หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-esan62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์ ทวีเงินครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ้โคกสง่า สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางบุญเสริม นวดโอโลครูโรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสมปอง นันทาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวบัวคำ บุญจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย 1กรรมการ
5. นางสาวยุพิน ต่อโชติครูโรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางบุณณดา ช่วยชูวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว หนองปลาโด สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางวรรณี วิชัยระหัดครูโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ดิเรกศักดิ์ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางขนิษฐา ภูชมศรีครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ กรรมการ
5. นางกรองกาญจน์ แสนสีลาครูโรงเรียนชุมชนบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญผกา ทองใบใหญ่ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางพรรณิภา อ่ำพึ่งอาตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาคร พูนชัยครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางพรทิพา นันตะสุขศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางไกรสร ศรีภูวงศ์ครูโรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.ขอนแก่น 5กรรมการ
6. นางสาวปิยนันท์ หาญสมัครครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ยังดีครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางฉัตรา ธนสีลังกูรครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ศักดิ์ศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางศิริพร พุ่มนวลครูโรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป.หนองคาย 2กรรมการ
5. นายฤาชัย ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวลำใย บัวพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางระเบียบ กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางกันต์กนิษฐ์ เขียวสระคูครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสุดถวิล ปัดถาทุมครูโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย 2กรรมการ
5. นางบุญยง วังสระครูโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร เพชรจำนงค์ครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายวีระศักดิ์ ภูมิพิศิษฐานนท์ครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางศิริวรรณ มูลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป.หนองคาย 2กรรมการ
4. นางดวงพร กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางชญานุตม์ คำหว่านครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสว่าง วงษ์ชูครูโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางราตรี ทักโม้ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางพิสมัย กองธรรมครูโรงเรียนบ้านจับไม้ สพป.หนองคาย 2กรรมการ
5. นางจรีรัตน์ เจริญภูมิครูโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา อัจฉริยะภากรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้่ารังกา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางชุดานันท์ เสละครครูโรงเรียนบ้านเกษตรศิลป์วิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวศิราภรณ์ แสงทองครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางไกษร กองธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองพันทา สพป.บึงกาฬ กรรมการ
5. นางสาวอำไพ วรพลครูโรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต แก้วสุริวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางนวลจันทร์ เกินชัยครูโรงเรียนสงแคน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางเจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดครูโรงเรียนบ้านป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย 2กรรมการ
5. นางนิภาพร จันมะโฮงครูโรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวอัปสร ทัศนางกูรครูโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางนิรัฉรา วงศ์บุตรครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางบุญเรียน ประทุมชาติครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางทิฆัมพร ภูมิสถานครูโรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางจินตนา จอกสำนักครูโรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางลดาวัลย์ รัตน์นนท์ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสาวศิริพร เพชรภักดีครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางนินัฏชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสมปอง สารักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุนทรวีราทักษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายอุทัยวัฒน์ จำเริญบุญครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ลุนรอดครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางอุบล สิงห์อำพลครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางราตรี ทิพโชติครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุธี จันทศรครูโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางวาสนา ศิโรตมานนท์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นายวิทยา สพภูเขียวครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางรุ่งนภา อารีชาติครูโรงเรียนบ้านกันกงบ้านลี่สามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสาวสมกมล ปราณประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจารุภา สมณะครูโรงเรียนห้วยต้นวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายยุทธชัย ราชดาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางจุไรรัต์น ก้อมอ่อนครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสาวนิภารัตน์ ตอสกุลครูโรงเรียนบ้านโสกรัง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาวนันทิยา ไพรวิจารย์ครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประไพศรี จันทรกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางนิภาพร การนาครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางสุดาทิพย์ เสนามนตรีครูโรงเรียนบ้านนาบัว สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางแพรวนภา มาโคตรครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสุนันท์ พิกุลย์สังข์ครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบุษรา อ่อนคงศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น 1ประธาน
2. นายฉัตรชัย กาหลงครูโรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางปทุม จำปานุ้ยครูโรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
4. นางสาวจารุณี ผาสุขครูโรงเรียนหนองชาติพิทยาคม สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
5. นางสุภาพร สงวนรัมย์ครูโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางละออ เงินมากครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายพิชญุตม์ กันตังครูโรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป.ขอนแก่น 1รองประธาน
3. นางอชิรญา พงษ์จำนงครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางบุญเลย อิทธิกุลครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. สิบเอกบุญธนา เจนบ้านผือครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพาวรรณ คิดฉลาดครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์รองผอ. สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางนราวรรณ ศรีวิชาครูโรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสาววิพา เลาหะกาญจนศิริครูโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี จิตรชัยครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. สุรเดช ม่วงนิกรครูโรงเรียนบ้านหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ ๑ประธาน
2. เทพรังสรรค์ ศรีกุดเลาะครูโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ ฯ สพป.ชัยภูมิ ๒กรรมการ
3. จักรพงศ์ โชติการณ์ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น ๑กรรมการ
4. สามารถ ไตรณรงค์ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.๓๐ ชัยภูมิกรรมการ
5. นายพุทธพงศ์ หลักคำครูโรงเรียนบ้านโนนตูม สพป.ชัยภูมิ ๑กรรมการ
6. สุวัฒน์ สิงห์ชัยครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ ๑เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอังคณา มณีเนตรครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสุรชัย เจนวิถีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.ชัยภูมิ 2รองประธาน
3. นางนาตยา แสงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายบุณยาฤทธิ์ ลาวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โรมรันครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประมุข บุญเสริมครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสมพงษ์ ชำนาญกุลครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางณฐปรียา หลาบมาลาครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสุภิญญา กัญญาสายครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายสนิท ชัยเขว้าครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอ้อมเดือน คุดนอกครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสถิต รู้จักครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ 2รองประธาน
3. นางรัชนก เชิงสะอาดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวสุทิพย์ สมจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ หงษ์คำครูโรงเรียนบ้านนาคานหัก สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิดครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวปานิสรา เณรทองครูโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายไพโรจน์ มีชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พันธุ์ พันธุ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ผลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ สงฆ์ไมล์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ สังข์เมืองครูโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
8. นางจามิกร หงษ์ทองครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ภัทราภิรักษ์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวอวยพร ปิ่นสาครูโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสุรีพร ก้อนเงินครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภุมิ 1กรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ สงค์ไมล์ครูโรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ ชินโคตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
6. นางฉวีรักษ์ สนิทไทยครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
7. นางอัญชลี ชำนาญศกครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายกิติชัย เชื้อจำรูญครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสายชล แก้วเพชรครูโรงเรียนโคกแฝกดอนทะยิง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางวนิชา ประยูรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายวิชา หาญกำลังครูโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายเสกสรร ศรีชุมพลครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นางทัศนียพร ครูเกษตรครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
7. นางสมจิตต์ จุลรักษาครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรทัย แก้วหย่องครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางจุฬาพร ทวีชีพครูโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายสว่าง บุญกุลครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางดวงใจ ผลาทิพย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสนธยา บรรเทากุลครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
6. นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล กาญจนางกูรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางณัฐนิชา วราพรมครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ หงษ์ทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางอภิญญา ชำนาญครูโรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางจินตนา โพธิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายจรูญ ชะทาครูโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอัญชลี ชำนาญศกครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางกัญลิกา ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางสาวอ้อมเดือน ครูฑนอกครูโรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาวอุษา รินลาครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
6. นางกุหลาบ ทองกรครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ จันทร์สมคอยครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางวิไลรัตน์ เลิศฤทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายมนตรี ปรางค์ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชย.1กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิชัยครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิเขต 1กรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายมงคล ต่อฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายประสิทธิ์ โม่งใสครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายนิเวศน์ ก้อนเงินครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายฉลอง อัมพวาครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางบัวไข รักหินลาดโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
6. นางฑิชา วรแสงครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย์ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายศิริวัฒน์ เมฆวันครูโรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ผลจันทร์ครูโรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายโสรพล ทั่งพรมครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสุภาวดี ตรีเพชรครูโรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นายรัษฎานุกรณ์ มณีจันทร์ครูโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ สายสุวรรณครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายเรืองศักดิ์ ศรีม่วงครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสาวอาภาพร สุทธิสนครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางสาวมลิวัลย์ นาคคำครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางจินตนา พลชัยครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นางสุกัญญา อุ่นพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภุมิ 1เลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นางกมลทิน พรมประไพครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39 อุตรดิตถ์ประธาน
2. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วครูโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ สพป.สุพรรณบุรี 1กรรมการ
