งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 000062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายธีรวัฒน์    สุนันต๊ะ
2. เด็กชายกฤษฏ์    ปาเปาอ้าย
3. เด็กชายสรวิศ    เขียวเขื่อน
4. เด็กชายเนรมิตร    ศรีบุญเรือง
5. เด็กชายอัสกร    กล้าหาญ
6. เด็กชายธนัท    พรมมินทร์
7. เด็กชายนัทดนัย    ศรีวิชัย
8. เด็กชายนนทวัฒน์    ปัญญาบุญ
1. นายเชิดชาย    ไผ่ผาด
2. นายกสิณ    จับใจนาย
3. นางจันทร์เพ็ญ    อาษา
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 1. นายยี่    นามสาม
2. นายพีระเดช    นามคำ
3. นายพีรวิช    กันทะเตียน
4. นายพีรณัฐ    ดวงดาว
5. นายสมบูรณ์    นามยี่
6. นายวิทวัท    เขื่อนเพชร
7. นายจัง    แสงวงค์
8. นายสถาพร    พงค์ยิ้ม
1. นางปวีณา    สุขจิตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีจรูญ    สุขจิตร์
3. นายชัยณรงค์    ตุ้ยดี
3 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. นายสมชาย    จะหมื่น
2. นายชัย    แสงสิน
3. เด็กชายสงคราม    จะแห้ง
4. เด็กชายเกริกพล    คุณสุข
5. เด็กชายสุวิชัย    ฟูมีสอง
6. เด็กชายสุริยม    มาเยอะ
7. นายชาติชาย    ลาหู่นะ
8. นายชาตรี    จะเหมาะ
1. นายสิทธิพงษ์    รัตน์ชัยศิลป์
2. นายดนัย    กาแก้ว
3. นายสุริยันต์    หน่่อคำหล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................