งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 000092
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายก๋วยเจ๋ง    คำใส
2. นางสาวแสงเดือน    โจ๊ะต๊ะ
3. เด็กหญิงกนกอร    มาเยอะ
4. เด็กชายธีรดลย์    เครือดี
5. นางสาวจินดา    นาแด่
1. นางเย็นฤดี    กันทาสุวรรณ
2. นางวรรญมาศ    จันทรา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................