3. นายปรีชา โสมะภีร์ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา สพป.สุพรรณบุรี 1กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาครูโรงเรียนตราษตระการคุณ สพม.17 ตราดกรรมการ
5. นายศตภิษัช ไกรษรีครูโรงเรียนกันรารมณ์ สพม.28 ศรีสะเกษกรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
7. นางเสาวภา ชนะหาญครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางกมลทิน พรมประไพครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39 อุตรดิตถ์ประธาน
2. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วครูโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ สพป.สุพรรณบุรี 1กรรมการ
3. นายปรีชา โสมะภีร์ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา สพป.สุพรรณบุรี 1กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาครูโรงเรียนตราษตระการคุณ สพม.17 ตราดกรรมการ
5. นายศตภิษัช ไกรษรีครูโรงเรียนกันรารมณ์ สพม.28 ศรีสะเกษกรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
7. นางเสาวภา ชนะหาญครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพร้อมพงษ์ แบ่งเครือครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.35 ลำปางประธาน
2. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายวรณัฐ หมีทองครูโรงเรียนหนองบัววิทยา สพม.42 นครสวรรค์กรรมการ
4. นายนิพนธ์ สมัครค้าครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.31 นครราชสีมากรรมการ
5. นายพนธ์วิศิษฎ์ กลางนภาครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 กำแพงเพชรกรรมการ
6. นายมานะ ประจงจิตรครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
7. นางพวงพรรณ สุพิพัฒน์โมลีครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก 1ประธาน
2. นายไพฑูรย์ แสนเหลาครูโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37 แพร่กรรมการ
3. นายคมกริช ศรีชัยครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.22 นครพนมกรรมการ
4. นายนิรุช เปรมรอดครูโรงเรียนลุมพลีชินูปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา 1กรรมการ
5. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 สุโขทัยกรรมการ
6. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
7. นายวสันต์ เสียมแหลมครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก 1ประธาน
2. นายไพฑูรย์ แสนเสนาครูโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37 แพร่กรรมการ
3. นายคมกริช ศรีชัยครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.22 นครพนมกรรมการ
4. นายนิรุช เปรมรอดครูโรงเรียนลุมพลีชินูปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา 1กรรมการ
5. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 สุโขทัยกรรมการ
6. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
7. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางจิดาภา พิงขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางประดิษฐา เสาวคนธ์ครูโรงเรียนบ้านโนนหัวนา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางนริศลักษณ์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสาวปิยธิดา เครือธนาวิทย์ครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ลัดกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา ๗ประธาน
2. นางอรุณี ประสานศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ ๑รองประธาน
3. นางจุไรลักษณ์ นารองครูโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ ๒กรรมการ
4. นางกัญญ์ณณัฏฐ์ จุลอักษรครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ ๓กรรมการ
5. นางปานฤดี คาดสนิทครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ ๑เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมาริสา จีนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอรวรรณ เดชบุญมีครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางบัวลับ จะชาลีครูโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายจตุภัทร ทศสิงห์ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางศศินี ปรีการครูโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประภาส กองจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางบุญหลาย แต่งทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นางเกษร เยี้ยมผาครูโรงเรียนหนองกุงใหม่ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางอรุณี กันชัยครูโรงเรียนเทศบาล 1(วิทยานารี) กองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิกรรมการ
5. นางมณฑาทิพย์ โคตรภูธรครูโรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายใบบุญ บุญทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสุปราณี สงครามครูโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นายไพโรจน์ ลีหัวสระครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางอารีย์ สุคนธสาครครูโรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นางสมหมาย ชัยศัตราครูโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บุญภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางดวงเดือน อินทนะครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นางสุนันทา ชมนาวังครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางศุภมาส กาษีครูโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นางแสงเทียน ฤทธิ์นอกครูโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป.นครราชสีมา 6เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนิพัทธ์ อาจมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป.ชัยภูมิ ๑ประธาน
2. นายตรีรัตน์ จินดาไพศาลครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ชัยภูมิ ๓รองประธาน
3. นายทรงกลด หิรัญเกิดครูโรงเรียนบ้านแก้ง โนนส้มกบ สพป.ชัยภูมิ ๒กรรมการ
4. นายณัฐพล ไคขุนทดครูโรงเรียนบ้านดงพอง สพป.ชัยภูมิ ๒กรรมการ
5. นายเรืองศิริศักดิ์ โสบ้านบัวครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ ๑กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสฤษดิ์) สพป.ชัยภูมิ ๓ประธาน
2. นางชนิกา นราพงษ์ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ สพม.๓๐ ชัยภูมิรองประธาน
3. นายบุญช่วย คำไทยกลางครูโรงเเรียนหนองกกสามัคคี สพป.ชัยภูมิ ๓กรรมการ
4. นายวัชพงษ์ กินบุญครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
5. นายวัฒนา โคตรสมบัติครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑เลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น 4ประธาน
2. นางจำลอง หันตุลาครูโรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางเมตตา พงศ์สุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ เสือสาวะถีครูโรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นางประนอม จุลอักษรครูโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพีรพล กองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหาด สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางมณฑาทิพย์ บุตรโมครูโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป.ขอนแก่น 4รองประธาน
3. นางศิริสุข ผดุงโชคครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางชนิดา พันธุ์ดีครูโรงเรียนตะโกทุ่ง สพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการ
5. สิบเอกโสภา หันตุลาครูโรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวินิช จิณโรจน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางศิริลักษณ์ พิมพ์ลาศรีครูโรงเรียนบ้านฝาย สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นายวิศรุต สิงห์นอกครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายบุณยาริชฐ์ ทองจันชวัลกุลครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี แซ่จึงครูโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวราธิศ คุณขุนทดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6ประธาน
2. นางนิภาพร อาจหาญศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬรองประธาน
3. นางพัชมณ โสมาบุตรครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายชูชีพ ถนอมพันธุ์ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสาวประดิษฐา ประทุมมาลย์ครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไพรทูล กูดซ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางชมภู กลมเกลี้ยงครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางภาณินี ศรีทัศน์ครูโรงเรียนบ้านโคตะกอ (ประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวณภัสธญา ปิดตานังครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ เฉลียวชาติครูโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายไกรศักดิ์ พิมลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายธีรพัฒน์ ยอดยิ่งยงครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางละมัย เฉยชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านลำชี สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางจิตราวรรณ สุโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านมูกมัน (โนนอุดมสามัคคี) สพป.นครราชสีมา 6กรรมการ
5. นางออมสิน ฐานวิเศษครูโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬประธาน
2. นายถวิล สร้างนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาทอง สพป.ชัยภูมิ 2รองประธาน
3. นางสุรางค์ ทองประภาครูโรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางแสงเดือน ธรรมโชติครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ศิลปสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวิรัช ปร๋อกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแต้ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางจริยพร วงษ์ชูครูโรงเรียนบ้านดงพอง สพป.ชัยภูมิ 2รองประธาน
3. นางน้ำทิพย์ สมขุนทดครูโรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางจิตอารีย์ พรหมณีครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางวัฒนา ศรีวงษ์ชัยครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดา แก้ววิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสันติพงษ์ พัฒนภูมิชัยครูโรงเรียนบ้านหลุบคา สพป.ชัยภูมิ 2รองประธาน
3. นางพรพรหม กองศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางวรินธร เจริญพงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางพิศมัย แสงสุขครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ศิลป์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแกวิทยากร สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางมัจฉา พัฒนภูมิชัยครูโรงเรียนหนองแกหนองโน สพป.ชัยภูมิ 2รองประธาน
3. นายวิไลศักดิ์ เหง่าบุญมาครูโรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางกาหลง ตันดีครูโรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ ติยะเมธาครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมนึก ภูวศาสนต์ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬประธาน
2. พระพุฒิพงษ์ ปญญาทีโปวัดสิงห์ทอง บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิรองประธาน
3. นางสุทิศา พึ่งภูมิครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
4. นายสุเทพ จันทสุทโธครูโรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต ๒กรรมการ
5. นางดวงพร ก่านหงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ชัยภูมิ เขต ๑เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางเยาวภา กล้าขยันรองผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. พระอธิการโสภา ตโมนุโทวัดบ้านหนองไผ่ล้อม ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิรองประธาน
3. นางสายม่าน หนากลางครูโรงเรียนจอมแก้วิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนมครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสาวิตรี ด่านวิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางศิริพร บุญญานุสนธิ์ครูโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอนงค์ คลังสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายสมชาย อะธิวาโสครูโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายธวัชชัย บุพตาครูโรงเรียนคีรีวัฒนา สพป.นครราชสีมา 4กรรมการ
5. นางสาวรีย์ น้อยบำเหน็จครูโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวิระ ชัยบุตรครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิประธาน
2. นายอุทัย ประสานวงศ์ครูโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายนิรุทธ์ ผงผานอกครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางรัศมี คณาวังครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายสายัญ เกิดสินครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางจรรยา ค้าดีศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา 1ประธาน
2. นางเลิศลักษณ์ คเชนทร์รัตนกุลครูโรงเรียนบ้านสัมพันธ์กรรมการ
3. นางวนัชชา จันทร์ครุฑครูโรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายสืบประวัติ ใจวันครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสุพรรณี แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ปะพานศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา 1ประธาน
2. นายธนภัทร ตวงวิไลครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายวรายุทธ ละครขวาครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. สิบโทสมเจนต์ คำจันทน์ครูโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายบัณฑิต เรืองสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายตวงสิทธิ์ ป้อมสุวรรณครูโรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายนิพนธิ์ จำเริญจิตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายมานะ อยู่ทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายทรรศิน บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายณรงค์ สร้างคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ สีหะนามครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธาน
2. นายเรืองศักดิ์ เคยชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายประสงค์ ปักษาครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายเกษม ชาติหนองทอนครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายพิรชัช พิมสิมครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายธงชัย ศรีสายันต์ครูโรงเรียนบ้านไก่ป่า สพป.ร้อยเอ็ด 1กรรมการ
3. นายคำเพียร กุลวงค์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายเดชา รักษ์มณีครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายประวิทย์ บุญต้นครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี 1กรรมการ
3. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางวชิรา พิดพลครูโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ สพป.มุกดาหาร 1กรรมการ
5. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต จันทร์ศรีศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สระบุรี 2ประธาน
