งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ป.1-ป.6 000071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พยมโพธิ์
2. เด็กหญิงภัศรา    ยานะธรรม
3. เด็กหญิงเกศสุนีย์    เตจ๊ะสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรรณิดา    เขื่อนเพชร
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โรยสุวรรณ
6. เด็กหญิงคำนวล    บุญยอด
7. เด็กหญิงนุชธิดา    จักร์สุวรรณ
8. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    วิลานัน
9. เด็กชายตรีภพ    จอมหล้า
10. เด็กชายด.ช.ธัญพิสิษฐ์    เสวกสุทธิื
1. นางดรรชนี    จันทร์คำ
2. นางสุกานดา    นาระตะ
3. นางกาญจณีย์    ธีระเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................