หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   28 พ.ย. 2555   29 พ.ย. 2555   30 พ.ย. 2555   1 ธ.ค. 2555   2 ธ.ค. 2555   6 ธ.ค. 2555   7 ธ.ค. 2555   8 ธ.ค. 2555   9 ธ.ค. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 443-444 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 447-448 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 216-217 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 431-432 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 431-432 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.30-16.30
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 216 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.30-16.30
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารวิชาการ ชั้น 2 ห้อง 314-315 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารวิชาการ ชั้น 2 ห้อง 316 และ 318 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตฯ 2 และ ห้อง Sound Lab 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาไทย และ ห้องโสตฯ 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3-4 ห้อง 431-433 และ 442 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.30-12.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3-4 ห้อง 431-433 และ 442 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ห้อง 322-323 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-15.45
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ห้อง 326-327 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-15.45
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ห้อง 332-335 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-15.45
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน หอประชุมเก่า (โรงอาหาร) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน หอประชุมใหม่ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 1 ห้อง 111-113 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.30
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาฝาย อาคาร 1 ห้อง 101-113 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 3 ห้อง 311-316 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-17.30
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาฝาย สนามฟุตบอล 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-17.30
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา สนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-17.30
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาฝาย สนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา สนามฟุตบอล ห้อง ใต้ต้นจามจุรี 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-17.30
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาฝาย สนามวอลเล่ย์บอล 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา สนามวอลเล่ย์บอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-17.30
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาฝาย สนามฟุตบอล 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 28 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-21.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์กีฬา 28 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.30
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์กีฬา 28 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.30
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สนามฟุตบอล 28 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.30
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สนามฟุตบอล 28 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-17.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคาร 1 ห้อง เวที 3 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคาร 2 ห้อง เวที 4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เต็นท์ 7 หลัง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 2 ห้อง 214 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เวที 2 (สนามฟุตบอล) 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 15

7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 16 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 45

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 46 - 61
09.00-20.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เวที 3 (สนามฟุตบอล) 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 15

7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 16 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 45

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 46 - 61
09.00-20.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เวที 1 (หน้าห้องสมุด) 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 15

7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 16 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 45

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 46 - 61
09.00-20.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 1 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 15

7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 16 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 45

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 46 - 61
09.00-20.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เวที 2 (โรงฝึกงาน) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เวที่ 1 (โรงอาหาร) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องดนตรี 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องจริยธรรม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 2 ห้อง 224 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 2 ห้อง 226 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 1 ห้อง 121 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพิมพ์ดีด 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 32 - 61
10.00-16.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ โรงอาหาร 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 32 - 61
10.00-16.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.30-16.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.30-16.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ อาคาร 15 (บริหารธุรกิจ) ชั้น 1 ห้อง 103-105 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
10.00-16.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ อาคาร 15 (บริหารธุรกิจ) ชั้น 2 ห้อง 203-205 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
10.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารชดช้อย ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารชดช้อย ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคาร 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคาร 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 421 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 422 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 423 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 3 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 21

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 424 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 121 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 111 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 122 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 112 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 124 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 211 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 125 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 212 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 126 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 213 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคารจามจุรี ห้อง 111 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารวิถีพุทธ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา โรงอาหาร 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารวิถีพุทธ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา หน้าสนามเด็กเล่น 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า หน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เวที 1 (ติดสถาบันการพลศึกษา) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา ห้องประชุมกาญจนาภิเษก คณะศิลปศาสตร์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 4 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ซ้าย) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 4 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ซ้าย) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 41

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา เวที 5 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ขวา) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา เวที 5 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ขวา) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 6 หน้าสระว่ายน้ำ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา โรงอาหาร 2 ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา อาคารวิทยบริการ ห้อง หอประชุม ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
57 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 6 หน้าสระว่ายน้ำ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
58 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา โรงอาหาร 2 ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา อาคารวิทยบริการ ห้อง หอประชุม ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เวที 7 หลังอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เวที 7 หลังอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
62 000375 ขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ เวที 1 สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
63 000601 ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ เวที 2 สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
64 000376 รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หอประชุม อาคารกาญจนาภิเษก 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
65 000377 รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หอประชุม อาคารกาญจนาภิเษก 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย เวทีหน้าอาคาร 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย เวทีหน้าอาคาร 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนจาน เวทีสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนจาน เวทีสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เวทีสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เวทีลานวัฒนธรรม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารดนตรี 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000706 เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อเนกประสงค์ 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 000707 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อเนกประสงค์ 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 000708 เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารรัฐประสิทธิ์ ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 000709 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารรัฐประสิทธิ์ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 000710 เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารวิชาภัทร ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 000711 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารวิชาภัทร ชั้น 1 ห้อง 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 000712 เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารธารน้ำใจ ห้อง 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 000713 เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารธารน้ำใจ ห้อง 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
9 000714 วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สนามฟุตบอล 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 15

7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 16 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 45

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 46 - 61
09.00 เป็นต้นไป
10 000715 วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 เทศบาลเมืองชัยภูมิ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชัยภูมิ 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 15

7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 16 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 45