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครูโรงเรียนบ้านกุดตุ้มวิทยาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายพิชัย พรหมเมตตาครูโรงเรียนบ้านเป้าสำราญชัยวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นางวิลัย เรืองเจริญครูโรงเรียนบ้านโสกหัวนา สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประธาน เพชรล้ำครูโรงเรียนบ้านหนองเมยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญครูโรงเรียนวัดดงพลับ สพป.ลพบุรี 1กรรมการ
3. นายเอก ราชเดิมครูโรงเรียนบ้านหินเหิบซับภูทอง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายนรินทร์ คำทองไชยครูโรงเรียนโคกเลาะวิทยา สพป.สกลนคร 1กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางเนตรชนก สุขเอนกนันต์ครูโรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ณ หนองคายครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายศิริ สัตถาผลครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป.สกลนคร 1เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายพิเชษฐ์ พุ่มนวลครูโรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป.หนองคาย 2กรรมการ
3. นายนิธิฤทธิ์ บุญดีครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครูโรงเรียนบ้านกุดละลม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ก้อนเงินผู้อำนวยการโรงเรียนลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 สกลนครกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ตุงชีพครูโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายเฉลิมพล อุตรินทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านลาด สพป.มหาสารคาม 1กรรมการ
3. นายชัยสวัสดิ์ ศรีวรกุลครูโรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป.สกลนคร 1กรรมการ
4. นายปรีชา ติดชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายวิชา นิลวัฒน์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพนม เศรษฐตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางนมิตา อาจเวทย์ครูโรงเรียนบ้านเซี้ยวป่าหม้อ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายธนะเมศฐ์ จำชาติชวันรัตน์ครูโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายณรงค์ ครองเคหาครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจรูญ คำมูลมาตย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น 5ประธาน
2. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายสำราญ สินสมุทรโสภณครูโรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางหรรษา บัวสระครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นายอนิรุทธ เทพาลุนโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ พป.ขอนแก่น 2กรรมการ
6. นางสาวอัจฉรารัตน์ แสนเจ๊กครูโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. 32 บุรีรัมย์เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จิตต์ชื่นศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น 5ประธาน
2. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครูโรงเรียนหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เรืองศรีครูโรงเรียนบ้านสามสวน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางขนิษฐา แสงฝ้ายครูโรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นายสายัณห์ ฉายแสงครูโรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายคณิต ศรีโฉมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรวก สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายทวี ทองหล่อครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองบัว สพป.ขอนแก่น 5กรรมการ
3. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สพม.23 สกลนครกรรมการ
4. นายสมาน ชำนาญรบครูโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายวิชัย ถมยาแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครราชสีมา 7ประธาน
2. นายศตวรรษ ซื่อสัตย์ครูโรงเรียนบ้านคำพอก 2 สพป.มุกดาหาร1กรรมการ
3. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายอรัญ บุญเงินครูโรงเรียนบ้านดงบังราชนุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ คำผองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายเบ็นซิล ดำนิลครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางดวงตา หงษ์มาครูโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายวิจิตร ตึงทองครูโรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายกนก จันทร์เทพย์ครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายสุพจน์ เวียงทองครูโรงเรียนบ้านธาตุ สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
3. นายอนัน ทะนารีครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. 31 นครราชสีมาประธาน
2. นางจันทร์แรม ทศพรแอบเพชรครูโรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา 1กรรมการ
3. นายปกาสิทธิ์ ชาติศรีครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธาน
2. นายพฤกษา โพธิพรอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายอธิพันธ์ จำชาติครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. 31 นครราชสีมาประธาน
2. นางจันทร์แรม ทศพรแอบเพชรครูโรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา 1กรรมการ
3. นายปกาสิทธิ์ ชาติศรีครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธาน
2. นายพฤกษา โพธิพรอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายอธิพันธ์ จำชาติครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ บุตรทองทิพย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดประธาน
2. นายบุญลือ วงศ์ธนะศักดิ์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายศักดิ์พจน์ วุฒิหทัยโชคครูโรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป.ปทุมธานี 2กรรมการ
4. นายสำเริง รัตนวิชัยครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอัศนีย์ เปลี่ยนศรีอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานครประธาน
2. นางลัดดา จักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป.นครราชสีมา 5กรรมการ
3. นายนพ จักษาครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายประสาน พาชนะครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ บุตรทองทิพย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดประธาน
2. นายบุญลือ วงศ์ธนะศักดิ์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายศักดิ์พจน์ วุฒิหทัยโชคครูโรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป.ปทุมธานี 2กรรมการ
4. นายสำเริง รัตนวิชัยครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอัศนีย์ เปลี่ยนศรีอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานครประธาน
2. นางลัดดา จักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป.นครราชสีมา 5กรรมการ
3. นายนพ จักษาครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายประสาน พาชนะครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายพันชัย พุ่มพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ ตั้งพงษ์เจ้าหน้าที่การเงิน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพลนิสา ฤกษ์สมุทรอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายกประธาน
2. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายศุภเวช ลำนามนครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายพันชัย พุ่มพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายเสถียร จาริชานนท์ครูโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ ตั้งพงษ์เจ้าหน้าที่การเงิน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพลนิสา ฤกษ์สมุทรอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายกประธาน
2. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายศุภเวช ลำนามนครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีครูโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยา สพม.25 ขอนแก่นประธาน
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธงภักดิ์ครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมมาศ วงศ์อินทร์อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธู์ประธาน
2. นายอนุกูล แว่นประโคนครูโรงเรียนวัดคฤบดี (จันทรสถิตยฺ์) สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพกรรมการ
3. นายบรรพต นิ่มนวลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายอิสราพร ภาษีครูโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป.ขอนแก่น 3เลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีครูโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยา สพม.25 ขอนแก่นประธาน
2. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ธงภักดิ์ครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมมาศ วงศ์อินทร์อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธู์ประธาน
2. นายอนุกูล แว่นประโคนครูโรงเรียนวัดคฤบดี (จันทรสถิตยฺ์) สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพกรรมการ
3. นายบรรพต นิ่มนวลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ธงภักดิ์ครูโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มาฆะสมปองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากรรมการ
2. นายรวีวรรณ์ แก้วเฆมครูโรงเรียนบ้านห้วยปรั่ง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ อาทิจวงค์ครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูร อุณหะกะครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม.2 กรุงเทพมหานครประธาน
2. นายเชาวลิษ ทองคำอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธู์กรรมการ
3. นางยินดี นุตาดีครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มาฆะสมปองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธาน
2. นายสุภาพ ไปรเวทย์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางวราพร อาทิจวงค์ครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูร อุณหะกะครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม.2 กรุงเทพมหานครประธาน
2. นายเชาวลิษ ทองคำอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธู์กรรมการ
3. นางยินดี นุตาดีครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มาฆะสมปองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธาน
2. นายศักดิ์พจน์ วุฒิหทัยโชคครูโรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป.ปทุมธานี 2กรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายรวีวรรณ แก้วเพชรครูโรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายสุภาพ ไปรเวทย์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นายสำเริง รัตนวิชัยครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอนุกูล แว่นประโคนครูโรงเรียนวัดคฤบดี (จันทรสถิตยฺ์) สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพประธาน
2. นายไพฑูร อุณหะกะครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม.2 กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายสมมาศ วงศ์อินทร์อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธู์กรรมการ
4. นายบรรพต นิ่มนวลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางยินดี นุตาดีครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นายพลนิสา ฤกษ์สมุทรมหาวิทลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังนครนายกกรรมการ
7. นายอิสราพร กาษีครูโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพม.25 ขอนแก่นเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายพันชัย พุ่มพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครูโรงเรียนบ้านหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นายประพฤติพันธุ์ ชวลีครูโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยา สพม.25 ขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวนารีรัตน์ ตั้งพงษ์เจ้าหน้าที่การเงิน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายพลนิสา ฤกษ์สมุทรอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายกประธาน
2. นายเชาวลิษ ทองคำอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายอัศนีย์ เปลี่ยนศรีอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายศุภชัย ทองทับครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายอธิพันธ์ จำชาติครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นายไพฑูร อุณหะกะโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม.2 กรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นายประสาน พาชนะครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ บุตรทองทิพย์อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดประธาน
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. 31 นครราชสีมากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ทศพรแอบเพชรครูโรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา 1กรรมการ
4. นายบุญลือ วงศ์ธนะศักดิ์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาววราพร อาทิจวงค์ครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุพัตร แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธาน
2. นายนพ จักษาครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.4 กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางลัดดา จักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป.นครราชสีมา 5กรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครูโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม.2 กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายนายพฤกษา โพธิพรวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายเชาวลิษ ทองคำวิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายศาสตรา ศรีสุขครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา เรืองไทยครูโรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดนครราชสีมาประธาน
2. นายรวิวรรณ แก้วเพชรครูโรงเรียนห้วยฝรั่งวะตะแบก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ เขตสาครครูโรงเรียนแหลมสิงห์พิทยาคม สพป.จันทบุรี 2กรรมการ
4. นางสาวพรลภัส กำลังเดชครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมบูรณ์ ภิญโญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายอภิธาร สมานมิตรครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม.2 กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ พ่วงกลางครูโรงเรียนสาคริชวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์ยาง สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายประทีบ ชาโทรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
3. นายเรืองชัย ตั้งพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายสมาน รังกลางครูโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์พิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นายวัฒนา ทวีโชคครูโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
6. นายสนธยา เสนานุชครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์งการบริหารส่วนจังหวัดกรรมการ
