน
2. นางสาวอภิรดี นาคสง่าโรงเรียนโชคชัยกระบี่กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา มงคลเลิศมณีโรงเรียนเจริญวิชช์กรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่นประธาน
2. นางสาววารุณี ทับไทรครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นายประสาน เหลนเพชรครูโรงเรียนบ้านหลังโสดกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ บุตรเผียนครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกรรมการ
5. นายสุเทพ สังข์เกื้อครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นางมลิวัลย์ ป่านเทพโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการ
7. นางสาววิไลพร แทรกสุขครูโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกฤษปการ เพียรดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนกลางประธาน
2. นายวัฒนา แสนสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขนุนกรรมการ
3. นางสาวยินดี พรหมบุตรครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายสุเทพ ทัดศรีครูโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
5. นายภาคินัย ชัยทองครูโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
6. นายพานุ นราภัยครูโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีกรรมการ
7. นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
8. นายสุรพงค์ วรรณโนครูโรงเรียนบ้านเขาดินเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงค์ ศรีขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประธาน
2. นายจรัส การดีครูโรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
3. นายสมคิด บางทองครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ปานแดงครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
5. นายยุวชน หาญชนะพนักงานบริการโรงเรียนทุ่งพะยอมกรรมการ
6. นายเฉลิม บัวเกตุครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางพรรณวไล ศิริรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝากประธาน
2. นายอุดม จำปาครูโรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ณ วงศ์รัตน์ครูโรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการ
4. นายประยูร เนียมเกตุครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
5. นางอรพินท์ ปิติครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
6. นายอภิชาต สัญจรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒เลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพรรณวไล ศิริรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝากประธาน
2. นายอุดม จำปาครูโรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ณ วงศ์รัตน์ครูโรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการ
4. นายประยูร เนียมเกตุครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
5. นางอรพินท์ ปิติครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
6. นายอภิชาต สัญจรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ณบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงประธาน
2. นางอัสนีย์ พ่วงสะอาดครูโรงเรียนบ้านปากหยากรรมการ
3. นายวันชัย คันธวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแชงเปิงกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ไชยบุญครูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
5. นางสาวบุญญาพร หมวดเมืองครูโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนงนุช พิรพลครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางพัชริน ใจหาญครูโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ แซ่ฮ้ำครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางสุดา จันทร์อำไพครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑กรรมการ
5. นางฝ้าตีม๊ะ จงกลบานครูโรงเรียนสาขาควนเขียวกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนงนุช พิรพลครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางพัชริน ใจหาญครูโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ แซ่ฮ้ำครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางสุดา จันทร์อำไพครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑กรรมการ
5. นางฝ้าตีม๊ะ จงกลบานครูโรงเรียนสาขาควนเขียวกรรมการ
6. นางวิภา ศรีหมุนครูโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
7. นางจารณี แสงศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
8. นายพีรพงศ์ สงโสมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
9. นางชาลินี ก๊กใหญ่ครูโรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการ
10. นางรัตติยา นบนอบครูโรงเรียนบ้านเกาะไทรกรรมการ
11. นางสีตี อาดตันตราครูโรงเรียนบ้านคลองปัญญากรรมการ
12. นางกุหลาบ เจียวก๊กครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒เลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางลัดดา พรหมพันธ์โรงเรียนบัานลำทับประธาน
2. นางอุไรวรรณ จิตรรักษ์โรงเรียนบ้านคลองโตนดกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เส็นปานโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางริญากร อาจหาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53กรรมการ
5. นางสาวอัสมา ตูแวหมะโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
6. นางมยุรี ร่างมณีโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
7. นางสาวชุติมณท์ เศียรยงโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
8. นางพิชชาภา บุญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางศศิธร เขียวรัตน์โรงเรียนบ้านทับปริกประธาน
2. นางมยุรา ชูกูลโรงเรียนบ้านคลองแห้งรองประธาน
3. นางรังษิยา บินสะมะแอโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยกรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา ใยทองโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
5. นางมณี เปียกบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
6. นางนฤมล จันทร์มณีโรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
7. นางสาวอรุณลักษณ์ กูลดีโรงเรียนบ้านนาวงเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางแสงเดือน แดงงามครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางจารุวรรณ บุษบงค์ครูโรงเรียนบ้านคลองหมากกรรมการ
