งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ม.1-ม.3 000070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายพงษ์กรณ์    คำหงษา
2. เด็กชายหิรัญ    สิงห์สุข
3. เด็กชายประวิทย์    สายทอง
4. เด็กหญิงวิภาพร    ตั้งประเสริฐ
5. เด็กหญิงกมลรัตน์    กันจินะ
6. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ยอดมหาวรรณ
7. เด็กหญิงสสินา    คุณมโนธรรม
8. เด็กหญิงศศิธร    เมฆา
1. นางเพ็ญศรี    อินแปลง
2. นายดนัย    งามจารุธารเกษม
3. นางสาวอวยพร    อินแปลง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................