7. นายบุญชู ปรางค์ชัยภูมิครูโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์ยาง สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายเรืองชัย ตั้งพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายวัฒนา ทวีโชคครูโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
4. นายสนธยา เสนานุชครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกรรมการ
5. นายสมาน รังกลางครูโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
6. นายประทีป ชาโทรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาววิยะดา วิภาคะครูโรงเรียนบ้านนารี สพป.ชัยภูมิ เขต ๑กรรมการ
8. นายบุญชู ปรางค์ชัยภูมิครูโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ตอพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายสุภาพ แนวประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโนนคอม สพป.ขอนแก่น 5กรรมการ
3. นางสุชาวัณ ทองหลายครูโรงเรียนซับใหม่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางรุ่งศิริ ชัยจักรครูโรงเรียนโสกหว้าโนนหอม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นางสาวจรรยาลักษณ์ ดีกันกงครูโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป.ขอนแก่น 5ประธาน
2. นางนินัฎชา พันธ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายพื้น นุตะดีครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ หาระพันธ์ครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาวดวงดาว ชาญด้วยกิจครูโรงเรียนบ้านอุปราช สพป.สารคาม 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ตอพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางพิศมัย เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป.ขอนแก่น 5กรรมการ
3. นางตวรรณ ทองหลาบครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางกรุณา เพ็ชรด้วงครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาวจรรยาลักษณ์ ดีกันกงครูโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ดวงตะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป.ขอนแก่น 5ประธาน
2. นางนินัฎชา พันธ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายพื้น นุตะดีครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ หาระพันธ์ครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาวดวงดาว ชาญด้วยกิจครูโรงเรียนบ้านอุปราช สพป.สารคาม 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปฐม กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้า สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายสมคิด หมู่อำพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหันตลาด สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายเปรมชัย อาบสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปฐม กล้าหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้า สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายผจญ พลฉิมครูโรงเรียนบ้านโจด สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายเปรมชัย อาบสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมิตติ ทวินทวีเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายนัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายธีระ จำปาชนม์ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.ขอนแก่น 5กรรมการ
5. นายอรรถวิทย์ รักษาเชื้อครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมิตติ ทวินทวีเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายนัฐพร งามชัดครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายธีระ จำปาชนม์ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.ขอนแก่น 5กรรมการ
5. นายอรรถวิทย์ รักษาเชื้อครูโรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ วรรณพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
2. นายเด่นชวาล บุญเกื้อครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางอัมพร อ่อนละม้ายครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายภาสกร กวางซีครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายวัชระพง เอกวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ นวลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสมคิด เรือนทองครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายวสันต์ แสงเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฤชากฤษณ์ สุวรรณชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายวิญญู หงอกภิลัยครูโรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ทรัพย์จิตรครูโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลศิลป์) สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายพุฒ หนูหล้าครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ยศรุ่งเรืองครูโรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ วรรณพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายเด่นชวาล บุญเกื้อครูโรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางอัมพร อ่อนละม้ายครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายภาสกร กวางซีครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายวัชระพง เอกวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ นวลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสมคิด เรือนทองครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายวสันต์ แสงเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฤชากฤษณ์ สุวรรณชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายวิญญู หงอกภิลัยครูโรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ทรัพย์ด้วยจิตรครูโรงเรียนบ้านห้้วยซัน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายพุฒ หนูหล้าครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ยศรุ่งเรืองครูโรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง กว้างนอกผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายประดับ พัชรวรกุลรับครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางนงเยาว์ เมืองศรีนุ่นครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายทศพล วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง กว้างนอกผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายประดับ พัชรวรกุลรับครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายทิวาพร ก้อนเงินครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางนงเยาว์ เมืองศรีนุ่นครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายยศพล วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพร เมืองโคตรครูโรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธาน
2. นายอาทิตย์ เคนชมภูครูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก สพป.ชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
3. นางจงดี ชินสาร์ครูโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
4. นายสุดา ดวงอุทาครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดวงสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
5. นายปิยณัฐ ขวัญชัยรัตนภูมิครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ สีเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
3. นายวรวุฒิ วิหงษ์ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
4. นายพิสิษฐ์ชัย บุญหนาครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
5. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชนีนาฏ ทินราชครูโรงเรียนค่ายสุรธรรมพิทักษ์ สพม. 31 นครราชสีมาประธาน
2. นางสาวปวีณา ประสิทธิ์นอกครูโรงเรียนชุมชนประทาย สพป.นครราชสีมา 7กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ จำปาวงษ์ครูโรงเรียนคุรุประชาสามัคคีนุกูล สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางศุภวรรณ สิงห์ยะบุศย์ครูโรงเรียนโนนเห็ดไคล สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นางสาวปณิชา ม่วงเขียวครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางประกาย วงศ์อุดมครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสาวนวรัตน์ พลสารครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ขอนแก่น 5กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมภู่ พรหนองแสนครูโรงเรียนบ้านยะลึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
4. นางปิยนุช ศรีสุนนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา 7กรรมการ
5. นางปัทจณีย์ ภูทับทิมครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชนุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนิพัทธ์ ศรีอาริยวิจิตรครูโรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครราชสีมา 2ประธาน
2. นางกัณฑิมา เรไรครูโรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป.อุดรธานี 3กรรมการ
3. นางบุษกร จอกสำนักครูโรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางวิเรขา นาคสิทธิวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ สพม.30 ชัยภูมิประธาน
2. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา 4กรรมการ
3. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางชุติมา เวทศักดิ์ครูโรงเรียนโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจนักวิชาการ สำนักวัฒนธรรม อำเภอหนองคาย จังหวัดหนองคายเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนาตยา ฐานวิสัยครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายชินวร ศิริบุตรอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิกรรมการ
3. นางสุภาพ ไปรเวทย์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางสาวเกศินี ศรีรังครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางปัณณิตา กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านจาก สพป.นครราชสีมา 7เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเพชรี ช้างมูลศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3ประธาน
2. นางอโนชา ชานนท์เมืองครูโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ พรามจรครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายนินนาท รัตนโชติครูโรงเรียนเทศบาล 1 (สว่างวิทยา) สพป.หนองคาย 1เลขานุการ
5. นางปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิครูโรงเรียนนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเจริญรัตน์ สุคนธสาครครูโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางปิยนุช ไชยมงคลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางอารีรัช ผิวดีครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยา สพม.25 ขอนแก่นกรรมการ
4. นางอุทุมพร ทองเห็นครูโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป.ขอนแก่น 5กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ คิดฉลาดครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.วิวัฒน์ เพ็ชรสีครูโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี 2ประธาน
2. นายวีรนนท์ คนเสมอครูโรงเรียนบ้านฉนวน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางนิตยา เจนนาวินครูโรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางนภัช วายโสภาครูโรงเรียนหมากแข้งอุดร สพป.อุดรธานี 1กรรมการ
5. นายชวลิต อ่อนบุญมีครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ อ้นสันเทียะครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายชิษณุชา น้อยวิเศษครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายธวัชชัย ไตรยศครูโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายบุญถม ประทุมแสงครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายชานนท์ ลอยเมืองกลางครูโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภัสสร ป้องประทุมครูโรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายมนัส กลอนค้างพลูครูวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจกรรมการ
3. นายจิตติ ศรีนุกูลครูวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พิไลกุลครูโรงเรียนบ้านหนองฉฺิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายมนูญ ศรีสูงเนินครูโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายเปลุวัฒน์ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายสังข์ศิลป์ชัย สังคีตศิลป์ครูโรงเรียนด่านซ้าย สพป.เลย 3กรรมการ
4. นายบวร ตอพรหมโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ลับภูครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น 1ประธาน
2. นายกฤษฎา หล้าศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ ธนูรัตน์ครูโรงเรียนบ้านรัตนะ สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
4. นายสินสมุทร ทองบ้านทุ่มครูโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น 1เลขานุการ
เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายศรศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป.ขอนแก่น 3ประธาน
2. นายทรงวุฒิ พวงศรีโรงเรียนบ้านหนองไรไก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไห สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล สินไชย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป.ขอนแก่น 3ประธาน
2. นายวชิรา อาวะรุณครูโรงเรียนลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายเจริญชัย ธุระธรรมครูโรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายเรืองยุุทธ จิตติวาทินโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น 1ประธาน
2. นายสายญัน จันทพิทักษ์โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายสุภาพ ลีลาศโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายพิชิต หาวิชัยครูโรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ สพป.ยโสธร 2กรรมการ
5. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนสันติสุข สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุมนตรี ดีชัยครูโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายนิคม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายสมพงษ์ วิเศษจันทร์ครูโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อบจ.มหาสารคามเลขานุการ
เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ พุ่มบัวโรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายสุพจน์ เตียงชัยภูมิโรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา สพป.นครราชสีมา 7เลขานุการ
เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายคงฤทธิ์ ผาผงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป.นครราชสีมา 6ประธาน
2. นายสุทธิ์ใจ กมลตรีครูโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
3. นายกฤษฎา ขวัญถาวรครูโรงเรียนบ้านโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายต่อศักดิ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายเจริญชัย ธุระธรรมครูโรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายรุจอมฤทธิ์ บุพบุญครูโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป.นครราชสีมา 6กรรมการ
4. นางอรทัย บุญเพลิงครูโรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นายอาทร วรรณปักสินครูโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม.32กรรมการ
6. นายธนพล ศรีชัยเชิดครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