3. นางสาวอาริศรา กูลดีครูโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
4. นางสาวรังสิมา ศรีทนนท์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการ
5. นางกาญจนา เอ่งฉ้วนครูโรงเรียนบ้านนาออกกรรมการ
6. นางไทรงาม จิตเที่ยงครูโรงเรียนบ้านควนใต้กรรมการ
7. นางอภิชญา กิ่งรัตน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
8. นางกอบกุล วะจิดีครูโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
9. นางกัญณี เสริฐสุรินทร์ครูโรงเรียนวัดนาเหนือกรรมการ
10. นางเกศิณี พรหมบุญแก้วครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก๒กรรมการ
11. นางจรรยา ไสไทยครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมากรรมการ
12. นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทินครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชูวิวัฒน์รัตนกุลครูโรงเรียนบ้านย่านอุดมประธาน
2. นางยุพล ชูแก้วครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
3. นางสุวิมล กะลิรักษ์ครูโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ คงฉิมครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นายอนันต์ หวันด่าเหร่ครูโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
6. นางมณทิพย์ เกตุแก้วครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
7. นางหทัยรัตน์ ศรีเบญจพลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยากรรมการ
8. นางจินดา จิตรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
9. นายชรินทร์ สายนุ้ยครูโรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการ
10. นางอทิตยา บุญเจริญศิลปชัยครูโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีกรรมการ
11. นางกานดา เดชนครินทร์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการ
12. นางสาวสุภาวดี ชูดำครูโรงเรียนบ้านหลังสอดเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ปิติโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางรัตนาวดี สรรพคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
3. นางอัมพันธ์ เกิดแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางณัฐฐิยากร วานิชโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางเจ๊ะดาเสียะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวดี สรรพคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ประธาน
2. นางอัมพันธ์ เกิดแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นางสวภรณ์ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
4. นางศรีวรรณา ชุมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพวงรัตน์ อมรลักษณ์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธาน
2. นางสาวนุชรี มาศโอสถโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอกรรมการ
3. นางพรพิมล พันชั่งโรงเรียนบ้านคลองเตาะกรรมการ
4. นางณัฐชยา ต้นวิชาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีเรืองโรงเรียนบ้านสะพานพนกรรมการ
6. นางฉัตรกมล อ่อนศรีแก้วโรงเรียนสาขาบ้านควนเขียวกรรมการ
7. นายเฉลิม ก๊กใหญ่โรงเรียนบ้านพระแอะเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวผกามาศ ช่วยแท่นโรงเรียนบ้านคลองกำประธาน
2. นางนุชสุดา ประสารการโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
3. นางสาวพรรณี กิ่งเล็กโรงเรียนบ้านเกาะจำกรรมการ
4. นางพิณนภัส เรืองทองเมืองโรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
5. นางภัททิยา สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นางลีซาวาตี ไกรบุตรโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
7. นางสาวอรอุมา เรืองศรีโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านทะเลหอยฯสาขาประธาน
2. นางพรรณี เฉิดโฉมโรงเรียนบ้านคลองรั้วกรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านทะเลหอยฯสาขาประธาน
2. นางพรรณี เฉิดโฉมโรงเรียนบ้านคลองรั้วกรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านทะเลหอยฯสาขาประธาน
2. นางพรรณี เฉิดโฉมโรงเรียนบ้านคลองรั้วกรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านทะเลหอยฯสาขาประธาน
2. นางพรรณี เฉิดโฉมโรงเรียนบ้านคลองรั้วกรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศริพรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านทะเลหอยฯสาขาประธาน
2. นางพรรณี เฉิดโฉมโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านทะเลหอยฯสาขาประธาน
2. นางพรรณี เฉิดโฉมโรงเรียนบ้านคลองรั้วกรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านทะเลหอยฯสาขาประธาน
2. นางพรรณี เฉิดโฉมโรงเรียนบ้านคลองรั้วกรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านทะเลหอยฯสาขาประธาน
2. นางพรรณี เฉิดโฉมโรงเรียนบ้านคลองรั้วกรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึกเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนประธาน
2. นางอัจฉรา ปานจันทร์โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนประธาน
2. นางอัจฉรา ปานจันทร์โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนประธาน
2. นางอัจฉรา ปานจันทร์โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนประธาน
2. นางอัจฉรา ปานจันทร์โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนประธาน
2. นางอัจฉรา ปานจันทร์โรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วประธาน
2. นางบุษบา บุญชูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
3. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
4. นางสาวรัตนา อุปการโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎ์ฯ)เลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วประธาน
2. นางบุษบา บุญชูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
3. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
4. นางรัตนา อุปการโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎ์ฯ)เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นายนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิงห์อินทร์โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44ประธาน
2. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางอภิชญาน์ กิ่งรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นางนิตยา กลางบนโรงเรียนบ้านกอตงเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสำรวยฤดี ไชยชาญโรงเรียนบ้านพรุเตียวประธาน
2. นางกาญจนา บุญยารุณโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
3. นางสาวนิจรรญา หนูเงินโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ คงกลัดโรงเรียนบ้านบางโสกเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสำรวยฤดี ไชยชาญโรงเรียนบ้านพรุเตียวประธาน
2. นางกาญจนา บุญยารุณโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
3. นางสาวนิจรรญา หนูเงินโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ คงกลัดโรงเรียนบ้านบางโสกเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสำรวยฤดี ไชยชาญโรงเรียนบ้านพรุเตียวประธาน
2. นางกาญจนา บุญยารุณโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
3. นางสาวนิจรรญา หนูเงินโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ คงกลัดโรงเรียนบ้านบางโสกเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสำรวยฤดี ไชยชาญโรงเรียนบ้านพรุเตียวประธาน
2. นางกาญจนา บุญยารุณโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
3. นางสาวนิจรรญา หนูเงินโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ คงกลัดโรงเรียนบ้านบางโสกเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสำรวยฤดี ไชยชาญโรงเรียนบ้านพรุเตียวประธาน
2. นางกาญจนา บุญยารุณโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
3. นางสาวนิจรรญา หนูเงินโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ คงกลัดโรงเรียนบ้านบางโสกเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุปาณี นาวารัตน์โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยประธาน
2. นายวันชัย อารมณ์โรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
3. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ์ บุญญภัคโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุปาณี นาวารัตน์โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยประธาน
2. นายวันชัย อารมณ์โรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
3. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ์ บุญญภัคโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุปาณี นาวารัตน์โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยประธาน
2. นายวันชัย อารมณ์โรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
3. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ์ บุญญภัคโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุปาณี นาวารัตน์โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยประธาน
2. นายวันชัย อารมณ์โรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
3. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ์ บุญญภัคโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุปาณี นาวารัตน์โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยประธาน
2. นายวันชัย อารมณ์โรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
3. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ์ บุญญภัคโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุปาณี นาวารัตน์โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วยประธาน
2. นายวันชัย อารมณ์โรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
3. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ์ บุญญภัคโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางวิจิรา กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านไสไทยเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางวิจิรา กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านไสไทยเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางวิจิรา กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านไสไทยเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางวิจิรา กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านไสไทยเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา ชะนะสินธุ์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางวิจิรา กาพย์เกิดโรงเรียนบ้านไสไทยเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ จิตรัตน์โรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นางสาวน้ำฝน หนูรินทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ จิตรัตน์โรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นางสาวน้ำฝน หนูรินทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ จิตรัตน์โรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นางสาวน้ำฝน หนูรินทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ จิตรัตน์โรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นางสาวน้ำฝน หนูรินทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวประธาน
2. นางอนงค์ รักจิตต์โรงเรียนบ้านลิกีกรรมการ
3. นางพูลสุข สมดวงโรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวประธาน
2. นางอนงค์ รักจิตต์โรงเรียนบ้านลิกีกรรมการ
3. นายพูนสุข สมดวงโรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวประธาน
2. นางอนงค์ รักจิตต์โรงเรียนบ้านลิกีกรรมการ
3. นายพูลสุข สมดวงโรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวประธาน
2. นางอนงค์ รักจิตต์โรงเรียนบ้านลิกีกรรมการ
3. นายพูลสุข สมดวงโรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวประธาน
2. นางอนงค์ รักจิตต์โรงเรียนบ้านลิกีกรรมการ
3. นายพูลสุข สมดวงโรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ เพ็ชรมีศรีโรงเรียนบ้านทรายขาวประธาน
2. นางอนงค์ รักจิตต์โรงเรียนบ้านลิกีกรรมการ
3. นายพูลสุข สมดวงโรงเรียนบ้านห้วยพลูเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลโรงเรียนบ้านคลองนินประธาน
2. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
3. นางสาวมนิตา อุดมศรีโรงเรียนบ้านท่าประดู่เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลโรงเรียนบ้านคลองนินประธาน
2. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