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 46 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000001 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอเนกประสงค์ + เต็นท์ 3 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
2 000006 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอเนกประสงค์ + เต็นท์ 3 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
3 000003 จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง ล.1-5+ใต้ถุนโล่ง 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
4 000004 จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง ล.1-5+ใต้ถุนโล่ง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
5 000012 ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล, สนง.,เต็นท์ 2 ห้อง อ.5-6. ส.1-3. เต็นท์ 2 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
6 000013 ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล, สนง.,เต็นท์ 2 ห้อง อ.5-6. ส.1-3. เต็นท์ 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
7 000018 โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล ห้อง อ.1-4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
8 000019 โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ร.1-4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
9 000022 จัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอเนกประสงค์ + เต็นท์ 3 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
10 000023 จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอเนกประสงค์ + เต็นท์ 3 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
11 000026 แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล+ สนง.+เต็นท์ 2 ห้อง อ.5-6+ ส.1-3 +เต็นท์ 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
12 000027 แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารอนุบาล+ สนง.+เต็นท์ 2 ห้อง อ.5-6+ ส.1-3 +เต็นท์ 2 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
13 000033 ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารชั้นเดียวติดดิน ห้อง A1-6 + B1-6 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
14 000034 ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารชั้นเดียวติดดิน ห้อง A1-6 + B1-6 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
15 000048 ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารชั้นเดียวติดดิน ห้อง A1-6 + B1-6 6 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
16 000050 ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา อาคารชั้นเดียวติดดิน ห้อง A1-6 + B1-6 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
17 000067 แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง ล.1-5+ใต้ถุนโล่ง 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
18 000068 แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน อาคารสองชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง ล.1-5+ใต้ถุนโล่ง 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
19 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722, 725-726 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
20 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
21 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
22 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2,4 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
23 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2,4 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
24 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
25 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
26 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
27 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
28 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
29 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
30 000044 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุม 1 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
31 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุม 2 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
32 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์กีฬา 30 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-21.00
33 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 30 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-21.00
34 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์กีฬา 29 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-21.00
35 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 29 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-21.00
36 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 28 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30
37 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 28 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารจามจุรี ชั้น บน 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารจามจุรี ชั้น ล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ หอประชุมเล็ก 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น ล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารรถไฟ ชั้น ล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารรถไฟ ชั้น ล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ชั้น ล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ชั้น ล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ชั้น ล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารรถไฟ ชั้น ล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ หอประชุมใหญ่ 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารห้องสมุด 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารจามจุรี ชั้น ล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารห้องสมุด 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อาคารหอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล บริเวณสวนป่าค่ายลูกเสือภักดีชุมพล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเรียนหน้าเสาธง ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเรียนหน้าเสาธง ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเรียน (ติดโรงอาหาร) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-16.00
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเรียนหน้าเสาธง ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเรียนหน้าเสาธง ชั้น 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ติดโรงอาหาร 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ติดโรงอาหาร 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ติดโรงอาหาร 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ติดโรงอาหาร 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ติดโรงอาหาร 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ติดโรงอาหาร 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองพิทยา ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ห้อง อาคารอำนวยการ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ห้อง อาคารอำนวยการ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 334 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 334 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 000704 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 332 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 331 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 331 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 000705 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 332 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 334 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 331 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
9 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 333 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
10 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 333 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
11 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 324 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
12 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 326 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
13 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 326 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
14 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 332 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
15 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 324 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
16 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 321-322 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
17 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-326 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
18 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 321-322 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
11.00-12.00
19 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 325-326 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
11.00-12.00
20 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
21 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
11.00-12.00
22 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 321-322 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
23 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 325-326 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
24 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 321-322 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
25 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 325-326 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
26 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 321-322 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
11.00-12.00
27 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 325-326 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
11.00-12.00
28 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
29 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
11.00-12.00
30 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง วิทยบริการ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-15.00
31 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง วิทยบริการ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
32 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง วิทยบริการ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
15.00-17.00
33 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง วิทยบริการ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
34 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง วิทยบริการ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
35 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สนามบาสฯ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
36 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สนามบาสฯ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-15.00
37 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สนามบาสฯ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
38 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงอาหาร 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
39 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงอาหาร 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
40 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงอาหาร 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
41 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงอาหาร 1 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
42 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงอาหาร 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
43 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
44 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
45 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
46 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
47 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
48 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
49 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
50 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
51 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
52 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
53 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
54 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
55 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
56 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
57 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
58 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง โถงชั้นล่าง 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
59 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
60 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
61 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
62 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 8 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
63 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 433 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
64 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
65 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431-433 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
66 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431 7 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
67 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431-433 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
68 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431-433 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
69 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
70 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
10.30-12.00
71 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
72 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
73 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น มูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ อาคารโดม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
74 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
75 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง โถงชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
76 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4-5 ห้อง โถงชั้นล่าง 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
77 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง โถงชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
78 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง โถงชั้นล่าง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
79 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
80 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
81 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
82 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
83 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
84 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
85 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
86 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
87 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
88 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สวนเฉลิมฯ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
89 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
90 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
91 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
92 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
93 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง เวที 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-17.00
94 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง เวที 1 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-17.00
95 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง เวที 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
96 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง เวที 1 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-17.00
97 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง เวที 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-17.00
98 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงยิม ชั้น 1 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
99 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงยิม ชั้น 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
100 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงยิม ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
101 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงยิม ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
102 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โรงยิม ชั้น 2 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว อาคารอนุบาล, อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้อง 1-4, อาคารอเนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว อาคารอนุบาล, อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้อง 1-p4, อาคารอเนกประสงค์ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]