7. นางละเอียด ภูโอบครูโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
8. นางมารศรี เพ็งพุ่มครูโรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ปุมพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาววันศิริ บุญเพลิงครูโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม 1กรรมการ
3. นายธีระ จำปาชนม์ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.ขอนแก่น 5กรรมการ
4. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครูโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
7. นางแพรพรหมลักษณ์ อาสาสู้ครูโรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภุมิ 2กรรมการ
8. นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านคอนสาร สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
9. นายประดิษฐ์ สารเงินครูโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
10. นางมุกดา คลังทองครูโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพินิจ หงษ์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางละออ ผาน้อยครูโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น 1รองประธาน
3. นางสำอาง ศิริมนตรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางสาวรัชนี ป้องทัพไทยครูโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นางวราภรณ์ คำหงษาครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หงษ์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายธีรวุฒิ มิกขุนทดครูโรงเรียนโป่งขุนเพชร สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นายบุญเสริม ผลพูนครูโรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายนิพลธ์ ใจอ่อนครูโรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นายไพโรจน์ สุขนาแซงครูโรงเรียนวัดพุทโธวาท สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบก สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายนิพล คูณจันทร์ทึกครูโรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป.ชัยภูมิ ๑รองประธาน
3. นายชวลิต อาบสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางนงนุช ปะกิระเคครูโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นางบุุบผา ใจเกษมครูโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางจิระพรรณ สินสมครูโรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นายชวลิต อาบสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายจันโท ธรรมทินโนครูโรงเรียนบ้านหนองแสบงสามัคคี สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นายทองเบิ้ม ธงทองครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสมดี กงเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น 3รองประธาน
3. นางวิริยะสมร บัวทองครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางศรีดารา วาลมนตรีครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายบุญชู คำพวงครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสุวัฒนา กัดโกนาครูโรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นายไพบูลย์ จันท์สมครูโรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
4. นางประยูร เฟื่องตระกูลครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสาวจำนงจิต วงศ์พรหมครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ใยโนนตาดครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอนงค์ สิงห์สุพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นางอำไพ หมื่นภักดีครูโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
4. นางจุฑามาศ พรมศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางบุษกร สันถวชาติครูโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ไชยชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาดหนองช้างน้ำ สพป.ขอนแก่น 3ประธาน
2. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ เจริญวงค์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ตะกิ่มนอกครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายอุทัย รักษาชนม์ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายปรีชา จอกสูงเนินครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นายคะนอง หาญลำพังครูโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
4. นางดารณี โทนพลกรังครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ คนซื่อครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายแดง จันทร์ขามป้อมครูโรงเรียนนอุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายปรีชา จอกสูงเนินครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นายเบญจมาศ สิงห์น้อยครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยคร้อ มิตรภาพที่ 206 สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
4. นางอารีย์ ศรีหาบุตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสาววิภาพร แสงโทโพครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสวย ธงภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
3. นางสุภาวดี ทองแสนครูโรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
4. นางสุนทรี ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป.ชย.1กรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ นิสสัยกล้าครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร จอกทองครูโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1รองประธาน
2. นางพรทิพย์ อุตราครูโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
3. นางยุติ ชะรุงรัมย์ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางอนงค์ คลังสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปาริชาติ มิทธิศรครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางพิกุล สุพฒนวิชัยครูโรงเรียนบ้านใหม่นาดี สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นางมยุรา เถาว์ทิพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงนอก สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
4. นางบุญร่วม นารินทร์ครูโรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสุวิมล ปฏิรูปานนท์ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเอมอร สันเทพครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางพิกุล สุพฒนวิชัยครูโรงเรียนบ้านใหม่นาดี สพป.สารคาม 3รองประธาน
3. นางสาวอุไร ศิริภิรมย์ครูโรงเรียนบ้านละหานนา สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
4. นางบุญร่วม นารินทร์ครูโรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางรุจิกาญจน์ โคกสง่าครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสมจิต ศิริชาติครูโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอุดมพร อาจกล้าครูโรงเรียนรังงามวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นางพิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัสครูโรงเรียนบ้านทามจาน สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ประวันเตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกไผ่ สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นางสุดสวาท จันทรมหาครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพัชนีพันธ์ เผ่ามีเฟื่องครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอุดมพร อาจกล้าครูโรงเรียนรังงามวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นางธิดารัตน์ สำรวลครูโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสมปอง หรพร้อมครูโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นางสุดสวาท จันทรมหาครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึมฯ สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางจารุชา กล้ารอดครูโรงเรียนหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นางทัศนีย์ โคบุตรีครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางนันทิยา นนท์อาสาครูโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นางชไมพร ประไพเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึมฯ สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางจุไรรัตน์ ชาบำเหน็จครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ 3รองประธาน
3. นางสมพร จันทร์ช่วยครูโรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางนันทิยา นนท์อาสาครูโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
5. นางขันทอง ชนะพาลครูโรงเรียนบ้านนาวัง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ รัตนเมธางกูรครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายธีระ ประดับค่ายครูโรงเรียนบ้านโสกรัง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ สตรามครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สีเดือนครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายชัยวรงค์ เวียงพลครูโรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูษิต พาขุนทดครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายมานิต สุวรรณโสภาครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายประนมวรรณ์ วังราชครูโรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสาวเกษณี เพิ่มศรีครูโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นางสาวศิวพร คิดนอกครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสวพล ภิรมย์กิจครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายศราวุธ หมู่โยธาครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายอาคม ชานนท์เมืองครูโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายบุญร่วม ผาจ้ำครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นายเพียว ลาภมากครูโรงเรียนสหประชาสรร สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ บรรลังเดชศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายโกเมศ ศรีสกุลเตียวครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายสุเมธี ภิรมย์กิจครูโรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายสุขเกษม จันทรแสนครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายอาทิตย์ โกยทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ปราบวิชิตศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายวัสพล รินไธสงครูโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายธีระชน ขวัญศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายชำนาญ ศรีชัยภูมิครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางชนัญญา พรหมฝายครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.บึงกาฬกรรมการ
3. นายวรวุฒิ เดชขุนทดครูโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณษา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสาวทศพร สีเขียวครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ พรหมฝายศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางทิพวัลย์ มีทองครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายเลิศพงศ์ ไปนานครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายเอนก ชาติพหลครูโรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ยุทธมูลตรีครูโรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายพิภัช พรมอ้นครูโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวานิส เพียนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายพินี น้อยพลีครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญโสภาพครูโรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ทองหลาบครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่นครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเสนีย์ ปราบวิชิตศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางปริญญา จันทะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายศรัณยู สนั่นเมืองครูช่วยราชการ สพป.ขอนแก่น 3กรรมการ
4. นายบุญชู แคงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ภิญโญศรีครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ บรรลังเดชศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายบุญส่ง คณะยอดครูโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายพินี น้อยพลีครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายนที เลิศคอนสารครูโรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่นครูโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระ แมนสถิตย์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายบริบูรณ์ ปัญญาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์ครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายวุฒิไกร หาแก้วครูโรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางโสภา ชูชื่นครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
7. นายสยาม จูมนาฝายครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
8. นายชาติชาย พงษ์จำนงค์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
9. นายอเนก ชาติพหลครูโรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
10. นายเลิศพงษ์ ไปนานครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
11. นายไพจิตร น้อยดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
12. นายสมศักดิ์ สารแขวีระกุลครูโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ บัวแช่มครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
14. นายสดวก กันล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
15. นายสวางค์ พิมพาคุณครูโรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
16. นายโยธิน หาญปีครูโรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
17. นายนที เลิศคอนสารครูโรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
18. นายบุญชู แดงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
19. นายศรันย์วิช เขตจัตุรัสครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
20. นายวิธาน ฉันทิยานนท์ครูโรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
21. นางกมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
22. นายสุเทพ เพียกขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
23. นายอนุชา วงศ์คำสิงห์ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
24. นายบุญมี อินทจรครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
25. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
26. นางสาวณภัสชญา ปิดตานังครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายองอาจ พนมประไพครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39 อุตรดิตถ์ประธาน
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินแปลง สพป.สกลนคร 3กรรมการ
3. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22 นครพนมกรรมการ
4. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 มหาสารคามกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บุตรกสกครูโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ สพม.25 ขอนแก่นกรรมการ
6. นายเสรี บุญประเทืองครูโรงเรียนหนองบัววิทยา สพม.42 นครสวรรค์กรรมการ
7. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
8. นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก 1ประธาน