3. นางสาวมนิตา อุดมศรีโรงเรียนบ้านท่าประดู่เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลโรงเรียนบ้านคลองนินประธาน
2. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
3. นางสาวมนิตา อุดมศรีโรงเรียนบ้านท่าประดู่เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลโรงเรียนบ้านคลองนินประธาน
2. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
3. นางสาวมนิตา อุดมศรีโรงเรียนบ้านท่าประดู่เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลโรงเรียนบ้านคลองนินประธาน
2. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
3. นางสาวมนิตา อุดมศรีโรงเรียนบ้านท่าประดู่เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลโรงเรียนบ้านคลองนินประธาน
2. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
3. นางสาวมนิตา อุดมศรีโรงเรียนบ้านท่าประดู่เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ จิตรัตน์โรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นางสาวน้ำฝน หนูรินทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ จิตรัตน์โรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นางสาวน้ำฝน หนูรินทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ จิตรัตน์โรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นางสาวน้ำฝน หนูรินทร์โรงเรียนบ้านใกรรมการ
3. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ จิตรัตน์โรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือประธาน
2. นางสาวน้ำฝน หนูรินทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางอาจิน ณ นครโรงเรียนบ้านในยวนเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางสาววาสนา บ้านนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสาวสีตีอายา มะลีโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางวาสนา บ้านนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสาวสีตีอายา มะลีโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางสาววาสนา บ้านนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสาวสีตีอายา มะลีโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางสาววาสนา บ้านนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสาวสีตีอายา มะลีโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางสาววาสนา บ้านนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสาวสีตีอายา มะลีโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกิตติมา จุฑามาตย์โรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นางสาววาสนา บ้านนบโรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสาวสีตีอายา มะลีโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นายอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นายอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรภัทกร บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายจรัส พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางอุไร คเชนทร์ภักดีโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายณัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายณัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายณัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายณัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายณัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายณัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายนัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายณัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายรัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธาน
2. นายณัฐวัติ ใจแน่โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ชัณห์วิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางมาลินี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งปรือเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูประธาน
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูประธาน
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูประธาน
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูประธาน
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูประธาน
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูประธาน
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูประธาน
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูประธาน
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณ๊ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณ๊ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่วยโรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปูกรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางพรทิพย์ คงจันทร์โรงเรียนบ้านในยวนกรรมการ
5. นางสุวณี เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้วเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายเดชา มหาโยธารักษ์โรงเรียนบ้านลำทับประธาน
2. นางสาวชมัยภรณ์ ศิริลักษณ์โรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นางสาวสาลินี หนูสงค์โรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
4. นางพวงสร้อย กิตติเรืองระยับโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
5. นางสาวสุคนธา สมจันทร์โรงเรียนบ้านบางเหียนเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางสุนันต์ สิริปิยธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓กรรมการ
3. นางลออ นาคเลิศโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการ
4. นางวรรณี แซ่ตั๋นโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการ
5. นางมารศรี ทองยศโรงเรียนบ้านลำทับเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปัทมา อวิรุทธพาณิชย์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธาน
2. นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแรดกรรมการ
3. นางอนุสรณ์ เม่งบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
4. นางวราภรณ์ เทพณรงค์โรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
5. นางอรวรรณ เลขกุลโรงเรียนบ้านในยวนเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]