งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 000087
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงปิยนันท์    ชีวรัตน์พงษ์
2. เด็กหญิงปราง    ปัญญา
3. เด็กหญิงอภิชญา    พรมทนันไชย
4. เด็กหญิงชญานิศ    กาวี
5. เด็กหญิงมัชฌิมา    แสงสุกใส
6. เด็กหญิงศศิภา    เยอเบาะ
7. เด็กหญิงประทานพร    ประทุมแสง
8. เด็กหญิงกมลชินี    วารีพิทักษ์
9. เด็กหญิงกัญจน์ทิพย์    ธิเขียว
10. เด็กหญิงธัญชนก    รูปะวิเชตร์
11. เด็กหญิงสุธารัตน์    แสงเรือง
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์    แก้วเมืองคำ
1. นางนพธดา    บุญรักษาเดชธนา
2. นางฉวีัวรรณ    ปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................