2. นายประวัติ อดุลย์สุทธานนท์ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกุูล สพม.20 อุดรธานีกรรมการ
3. นายคมกริช ศรีชัยครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.22 นครพนมกรรมการ
4. นายนิรุธ เปรมรอดครูโรงเรียนลุมพลีชินูปถัมภ์ สพม.3 พระนครศรีอยุธยา กรรมการ
5. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 สุโขทัยกรรมการ
6. นายเทเวศร์ ม่วงพลับครูโรงเรียนหนองบัววิทยา สพม.42 นครสวรรค์กรรมการ
7. นายพรชัย มีทองครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
8. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายองอาจ พรมประไพครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39 อุตรดิตถ์ประธาน
2. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายนิรุช เปรมรอดครูโรงเรียนลุมพลีชินูปถัมภ์ สพม.3 พระนครศรีอยุธยา กรรมการ
4. นายคมกริช ศรีชัยครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.22 นครพนมกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บุตรกสกครูโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ สพม.25 ขอนแก่นกรรมการ
6. นายเสรี บุญประเทืองครูโรงเรียนหนองบัววิทยา สพม.42 นครสวรรค์กรรมการ
7. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
8. นายธิตพงษ์ สีขาวครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก 1ประธาน
2. นายไพฑูรย์ แสนเสนาครูโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37 แพร่กรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม.38 สุโขทัยกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22 นครพนมกรรมการ
5. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 มหาสารคามกรรมการ
6. นายเทเวศร์ ม่วงพลับครูโรงเรียนหนองบัววิทยา สพม.42 นครสวรรค์กรรมการ
7. นายพรชัย มีทองครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
8. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา โสมะภีร์ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม.9 สุพรรณบุรี ประธาน
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินแปลง สพป.สกลนคร 3กรรมการ
3. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
4. นางชนัญญา พรหมฝายครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
5. นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครประธาน
2. นางกมลทิน พรมประไพครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39 อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายศตภิษัช ไกรษรีครูโรงเรียนกันรารมณ์ สพม.28 ศรีสะเกษกรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ
5. นางปาริชาติ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.30 ชัยภูมิเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวอรไท แสงลุนศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี 2ประธาน
2. นางสาวอรอนงค์ โชคสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านฝายพญานาค สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวพัณณ์ชิตา รัตนะธนาทวีสิริครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. Mr.Udo Neuschaferครูโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางประภาพรรณ ศรีลาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญพิมล เทพทองศึกษานิเทศก์ สพม.32 บุรีรัมย์ประธาน
2. นางทิพย์วรรณ สุนนท์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสมเพียร ถิ่นชีลองครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. Mrs.Catherine Coleครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสายพโยม ศิริพรรณครูโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
2. นางวารินทร์ สิงห์ลีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. Mr.Jame William Mckeenครูโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางฐิตินันท์ กล้ารบครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ ปักษาศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ 2ประธาน
2. นางทวีพร อาจสนามครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสมสมัย แขขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. MissKassie Beaverครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายกิตติคม โสมาบุตรครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพัชมณ พิมูลชาติศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ 3ประธาน
2. นางยุบล ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านนาดี สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางศุภรัตน์ นาบุญครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. Mr.Joe Wainmanครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียวครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจุฑาลักษณ์ หล้าเพชรครูโรงเรียนบ้านเพชรราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
2. นางสาวปรียาพร ศรีโคตรครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. Mr.Andy Hamiltonครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางมยุลี คำแป้นครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนภาพร พรมแดงศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางสิริกัญญา ศรีโฉมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางประณีต ลีหัวสระครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. MissBallet Romainครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย โภชน์ฉิมพลีครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชย 1ประธาน
2. นายภูเบต ไข่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายสมนึก เนียมไธสงครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. Mr.Lucas Hickครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายวิศรุต ก้อนเงินครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภุมิ 1เลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางบุญโฮม ชูสกุลครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางพรรณี ปักเคระกะครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายธนพจน์ สายพวงเพ็ชรโชติครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. Mr.Romain Balletครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางบุญญารัตน์ กันตะวงศ์ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.30 ชัยภูมิประธาน
2. นางบังอร ทับทิมอ่อนครูโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. MissMeghan Farah O'Learyครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวอติพร นุริศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวนภัสรีย์ รัตนพลพัฒน์ครูโรงเรียนสามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางวิชชุลดา รักงามครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. Mr.Laurent Paturelครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางรุ่งนภา ดีกลางครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ แซ่ฉั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชี สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายชวพงศ์ ภูมิคอนสารครูโรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. MissSwi Jinwaวิทยากรภายนอก จังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นายคชา ฤาชาวิทยากรภายนอก จังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวสาวิตตรี ประเสริฐพงษ์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ มนัสวิมลศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางมาริน วาดสูงเนินครูโรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. MissSun Linaครูโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางรัชนี นกชัยภูมิครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นายจิระวัฒน์ เอี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ดร.วรชัย เพียทาครูโรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น 5ประธาน
2. นางสาวมาฆพร ก้านพลูครูโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25 ขอนแก่นกรรมการ
3. MissMichiru Matsumotoครูโรงเรียนเมทนีดล สพป.ขอนแก่น 1กรรมการ
4. นางบรรเทิง แซวกระโทกครูโรงเรียนบ้านฉนวน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นางจินตนา ชาเวียงครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิโรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นายสนิท แสงจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมบุญ พิไลกุลโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายประเสริฐ เลี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายกิตกรณ์ แดงนกขุ้มโรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
6. นายบุญโฮม ดีเขว้าโรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
7. นายสายัณห์ ม่วงเพชรโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายดำเนิน ชาลีเครือโรงเรียนบ้านจอมแก้ว สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายประพันธ์ ยอดวงษ์โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. ว่าที่ัพันตรีสำราญ พิมณาคุณโรงเรียนเวียงนครวิทยา สพม.25 ขอนแก่นกรรมการ
4. นายสมเดช แจ้งคำโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นายนัฐพันธ์ แควภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
6. นายบัณฑิต แก้วเกิดโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
7. นายสุชาติ โสภานุสนธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ฃัยภูมิ 3เลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเดชานุภาพ จิวาลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายชาตรี ปาลพันธ์โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายสมเกียรติ วัฒนจิตพงศ์โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายบุญจันทร์ สุวรรณแสนโรงเรียนบ้านยางเครือ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายศรายุทธ์ ดิเรกศิลป์โรงเรียนบ้านตาล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
6. นายนิ่ม บุญกิจโรงเรียนบ้านดงเมย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
7. นายสุรสิทธิ์ กุลหินตั้งโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
8. นายวิมล โจไธสงโรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
9. นายศิริชัย สุทธิกุลสมบัติโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายศศิศ ศิริพรหมมาโรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายตรีพินิจ พินิจมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉนวน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางพรรณวดี ศรีใสโรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสันติ คงวัฒนะโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายอำพล ชาลีเครือครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ศรีสุวรรณเจ้าพนักงานธุรการ สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ คำหงษาโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายดามพ์ แก้วกัลยาครูโรงเรียนภูเขียว สพม.30 ชัยภูมิกรรมการ
3. นายทรัพย์ สุขทัศนากุลโรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางนุจรีย์ กุลหินตั้งโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นางบังอร สมโสภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์ศักดิ์ ผานาคครูโรงเรียนบ้านวังหิน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวทองพูล บัวศรีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตอาสา มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกรรมการ
4. นางฉวี สังข์เนตรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตอาสากรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร เศรษฐวรวิจิตรBrand Supervisor-Breezeเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสมสวาท ผาเบ้าโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางจินตนา เทอดศักดิ์เดชาโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุพา ปาลพันธ์โรงเรียนบ้านต้อน สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอนุธิดา สุวรรณรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสุพัตรา ทั่งพรมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายบุญทอง ทวีเงินโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่งโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.30 ชัยภูมิประธาน
2. นางนุจรินทร์ วิไลวรรณโรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ไกรจัตุรัสโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่งโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.30 ชัยภูมิประธาน
2. นางอภิลักขณี อนันเต่าโรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายมานะชัย แย้มเสมอโรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญศรี จิตรชัยโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายเฉลิม เสาเวียงโรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
3. นางกัลยา ปัญญายิ่งโรงเรียนบ้านสารจอดเก่า สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นายภานุรัตน์ มองฤทธิ์โรงเรียนบ้านซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายประวิทธิ์ มากทองหลางโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายวัชรพงศ์ จุตรานนท์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายบัณฑิต พวงดอกไม้โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี จิตรชัยโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางละมุล ตอพลโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางรัตติกร ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางพิสมัย ชินบุตรโรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางมะลิ แต่งพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ฉวี หิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอรุณี แสนลีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภุูมิ 2กรรมการ
3. นายวิชัย อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายเบ็นซิน ดำนิลโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางพจมาน เสี้ยมแหลมโรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นายอาณาจักร สมจิตโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ ทองศรีมะดันโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสุวิชชา เสี้ยมแหลมโรงเรียนบ้านโนนสลวย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางนาตยา แสงวิจิตรโรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ กองชัยโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางนางสะอาด วัชัยศึกครูโรงเรียนบ้านก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสาวทองจันทร์ นามตะครูโรงเรียนนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิเขต 1เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครุโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางศรีบังอร สงวนนามครูโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางจรัญ สีเดือนครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม ขันทะสีมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีดา สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางจรัญ สีเดือนครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางอินทร์ตอง แสงสุทธิครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางทัศนีพร จันทร์สุรินทร์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐิรา สื่อกลางครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางศรีประไพ แลโสภาครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสะอาด วิชัยศึกครูโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางสาวทองจันทร์ นามตะครูโรงเรียนบ้านนาคานหักวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
