งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ม.1-ม.3 000513
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงสุนีภร    เยเลกู่
2. เด็กหญิงธิดา    เปียแลกู
1. นางสาวสุภาภรณ์    กิ่งสกุล
2 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1
3 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 1. นายสุธีรัตน์    สอาด
2. นายวรพจน์    แซ่ลี
1. นางสาวศรีวรรณา    เหมืองทอง
4 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ชินตะวัน
2. เด็กหญิงมานัฐกมล    โสมาบุตร
1. นางสายสุนีย์    เพชราเวช
5 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติญา    เป็งเรือน
2. เด็กหญิงโสภิดา    โค้งคูณหาร
1. นางศศิธร    สัตย์สม
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย    สัตย์สม
6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กชายพัทธนันท์    ใหม่วงค์
2. เด็กหญิงณริศสา    ขุนพินิจ
1. นายอนันต์    อินเตชะ
2. นางสมสมัย    ปานมุข
8 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงบูม่า    เฌอหมื่อ
2. เด็กหญิงวิดาภา    อายี
1. นางสาวกรวิกา    ปาเปาอ้าย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................