หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารชดช้อย ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารชดช้อย ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตบัน ชั้น 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคาร 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคาร 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
-
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 421 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 422 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 1 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 423 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 3 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 21

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 4 ห้อง 424 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารอนุบาล ห้อง 4 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 121 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 111 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 122 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 112 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 124 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 211 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 125 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 212 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคาร 1 ห้อง 126 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคาร 3 ชั้น ห้อง 213 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา อาคารจามจุรี ห้อง 111 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารวิถีพุทธ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา โรงอาหาร 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
-
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อาคารวิถีพุทธ ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
-
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
-
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
-
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา หน้าสนามเด็กเล่น 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
13.00น.เป็นต้นไป
-
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า หน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00น. เป็นต้นไป
-
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เวที 1 (ติดสถาบันการพลศึกษา) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา ห้องประชุมกาญจนาภิเษก คณะศิลปศาสตร์ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ หอประชุม 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 4 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ซ้าย) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 4 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ซ้าย) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 41

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา เวที 5 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ขวา) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา เวที 5 หน้าอาคารศิลปศาสตร์ (ขวา) 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 6 หน้าสระว่ายน้ำ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา โรงอาหาร 2 ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา อาคารวิทยบริการ ห้อง หอประชุม ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา โรงอาหาร 2 ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา เวที 6 หน้าสระว่ายน้ำ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา อาคารวิทยบริการ ห้อง หอประชุม ชั้น 2 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เวที 7 หลังอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ เวที 7 หลังอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
62 000375 ขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ เวที 1 สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
63 000601 ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีชัยภูมิ เวที 2 สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป แข่งวันที่ 7-9 ธ.ค.55 ตามลำดับที่แข่งขันที่ระบุในสูจิบัตร
64 000376 รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หอประชุม อาคารกาญจนาภิเษก 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
65 000377 รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หอประชุม อาคารกาญจนาภิเษก 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย เวทีหน้าอาคาร 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย เวทีหน้าอาคาร 2 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนจาน เวทีสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนจาน เวทีสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ 1 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เวทีสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เวทีลานวัฒนธรรม 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาคารดนตรี 8 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.00 แข่งวันที่ 8-9 ธ.ค.55 ลำดับที่ 1-30 แข่ง 8 ธ.ค.55 ลำดับที่ 31-61 แข่ง 9 ธ.ค.55


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]