5. นายถนอมศักดิ์ นาคนานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางศรีบังอร สงวนนามครูโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ 2 กรรมการ
3. นางจรัญ สีเดือนครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีประไพ แลโสภาครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
2. นางสะอาด วิชัยศึกครูโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม ขันทะสีมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีดา สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางอินทร์ตอง แสงสุทธิครูโรงเรียนโนนสาทร สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางทัศนีพร จันทร์สุรินทร์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศรีประไพ แลโสภาครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวทองจันทร์ นามตะครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
4. นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม ขันทะสีมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีดา สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางอินทร์ตอง แสงสุทธิครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางทัศนีพร จันทร์สุรินทร์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. 3เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศรีประไพ แลโสภาครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางณัฏฐิรา สื่อกลางครูโรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ นาคนานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญเกิด ชาตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป.ชัยภุมิ 2ประธาน
2. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางกิ่งพร สมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิต จุลเสถียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายบุญเกิด ชาตันครูโรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ สนามพลครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ จุลเถียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายบุญคลุ้ม วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสุภัตรา กุลโนนแดงครูโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
4. นายวิยนต์ แฝงทรัพย์ครูโรงเรียนหนองแหนดอนกู่ สพป.ชัยภูมิเขต 1กรรมการ
5. นางกิ่งพร สมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิยม เบ้าลีผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสาวมณี แซ่ภู่ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายวิยนต์ แฝงทรัพย์ครูโรงเรียนหนองแหนดอนกู่ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย กันล้อมครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางอุไรวรรณ ศักดิ์ศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสุภัตรา กุลโนนแดงครูโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายสถิตย์ จุลเถียรผอ.โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป.ชย.เขต 1กรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายเสมอ ชินรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางนัทวรรณ แววประทีปครูโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสมพร รักษายงค์ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายกองชุน ผลกองครูโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางชัชฎาพร ภาราครูโรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
6. นางสุภรณ์ กางการครูโรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
7. นายคำพา เคล้าโนนคร้อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ เนียงสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางศุภสมัย เขียวดีครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวจุฬ่ลักษณ์ เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสมปอง นันทาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางถาวร ร่มสุขครูโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
6. นางวิไล งวดชัยครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ3 (บ้านท่าช้าง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
7. นางสาวอรุณี ศิรินันท์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเจนจิรา ประดับวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางผานิต สุจริตครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภุมิ 2กรรมการ
3. นายชาญชัย แก้วศิริโรงเรียนบ้านโนนหินแร่กรรมการ
4. นางสาวผมกอง ประพันศรีครูโรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเจนจิรา ประดับวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางวาสนา หึกขุนทดครุโรงเรียนบ้านหนองจะบก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายชาญชัย แก้วศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางหงษ์ทอง วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางประยูร พลตาลครูโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนาครูโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพัน คงฉนวนครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
2. นายประทีป เอี่ยมสำอางค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายประยูร พลตาลครูโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวผมกอง ประพันธ์ศรีครูโรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางผานิต สุจริตครูโรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภุมิ 2กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แก้วเหล่ายูงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวผมกอง ประพันธ์ศรีครูโรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายพัน คงฉนวนครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แก้วเหล่ายูงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนาคพงษ์ จงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนาครูโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภุมิ 2กรรมการ
3. นางสุกันยา ก้อนศรีษะครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเจนจิรา ประดับวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางผานิต สุจริตครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางวาสนา หึกขุนทดครูโรงเรียนบ้านหนองจะบก สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย แก้วศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางวาสนา หึกขุนทดครูโรงเรียนบ้านหนองจะบก สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางเจนจิรา ประดับวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนาคพงษ์ จงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนาครูโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางผานิต สุจริตครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางประยูร พลตาลครูโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสุกันยา ก้อนศรีษะครูโรงเรียนบ้านยางหวาย สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นางหงษ์ทอง วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ 1 เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประทีป เอี่ยมสำอางค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายพัน คงฉนวนครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางประยูร พลตาลครูโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวผมกอง ประพันศรีครูโรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางหงษ์ทอง วาทโยธาครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นายพัน คงฉนวนครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางมัลลิกา แก้งคำครุโรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายประกาศิต เขตวงปราการโรงเรียนเกษตรศิจวิทยากรรมการ
4. นางพวงผกา พลศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ชย.3กรรมการ
5. นางศิริพร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาเกาะ สพป. ชย.2กรรมการ
6. นางสมหวัง มณีวงศ์ครูโรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
3. นางพยอม ภิรมย์กิจครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
4. นางศิริพร ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านนาเกาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 2เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายประกาศิต ศิฐวงประการผู้อำนวยการโรงเรียนเเกษตรศิลป์วิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านบัวใหญ่ สพป.ชัยภูมิเขต 3กรรมการ
4. นางศิริพร ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านนาเกาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
5. นางสมหว้า มณีวงศ์ครูโรงเรียนบ้านวังโพร สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
6. นางพะยอม ภิรมย์กิจครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกาศิต พิศวงปราการผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางวรรณรัตน์ วงษ์อนันต์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางพยอม ภิรมย์กิจครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางจีรภรณ์ สร้างนาครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป.ชย 1กรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางจารุนันต์ ชำนาญกุลโรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ วงษ์อนันต์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางมัลลิกา แก้งคำโรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายขันทอง เด่นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายธนาวุฒิ โกสุมครูโรงเรียนหินฝนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายคำนึง ขวัญประเสริฐครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสาวพันทิพย์ภา นาวิเศษครูโรงเรียนศาลาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางณํฐฐิญา แสงลีโรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป.ชย.1กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ มีชำนาญโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นางจินตนา ศรีคำภาครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี สีเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางณัฐริญา แสงวีโรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยน แก้วคะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางดวงฑิมพิกา กันยานะครูโรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายตา ขจรภพครูโรงเรียนบ้านเจาทอง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอรวรรณ ภักดีวิวรรธครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางมาลี กุุลวงศ์ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดิเรก อภิชาตรัตนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางมาลี กุลวงศ์ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางอรวรรณ ภักดีวิวรรธครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดารณี ชัยทิพย์ครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
2. นางสุวัฒนา กัดโกนาครูโรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางมาลี กุลวงษ์ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์ สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิษณุ เกลี้ยงไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางจิรุบล ศึกษากิจครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางมาลี กุลวงษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางอรวรรณ ภักดีริวฤธโรงเรียนกรรมการ
5. นางดารณี ชัยทิพย์โรงเรียนกรรมการ
6. นางทองม้วน สกุลอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดา แก้ววิจิตรผอ.โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางกลิ่นสุคนธ์ นามวิจิตรครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางณัฐกุล มาอยู่ครูโรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเวช นามบุดดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางธนิดา วาทโยธาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดา แก้ววิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวขวัญฤดี ผาริโนครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธ์ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนิดา วาทโยธาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางวรินท์ชญา ชาติชำนาญครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสมบัติ ฐานวิเศษครูโรงเรียนบ้านนาสีดา สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง บุตรวังครูโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
2. นายคำปาน ชัยชนะโรงเรียนบ้านหลุกหินกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อักษรนโรงเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษ จ.ชัยภูมิกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญนำ เพชรล้ำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธาน
