หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   28 พ.ย. 2555   29 พ.ย. 2555   30 พ.ย. 2555   1 ธ.ค. 2555   2 ธ.ค. 2555   6 ธ.ค. 2555   7 ธ.ค. 2555   8 ธ.ค. 2555   9 ธ.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ธ.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 443-444 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 447-448 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
3 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารวิชาการ ชั้น 2 ห้อง 314-315 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
4 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารวิชาการ ชั้น 2 ห้อง 316 และ 318 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
5 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตฯ 2 และ ห้อง Sound Lab 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
6 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาไทย และ ห้องโสตฯ 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
7 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3-4 ห้อง 431-433 และ 442 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-12.00
8 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3-4 ห้อง 431-433 และ 442 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน หอประชุมเก่า (โรงอาหาร) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
2 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน หอประชุมใหม่ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
3 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคาร 1 ห้อง เวที 3 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคาร 2 ห้อง เวที 4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เต็นท์ 7 หลัง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 2 ห้อง 214 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
9 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เวที 2 (โรงฝึกงาน) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
10 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เวที่ 1 (โรงอาหาร) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
11 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
12 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องจริยธรรม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
13 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 2 ห้อง 224 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
14 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 2 ห้อง 226 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
15 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 1 ห้อง 121 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
16 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพิมพ์ดีด 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.30-16.00
2 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.30-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 421 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
3 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
4 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 422 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
5 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
6 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 423 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
7 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 3 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 21

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
8 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 424 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
9 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
10 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 121 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
11 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 111 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
12 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 122 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
13 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 112 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
14 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 124 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
15 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 211 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
16 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 125 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
17 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 212 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
18 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 126 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
19 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 213 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
20 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคารจามจุรี ห้อง 111 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
21 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารวิถีพุทธ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
22 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา โรงอาหาร 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
23 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารวิถีพุทธ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
24 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
25 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
26 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา หน้าสนามเด็กเล่น 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
27 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า หน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
28 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
29 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
30 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เวที 1 (ติดสถาบันการพลศึกษา) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
31 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
32 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
33 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา ห้องประชุมกาญจนาภิเษก คณะศิลปศาสตร์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
34 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
35 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
36 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 4 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ซ้าย) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
37 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 4 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ซ้าย) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 41

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
38 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา เวที 5 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ขวา) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
39 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา เวที 5 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ขวา) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
40 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 6 หน้าสระว่ายน้ำ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
41 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา โรงอาหาร 2 ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
42 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา อาคารวิทยบริการ ห้อง หอประชุม ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
43 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 6 หน้าสระว่ายน้ำ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
44 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา โรงอาหาร 2 ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
45 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา อาคารวิทยบริการ ห้อง หอประชุม ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
46 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เวที 7 หลังอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
47 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เวที 7 หลังอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
48 000375 ขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ เวที 1 สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
49 000601 ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ เวที 2 สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
50 000376 รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หอประชุม อาคารกาญจนาภิเษก 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
51 000377 รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หอประชุม อาคารกาญจนาภิเษก 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
52 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย เวทีหน้าอาคาร 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
53 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย เวทีหน้าอาคาร 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
54 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนจาน เวทีสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
55 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนจาน เวทีสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
56 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
57 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เวทีสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
58 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เวทีลานวัฒนธรรม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
59 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารดนตรี 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000018 โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล ห้อง อ.1-4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
2 000019 โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ร.1-4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
3 000023 จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอเนกประสงค์ + เต็นท์ 3 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
4 000027 แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล+ สนง.+เต็นท์ 2 ห้อง อ.5-6+ ส.1-3 +เต็นท์ 2 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
5 000034 ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารชั้นเดียวติดดิน ห้อง A1-6 + B1-6 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
6 000068 แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง ล.1-5+ใต้ถุนโล่ง 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ หอประชุมใหญ่ 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อาคารหอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล บริเวณสวนป่าค่ายลูกเสือภักดีชุมพล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเรียนหน้าเสาธง ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเรียนหน้าเสาธง ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเรียน (ติดโรงอาหาร) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
7 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ติดโรงอาหาร 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
8 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ติดโรงอาหาร 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
9 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ห้อง อาคารอำนวยการ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 334 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 331 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 333 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 334 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 321-322 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
6 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-326 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
7 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง วิทยบริการ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สนามบาสฯ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงอาหาร 1 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
13 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431-433 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
14 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
15 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
10.30-12.00
16 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
17 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
18 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
19 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
20 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
21 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
22 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง เวที 1 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-17.00
23 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง เวที 1 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-17.00
24 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงยิม ชั้น 1 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
25 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงยิม ชั้น 2 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
2 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว อาคารอนุบาล, อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้อง 1-p4, อาคารอเนกประสงค์ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]