หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2555   16 พ.ย. 2555   17 พ.ย. 2555   18 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
2 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-433 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
3 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434-435 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต็นท์หน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
2 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต็นท์หน้าอาคาร 3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
3 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
4 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป
5 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้องเรียน ชั้น 2 ห้อง 331 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
9.00เป็นต้นไป
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
3 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ใต้อาคาร4 ห้อง เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
4 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องเรียนอาคาร3 ห้อง 322-323 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
5 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 133 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
2 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 3 ห้อง 325-326 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
3 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด ICT 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
4 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 2 ห้อง ประชุม 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
5 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 134 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
6 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 135 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป
7 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้อง 324 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 7 - 13
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 2 ห้อง 221,222,223 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 2 ห้อง 214 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 121,122 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
2 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 121,122 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 1 ห้อง 121,122 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
4 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 423,424,425 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
5 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 427,437 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
6 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง 432,433,434 16 พ.ย. 2555 13.00-16.00
7 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 16.00-18.00
10 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 16.00-18.00
11 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 18.00-20.00
12 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 18.00-20.00
13 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 19.00 เป็นต้นไป
14 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 20.00 เป็นต้นไป
16 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้องประชุม 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 16 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
2 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์2 ห้อง เต้นท์2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
3 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
4 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหลัง ห้อง โรงอาาหารด้านหหลัง 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
5 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ3 ห้อง คอมฯ3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-13.30
6 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
7 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
8 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯชั้น2 ห้อง คอมชั้น 2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
9 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
10 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
11 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาหารด้านหลัง ห้อง โรงอาหารด้านหลัง 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
12 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) โรงอาาหารด้านหน้า ห้อง โรงอาหารด้านหน้า 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
13 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์ ห้อง เต้นท์ 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
14 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เต้นท์2 ห้อง เต้นท์2 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
15 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด ใต้อาคาร 3 ห้อง ใต้อาคาร 3 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 113 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 114 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 123 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 124 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 132 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 121 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 122 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ห้องประชุมพวงชมพู 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
2 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ห้อง 422-432 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
3 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 424-425 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00 เป็นต้นไป
4 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 111 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 5 - 11
09.00 เป็นต้นไป
5 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 112 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 5 - 13
13.00 เป็นต้นไป
6 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 431 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
7 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 442 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
8 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 441 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00 เป็นต้นไป
9 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร3 ห้อง 334 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
19 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
21 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
22 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
23 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
24 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
25 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
26 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
27 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
28 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
29 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) เวทีกลาง 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]