2. นางรัศมี บุญศิริครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางลำไย โสมีชัยครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรงค์ บุตรวังครูโรงเรียนเกษตรศิลวิทยา สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางอัจฉรินทร์ กออำไพครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อักษรนูพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำปาน ชัยชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ โตตามเกียรติครูโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางอนงค์ เชื้อเจริญครูโรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรินทร์ทิพย์ ดียางหวายครูโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ โตตามเกียรติครูโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อักษรณูพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญนำ เพชรล้ำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางอัจฉรินทร์ กออำไพครูโรงเรียนโนนเสนาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางลำไย โสมีชัยครูโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางศิริกาญจน์ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางเหรียญทอง เคลือบคณโทครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูชาติ กรมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสมประสงค์ เอ็นดูครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางเหรียญทอง เคลือบคณโทครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกฤษฎา บุญเงินครูโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางลัดดา อุ่นเมืองเพียครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางศิริกาญจน์ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูชาติ กรมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางกชเพชร ดีขามป้อมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายฉลอง ฤทธิ์กำลังครูโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไสว ศรีวงษ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายวุฒิสันต์ คำภาสุขครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสมประสงค์ เอ็นดูครูโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูชาติ กรมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายวุฒิสันต์ คำภาสุขครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางเหรียญทอง เคลือบคณโทครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเทพ สื่อกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางรัชฎาภรณ์ พลศรีครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางรานี อินาวังครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชไมพร ประไพเพชรครูโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางณัฐิยา มาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ วิไธสงครูโรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ หีบปัสสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางวิภัสรา เชื้อกุลครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัจฉิม โชคชัยครูโรงเรียนบ้านบะเสียว สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสาวปิ่นแก้ว ยงขามป้อมครูโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางขวัญฤทัย เทียนไชยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพรทูล กูดซ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางเรียม เจริญพลครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสาวปิยาพร รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมภาส รอดเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยาคาร ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสาวสุพรรษา จิตรธรครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองใบ สระหงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่นครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทีป ชาโทรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวรัชนีพร ตุลสุขครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางวราภรณ์ บัวพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชย.2กรรมการ
4. นางสาวธัญชนก ยุทธมูลตรีครูโรงเรียนบ้านซับมงคลวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองใบ สาระหงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่นครูโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางมลิวรรณ ศรีเที่ยงครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิกร ทองวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางสุดาทิพย์ ยอดสละครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายรุ่งวิทย์ อนันเต่าครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นายโอฬาร ศึกษากิจครูโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
5. นายวิโรจน์ ศรีเที่ยงครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ กำลังเหลือครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางพจณี จ๋ายเจริญครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสาวชัญญา ยวงทองครูโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมร บาลเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางอุษา บัวแพครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางบุบผา ใจเกษมครูโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมใจ เฮ้าจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายชัยรัตน์ รายะรุจิครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสิริพันธ์ สาศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิคม ภักดีวิวรรธผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายชัยรัตน์ รายะรุจิรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางอุษา บัวแพครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางพจณี จ๋ายเจริญครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิไลวรรณ กำลังเหลือครูโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสวรรค์) สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางอัญภัทร ศุภรัชดิษกุลครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ วานมนตรีครูโรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐวุฒิ สิทธิเวชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายธีระพงษ์ ธรรมเกตุครูโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายอุดม ดีเขว้าครูโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัชระ โชคเหมาะครูโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายเรวัติ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายประเสริฐ์ บุญโยธาครูโรงเรียนศาลาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. สฤษดิ์ ตองติดรัมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ ๒ประธาน
2. เรวัติ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ ๓กรรมการ
3. เสวียน ส่วยลีครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป.ชัยภูมิ ๓เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภานุพงษ์ บุญเพลิงผุ้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายเสวียน ส่วยลีครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายสายทอง แตงทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางไพรวรรณ แกะมาโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นายปริญญา เทียมสกุลพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภาณุพงศ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางไพวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายเสวียน ส่วยลีครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจืด สพป.ชัยภุมิ เขต 3เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล น้อยลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางสมนึก ดอบขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางดวงแข พุทธชัยภูมิครูโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล น้อยลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางฉัตรมณี ผดุงโชคครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสมถวิล แสนศุภวรรย์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมา สพป.ชัยภูมิเขต 3กรรมการ
4. นายสาคร ผิวคำครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิเขต 2กรรมการ
5. นางศิริประยูร แซ่ตั้งครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิลธรรม แสงภักดีครูโรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสาวลำดวน ก่อศิลป์ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ดอบขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางสาวลำดวน ก่อศิลป์ครูโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวหัทยา เทียนไชยพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสิริประยูร แซ่ตังครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสาคร ผิวคำครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางฉัตรมณี ผดุงโชคครูโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางศีลธรรม แสงภักดีครูโรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
3. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
2. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสาวหัทยา เทียนไชยพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายสาคร ผิวคำครูโรงเรียนเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางสาวหัทยา เทียนไชยพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสถิต คลาดโรคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชมพู สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสาวหัทยา เทียนไชยพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสิริประยูร แซ่ตังครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายสาคร ผิวคำครูโรงเรียนเหมือดแอ่หนองโดน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวหัทยา เทียนไชยพนักงานราชการศูนย์ ศกศ.ชย.กรรมการ
5. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจีรวัตร์ จารนัยครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชย1กรรมการ
2. นางศิริพร เมตตาชาติครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป.ชย1กรรมการ
3. นางปิยธิดา โพธิ์ศรีนาคาโรงเรียนจอมแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสมคิด สอนโกษาครูโรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป.ชัยภูมิ 2เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ จารนัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางปิยธิดา โพธิ์ศรีนาคครูโรงเรียนจอมแก้ววิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาคครูโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)สพป.ชัยภูมิเขต 3กรรมการ
4. นางศิริพร เมตตาชาติครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรีผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่ง สพป.ชัยภูมิ 2 ประธาน
2. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางสมนึก จันทรภาครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ นามบันลือพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสายทอง แตงทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นางนพรัตน์ แดนวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางธนิดา วาทโยธาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิครูโรงเรียนบ้านนาคานหักฯ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมาครูโรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางรุ่งนภา อารีชาติครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุธน ประกายเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางแสงเดือน บุญศรีครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายวิชัย ดีสวนครูโรงเรียนบ้านนามน สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นายธีรพจน์ กัญญาสุดครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางแสงเดือน บุญศรีครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมภาษณ์ รอดเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายทองปน ถามูลเรศครูโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายคุณาสรณ์ เชื้อกูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุธน ประกายเพรชรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางรุ่งนภา อารีชาติครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายดิเรก กุลชูศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางพิมพ์นิภา ประยูรหาญชูสินครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ชาณโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
4. นายอนุสันต์ คำสอนโรงเรียนบ้านมุ่งสืบสีราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางอรุณลักษณ์ อาบสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง บำรุงนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.ชัยภูมิ 3ประธาน
2. นายอนุสันต์ คำสอนครูโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ อาบสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ ชาดงครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำนวณ มาฆะเซ็นต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเค็ง สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางรัชนี ปานจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นางจิระพร ชนะหาญครูโรงเรียนบ้านช่อระกา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ มาฆะเซ็นต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเค็ง สพป.ชัยภูมิ 2ประธาน
2. นางสำราญ บุญสันเทียะครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ชาดงครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางพวงพยอม พรมแพงครูโรงเรียนบ้านตลกหินกรรมการ
5. นายบุญส่ง บำรุงนาผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นางรัชนี ปานจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอภิวัฒน์ ชาดงครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1ประธาน
2. นางพวงพะยอม พรมแพนครูโรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
3. นางพิมพ์นิภา ประยูรหาญชูสินครูโรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ 2กรรมการ
4. นางรัชนี ปานจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางสำราญ บุญสันเทียะครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชัยภูมิ 3เลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางปราณี พลแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา 7ประธาน
2. นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา 1รองประธาน
3. นางนวพร รักขันแสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. นางบัวทิพย์ มะสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียนหิบเหิบซับภูทอง สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางวรกัญญา นเรศศิริกุลศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
6. นางยุวดี กองโฮมครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปัทมพร สุรกิจบวรศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา 2ประธาน
2. นางกานต์ปวรีย์ ศรีศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา 3รองประธาน
3. นางสำราญ ทองพิมพ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ ธูปพนมครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
5. นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ครูโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นางอภิญญา พิลาวรรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
7. นางมัญญา อาจกล้าครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุบล สอิ้งทองข้าราชการบำนาญ สพป.นครราชสีมา 4ประธาน
2. นางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา 5กรรมการ
3. นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
4. นางสาวเรณู วิไลลักษณ์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ 3กรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ นิลพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
6. นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ
7. นางดวงกมล กิตินันทน์ครูโรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูมิ 1เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]