หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000030 1.000 การอ่าน ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 000031 1.000 การอ่าน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 000032 1.000 การอ่าน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
4 000007 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 000008 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 000009 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 000036 3.000 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 000037 3.000 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 000038 3.000 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 000041 4.000 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
11 000046 5.000 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
12 000047 6.000 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางจินตนา จอกสำนัก
2 นางลดาวัลย์ รัตน์นนท์
3 นางสาวศิริพร เพชรภักดี
4 นางนินัฏชา พันธุ์มี
5 นางสมปอง สารักษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]